Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Kolmas lisätäydennys muutoksenhakuun (11.01.1999) Korkeinmalle hallinto-oikeudelle 07.02.2000

Kalevi Kauhanen                                                         Kolmas lisätäydennys muutoksenhakuun
Kuopio                                                                           07.02.2000

 


Korkein Hallinto-oikeus
HELSINKI

 


Sen johdosta, että olemme saaneet tietää asian ratkaisun kannalta uutta ja ratkaisuun vaikuttavaa tietoa, mm. Kuopion kaupunginhallituksen kokouskutsun 31.01.2000 esityslistasta (Asia 11 / 63 §), pyydämme esittää seuraavan lisäselvityksen.

HUOMIOITAVAA: Liitteenä olevasta Sähkömarkkinakeskuksen SALAISESTA lausuntopyynnöstä / päätösluonnoksesta 26.11.1999, Dnro 252/442/96, ei saa antaa mitään tietoja eikä kopioita kenellekään ulkopuolisille henkilöille.

Viitteet:
1. Kalevi Kauhasen ja Pekka Rantalan muutoksenhaku 11.01.1999.
2. Kalle Keinäsen muutoksenhaku 11.01.1999.
3. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan täydennys muutoksenhakuun  09.03.1999.
4. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan vastaselitys 25.03.1999.
5. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan lisävastaselitys 1. 06.04.1999.
6. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan täydennys lisävastaselitys 1:een  27.04.1999.
7. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan lisätäydennys muutoksenhakuun  26.07.1999.
8. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan toinen lisätäydennys  muutoksenhakuun 04.10.1999.

KOLMAS LISÄTÄYDENNYS 11.01.1999 MUUTOKSENHAKUUN KUOPION LÄÄNINOIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ 10.12.1998 / 1232 KUNNALLISVALITUSTA KOSKEVASSA ASIASSA

Kunnioittavasti esitämme seuraavaa:
   Muutoksen saamiseksi Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 asian nro 2/19 § päätökseen, joka koski Kuopion Energian ja Espoon Sähkö Oyj:n yhdistämistä, olemme viitteissä mainituissa kirjelmissämme ja  niihin kuuluvissa liitteissä tuoneet esille muun muassa:
- hyvin valmistelluksi "kaappaukseksi" katsottavan toiminnan Kuopion Energian fuusioimiseksi, jota pieni piiri salaisesti puuhaili,                                                                                                                                                                           - fuusioneuvottelujen käymisen ilman kaupunginhallituksen lupaa,                                                                                   - puutteellisen ja virheellisen fuusiopäätöksen valmistelun,                         
- päätöksenteossa tarvittavien tietojen puuttumisen ja tietojen salaamisen,
- päätöksentekoon vaikuttavien harhauttavien tietojen antamisen,
- luovutettavaa omaisuutta koskevien liitteiden ja luetteloiden puuttumisen,
- turpeenotto- ja käyttöoikeuden ehtojen puuttumisen,
- tiedottamisvelvollisuuden laiminlyönnin,
- tarjouskilpailun puuttumisen,
- virheellisen arvonmäärityksen,
- arvonmääritysmuistion salaamisen valtuutetuilta,
- allekirjoitusten puuttumisen arvonmääritysmuistiosta ja valtuutetuille jaetuista asiakirjoista,
- "Kaupunkienergiaa käytiin perustamaan Kuopion aloitteesta" (ks. viite 5. kohta 4.), jota koskevat
- salaiset neuvottelut silloinen kaupunginjohtaja Kauko Heuru oli aloittanut ilman kaupunginhallituksen lupaa Espoon kaupunginjohtaja Marketta Kokkosen ja Espoon Sähkön johdon kanssa jo 3.4.1997, ja että
- fuusiota valmistelleiden kuopiolaisten virkamiesten on katsottava tienneen Kuopion Energian olevan omavaraiselta tuotannoltaan ja tuloksentekokyvyltään yksi parhaimmista ellei peräti paras kaikista Suomen energiayhtiöistä.  

