Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


"Aserälläkästä" valitus Hallinto-oikeuteen (13.8.2014)

Valitukseni ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE 13.8.2014

Viitteet: Kalevi Kauhasen valitus ampuma-aseasiassa 6.9.2013 Kuopion hallinto-oikeudelle (KHO), Kalevi Kauhasen vastine 5.12.2013 KHO:lle ja KHO:n päätös 7.1.2014 nro 01624/13/1602.

Asia: Valitus ampuma-aseasiassa.

Päätös, johon haetaan muutosta: Itä-Suomen poliisilaitoksen Kuopion pääpoliisiaseman päätös ampuma-aseasiassa 10.7.2014 nro 2014/36270 (Liite 1).

Valittaja: Kauhanen Otto Kalevi (ht. 220736-xxxX), kapteeni evp., osoite Taivaanpankontie 1 C 34, 70200 Kuopio, puhelin 041 436 8398, sähköposti kalevi.kauhanen@gmail.com , kotisivut www.kalevikauhanen.fi , vanhemmat kotisivut www.traakki.net/kalevi/

Asiamies ja prosessiosoite: Suonenjoki, puhelin 017-511 541, telefax 017-513 195, sähköposti pauli.markkanen@aatsto-markkanen.inet.fi

Muutoksenhakuvaatimukset: Vaadin, että Itä-Suomen hallinto-oikeus kumoaa ja poistaa asiassa tehdyn valituksenalaisen päätöksen ja että minulta väliaikaisesti haltuun otetut ampuma-aseet ja hallussapitoluvat patruunoineen palautetaan minulle välittömästi.

Muutoksenhaun perusteet ja perustelut: Valituksen alaisessa päätöksessä on kysymys väliaikaisen haltuunoton jatkamispäätöksestä. Väliaikaisesta haltuunotosta ei enää voida puhua lainkaan, koska ampuma-aseet patruunoineen ja hallussapitolupineen minulta noudettiin poliisin haltuun jo 22.3.2013.

Suomen perustuslain 2 luvun 21 §:n 1 momentin mukaan; ”Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.”

Tässä minulle erityisen tärkeässä asiassa en ole saanut perustuslain takaamaa oikeusturvaa. ”Väliaikaisen haltuunoton jatkamispäätöksestä” ilmenee, että luvallisesti olen pitänyt hallussani 9 kappaletta erityyppistä ”siviilikielenkäytön” kannalta järeääkin asetta.

Kaikkien aseitten hallussapitoon minulla on ollut asianmukainen lupa. Ensimmäisen aseenkantoluvan pistoolille sain vuonna 1958. Palvelin tuolloin rajajääkärinä Lapin rajavartiostossa (1./LR).

Vuodesta 1957 olen palvellut Suomen valtiota ensiksi rajavartiolaitoksessa aikavälin 12.11.1957-31.1.1960 ja sen jälkeen puolustusvoimissa 1.2.1960 alkaen aina eläkkeelle siirtymiseeni 31.1.1984 saakka. Reserviin siirryin kapteenin vakanssilta.

Rajavartiolaitosta ja puolustusvoimia palvellessani sain erittäin monipuolisen sotilas- ja teknillisenkoulutuksen (8,6 lukuvuotta) ja aina kiitettävällä yleisarvosanalla, neljä (4) kertaa kurssin priimuksena. Sotilaspalvelukseni aikana minua ei tarvinnut kertaakaan muistuttaa vähäisimmästäkään rikkeestä tai mistään moitittavasta menettelystä. Yleensä kylläkin kiitettiin.

Luottamustoimet aloitin 1958 silloisen Rajajääkäriliiton Kemijärven osaston (1./LR) rahastonhoitajana. Olen toiminut mm. koko Suomea käsittävän Ilmavoimien Lennonvarmennusteknillisen yhdistyksen puheenjohtajana v. 1997-1982, jonka ensimmäiseksi kunniajäseneksi yhdistyksen korkeimpana kunnianosoituksena minut on kutsuttu.

Yhteiskunnallisissa luottamustoimissa olen toiminut vuodesta 1981 alkaen, ja niissä toimissani - ennen muuta saadessani toiminnoillani aikaan sen, ettei Kuopion Energia joutunut Kuopion kaupungin jäsenten edun kannalta vieraisiin käsiin v. 1998 - sain lukuisan joukon vihamiehiä, mistä tämäkin operaatio on jälleen yksi osoitus. "Pelastaessani Kuopion Energian" olen säästänyt kuopiolaisille n. 600-700 miljoonaa euroa energia- ja verokuluissa tähän mennessä.

Kuopion Energian ja Kuopion Veden puolustamisen lisäksi ajojahtini syynä on, että olen tehnyt mm. viisi (5) Kuopion kaupunkia ja/tai sen tytäryhtiöitä koskevaa esitystä/aloitetta erityistilintarkastuksista ja 2 tutkintapyyntöä poliisille, alkaen Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n "Kuopas-sotkuista" 23.8.2006 - josta olen kolme kertaa joutunut oikeudessa todistamaan, viimeksi Itä-Suomen hovioikeudessa 24.4.2014.

Tämä edelleenkin vireillä oleva ”operaatio” sai alkunsa 20.3.2013 klo 11.00 tehdystä Kuopion kaupungin turvallisuuspäällikön Pekka Antero Karpansalon ilmoituksesta. (Liite 2)

Tutkintailmoituksen sivulta 1/2 sen selostusosiosta ilmenee seuraavaa: ”Kuopion kaupungin turvallisuuspäällikkö Pekka Karpansalo ilmoitti komisario Jari Uusitalolle epäilyksensä Otto Kalevi Kauhasen aseiden hallussapitoluvista ja aseiden käsittelystä. Karpansalolle on kerrottu, että Kalevi Kauhanen kantaa ampuma-asetta mukanaan kaupungilla”

Jo parin päivän päästä ilmoituksesta, eli 22.3.2013, poliisi otti haltuunsa ampuma-aseasiassa tehdyssä päätöksessä mainitut aseet patruunoineen ja hallussapitolupineen.

Aseitten haltuunottotoimissa ei (todellakaan) viivytelty, mutta sen jälkeen kun olen ryhtynyt hakemaan oikeutta, viranomaiskäsittely on ollut luvattoman verkkaista.

Pekka Karpansaloa nimitetään Kuopion kaupungin turvallisuuspäälliköksi. Minun tietojeni mukaan Pekka Karpansalo ei ole saanut päivääkään asianmukaista turvallisuuskoulutusta.

Asiaa käsiteltiin Pohjois-Savon käräjäoikeudessa 4.3.2014. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 21.3.2014 ja tuomitsi minut 290 euron sakkoon rikkomuksesta jota en ole tehnyt. Vaikka käräjäoikeus määräsi palauttamaan minulta takavarikoidut aseet, niin poliisi ei ole palauttanut aseitani minulle, vaan on jatkanut aseitteni takavarikointia 10.01.2015 saakka. (Liiteen 3 alaliite 1)

Käräjäoikeudessa kuultiin todistajana paitsi tunnetusti julkista vihamiestäni Erkki Palisaloa, myös Pekka Karpansaloa.

Karpansalon lausumaksi tuomioon sivulle 3/5 (sivun toinen kappale) kirjattu seuraavaa: ”Todistaja Karpansalo, joka on Kuopion kaupungin turvallisuuspäällikkö, on kertonut, että häneen oli otettu yhteyttä, että Leila Savolainen oli kertonut, että Kauhanen kantaa asetta mukanaan. Anne Ryhänen oli vahvistanut tämän Karpansalolle puhelimitse ja kertonut, että Palisalo oli nähnyt aseen. Karpansalo ei ollut puhunut Kauhasen kanssa asiasta ennen poliisitutkintaa. Palaverissa, jossa oli ollut läsnä kaupungin johto ja poliisin edustus, poliisi oli ottanut asian haltuunsa. Karpansalolla oli se käsitys, että Kauhasen ja muiden asiaan osallisten suhteisiin on liittynyt poliittisia erimielisyyksiä.”