Esittämiämme asioita ja perusteluita tukevat seuraavat asiakirjat ja niistä ilmenevät seikat:

1. Hannu Isotalon muistio 1997-11-13 / Suomen Kaupunkienergia Oy, ks. LIITE Ko 1. ja Kuopion Energia / Raimo Martikan muistio 26.11.1997 / Kaupunkienergian Oy:tä koskevien selvitysten käynnistyskeskustelu, ks. LIITE Ko

2. Hannu Isotalon muistion 1997-11-13 ja Kuopion Energia / Raimo Martikan muistion 26.11.1997 oli kaupunginjohtajan vs. Jukka Pulkkinen antanut jostakin syystä valtuutettu Kalle Keinäselle 14.01.2000.     

Hannu Isotalon muistiosta, jonka pohjalta oli sittemmin 25.11.1997 klo 8.00-10.00 käyty Kaupunkienergia Oy:tä koskevien selvitysten käynnistyskeskustelua, käy ilmi, että ilmeisesti "kaappaus" oli suunniteltu ja sovittu pienessä piirissä huolellisesti. Tätä osoittaneen se, että jo 2 tunnin keskustelun jälkeen oli muistiooon 26.11.1997 saatu kirjattua tiivistettynä kaikki oleelliset toimenpiteet ja tiedot Kuopion Energian fuusioimiseksi / "lahjoittamiseksi". Jopa yleisklausuuli henkilöstö politiikasta, lausunnon hankkiminen veroasiantuntijalta sekä tuotteiden hinnoittelun periaatteet rauhoitusajasta oli ehditty käsitellä.
  
Hannu Isotalon muistiosta ilmenee lisäksi mm., että vaikka ilmeisesti Kuopion Energian ja Espoon Sähkön todelliset arvot olivat tiedostettu, niin jostakin syystä Kuopion Energian arvoksi oli otettu Eastern Groupin     alihintainen tarjous 846 milj. mk ja Espoon Sähkön arvoksi ilmeisesti ylihintaiseksi vedätetty pörssikurssin arvo.

Raimo Martikan muistiosta 26.11.1997 kohta 4. ja kohta 4.2. puolestaan ilmenee, että Espoon Sähkön toimitusjohtaja Matti Mannisella oli valmiina osoittaa ulkopuoliseksi asiantuntijaksi Mandatum / Heikki Palmroth.   Koska Kuopion Energian ja Espoon Sähkön arvot olivat sovittu jo  etukäteen, joutui Mandatum-pankki ilmeisesti sovittelemaan laskelmat "mittariin" tämän mukaisesti arvonmääritysmuistiota laadittaessa.
  

Tätä silmälläpitäen on ymmärrettävää:
- arvonmääritysmuistiossa 18.12.1997 ilmenevät virheet,
- miksi arvonmääritysmuistio salattiin valtuutetuilta, ja
- miksi Kuopion Lääninoikeuden salaiseksi julistamassa arvonmääritysmuistiossa sekä valtuutetuille jaetuissa asiakirjoissa ei ollut allekirjoituksia.

Mainittakoon, että Kuopion kaupungilta tai Kuopion Energialta ei ole vieläkään löytynyt tositteita, että Kuopio olisi tilannut arvonmääritystä Mandatum & Co Oy:ltä tai maksanut siitä.
     

2. Sähkömarkkinakeskuksen lausuntopyyntö / päätösluonnos sähkön siirtohinnoittelu- käytännön kohtuullisuudesta Dnro 252/442/96 / 26.11.1999 / SALAINEN, ks LIITE Ko 3. ja Kuopion kaupungin vastine 31.1.2000, ks. LIITE Ko 4.