Pekka Karpansalon minulle (28.3.2014) kertoman mukaan em. 20.3.2013 klo 9.00 palaverissa oli ollut läsnä kaupunginjohtaja, farmasiantohtori Petteri Paronen, kaupunginlakimies Vesa Toivanen, turvallisuuspäällikkö Pekka Karpansalo ja komisario Jari Uusitalo. Ilmeisesti sanotua kaupunginjohtajan puuhaamaa ja käskemää aseasian hämäryyttä kuvaavaa on, että poliisi on pyörittänyt sitä tähän mennessä mm. viidellä (5) komisariolla.

Pekka Karpansalon kertomuksessa kaikkein vakuuttavinta on se, kun tuomioon on kirjattu Karpansalon käsityksenä se, että Kauhasen ja muiden asiaan osallisten suhteisiin on liittynyt poliittisia erimielisyyksiä.

Tuo Pekka Karpansalon käsitys ja oikeuden havainto on ainoa tosiasia, mikä tähän ”manööveriin” liittyy. Minut on todistaja Erkki Palisalon kertomuksen (muka uskottavan kertomuksen) perusteella tuomittu rikkomuksesta jota en ole tehnyt ja laittomana pitämäni asiantila edelleen jatkuu.

Minulle langetetun tuomion perusteeksi näyttää liittyvän ”poliittiset erimielisyydet”. En tietenkään väitä, eikä se tulisi edes mieleeni, että oikeudenkäyttömme olisi poliittista, mutta oikeudessa esitettyä ”näyttöä” arvioitaessa merkitystä annetaan myös kertomuksille, joiden keskeisenä taustana on ”poliittinen erimielisyys”.

Minun tapauksessani perätön ilmianto ja poliisin lainvastaiseksi katsottava toiminta on saanut aikaan oikeudellisesti kestämättömän tuomion ja minulle - turvallisuusmiehelle, lainvartijalle, maanpuolustajalle - henkisesti raskaan kärsimyksen. Laittoman menettelyn jälkeen laiton tila jatkuu edelleen.

Ilmoitan, että ampuma-aserikkomusta koskevassa asiassa Itä-Suomen hovioikeus järjestää 23.9.2014 kello 10.00 alkaen suullisen pääkäsittelyn.

Ensisijainen vaatimukseni on, että minulta poliisin haltuun otetut esineet palautetaan minulle välittömästi.

Poliittiseksi katsomallani perusteella ja syyllä olen menettänyt minulle tärkeät ampuma- ja metsästysharrastukseni.

Lisäksi pyydän, että valitukseni käsitellään hallinto-oikeuden suullisessa oikeudenistunnossa!

Lisää tietoa aloitteistani ym. toiminnoistani löytyy kotisivuiltani.

Kuopiossa elokuun 13 päivänä 2014

Kalevi Kauhanen                                                                                                                                                            Kapteeni evp.                                                                                                                                                              Kuopion kaupunginvaltuutettu

Liitteet:      

1. Itä-Suomen poliisilaitoksen Kuopion poliisiaseman päätös 10.07.2014 nro 2014/36270, 4 lehteä.  

2. Pohjois-Savon poliisilaitoksen tutkintailmoitus 29.8.2013 nro 8510/S/1699/13, 2 lehteä.      

3. Valitus Itä-Suomen hovioikeuteen 15.4.2014, 5 lehteä, jossa 3 seuraavaa alaliitettä:                                                    

3.1. Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomio 14/112400 nro R 13/2826 / 21.03.2014, 5 lehteä.     

3.2. Kalevi Kauhasen 05.12.2013 vastaus Pohjois-Savon käräjäoikeudelle, 15 lehteä.   

3.3. Kalevi Kauhasen 05.12.2013 vastine Kuopion hallinto-oikeuteen, 3 lehteä. 

4. Lääkärinlausunto Kalevi Kauhasen terveydentilasta 11.02.2014, 1 lehti.             

5. Veriarvojen tutkimustulos 20.11.2013 ja verenpaine 13.8.2014 / Kalevi Kauhanen, 2 lehteä.