Sähkömarkkinakeskuksen lausuntopyynnöstä / päätösluonnoksesta käy ilmi, että Kuopion Energia on myös verkkotoiminnan eli sähkön siirron tulosta kuvaavien tunnuslukujen perusteella arvioitu vuosina 1996, 1997 ja   1998 olleen selvästi keskimääräistä tuloksekkaampi, kuuluen suurelta osin selkeästi parhaaseen neljännekseen jakeluverkonhaltijoista.  

Koska Sähkömarkkinakeskus ja Kilpailuvirasto ovat saaneet Kuopion Energiaa koskevat tiedot Kuopion kaupungilta / Kuopion Energialta, niin ei ole uskottavaa, etteikö virkavastuulla toimineet esittelijät olisi tienneet    kaikkia niitä tietoja, joita valtuutetut olisivat välttämättä tarvinneet fuusiopäätöstä tehdessään.

Tietojen salaamisen on katsottava tehdyn tahallisesti valtuutettujen harhauttamiseksi.    
Lehtitiedon mukaan Kuopion kaupunginhallitus on päättänyt toimittaa vastineen Sähkömarkkinakeskukselle.   Ks. LIITE Ko 5.  


3. Kalevi Kauhasen muistio 07.12.1999 / Kuopion Energia ja Voimarengas-yhtiö, ks. LIITE Ko 6. ja Energia-Ekonon tiivistelmä 22.11.1999 / Voimarengas-hanke, ks. LIITE Ko 7.

Kalevi Kauhasen muistio 07.12.1999 antaa selkeän kuvan Kuopion Energian omavaraisesta ja loistavasta tuloksentekokyvystä, tulevaisuuden näkymistä sähkömarkkinoiden avautuessa Keski-Eurooppaan ja miksi    edelleenkin Kuopion Energia yritetään kaapata. Toivomme oheistamamme muistion omalta osaltaan auttavan ja selventävän laajan asiakirja-aineiston käsittelyä.  


4. Pyynnöt Korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Uudistaen muutoksenhauissamme ja niihin liittyvissä viitteissä mainituissa kirjelmissämme aiemmin esittämämme pyynnöt ja vaatimukset, sekä edellä että aiemmin esittämiemme perusteella, pyydämme kunnioittavasti edelleen, että Korkein hallinto-oikeus kumoaisi Kuopion kaupunginvaltuuston valituksenalaisen päätöksen virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja lainvastaisena sekä meidän yksityistä etuamme loukkaavana ja velvoittaisi Kuopion kaupungin korvaamaan meille tästä muutoksenhausta aiheutuneet kulut molemmissa valitusasteissa laskujemme mukaan laillisine korkoineen.

 

Kalevi Kauhanen  
Kapteeni evp   
Taivaanpankontie 1 C 34 
70200 KUOPIO  
Puh. 017-2828844  

Pekka Rantala ja Kalle Keinänen ovat myös allekirjoittaneet tämän minun laatimani asiakirjan.

LIITTEET

Ko 1. Hannu Isotalon muistio 1997-11-13 / Suomen Kaupunkienergia Oy, 2 lehteä.

Ko 2. Kuopion Energia / Raimo Martikan muistio 26.11.1997, 4 lehteä.

Ko 3. Sähkömarkkinakeskuksen lausuntopyyntö / päätösluonnos Dnro 252/442/96 / 26.11.1999 / SALAINEN, 66 lehteä.

Ko 4. Kuopion kaupunginhallituksen vastine Sähkömarkkinakeskuksen lausuntopyyntöön / 31.1.2000, 7 lehteä.

Ko 5. Lehtileike / Savon Sanomat / 1.2.2000, 1 lehti. 

Ko 6. Kalevi Kauhasen muistio 07.12.1999 / Kuopion Energia ja Voimarengas-yhtiö, 8 lehteä.

Ko 7. Energia-Ekonon tiivistelmä 22.11.1999 / Voimarengas-hanke, 10 lehteä.