Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Kuopion Energian yhtiöittämisestä - muistio 15.10.2005

Kalevi Kauhanen                                                                              Muistio
Kuopio                                                                                                15.10.2005
   


NÄKÖKOHTIA KUOPION ENERGIAN YHTIÖITTÄMISEEN


Päättäjille jaetuissa tiedoissa yhtiöittämisen hyödyistä ja haitoista on sellaisia virheitä ja puutteita, jotka on syytä oikaista ennen ratkaisevaa päätöksentekoa.

Voimassa olevat lait tai EU:n direktiivit eivät edellytä Kuopion Energian, joka toimii liikelaitoksena, yhtiöittämistä eikä omistusjärjestelyjä, vaan toimintojen eriyttämistä.

Sähkömarkkinalaki ei siis edellytä yhtiöittämistä. Ratkaisevaa on mitä laki sanoo. Päättäjille annettu tieto, että hallituksen esityksen kyseisen lainkohdan perusteluilla olisi suuri merkitys, on katsottava virheelliseksi. (Pulkkinen, Lindholm)

Kuopiossa ei ole selvitetty muita malleja, kuin Kuopion Energian yhtiöittämistä (osaksi tai kokonaan) ja osittaista fuusiota Atro Oy:n kanssa. (Pulkkinen Lindholm Karvonen) 

Selvitys energiaosuuskunnasta verkkotoiminnan omistajana puuttuu, miksi?

Onko liikesalaisuuksia mahdollisesti vuotanut Atro Oy:lle ja muille tahoille, kun yhtiöittämis- ja fuusiomietintöihin lienee osallistunut Atro Oy:n johtoa ja Icecapital Oy nimisen yhtiön konsultti toistuvasti? (Pulkkinen Lindholm)

Ovatko Kuopion kaupunginvaltuuston jäsenet, Kuopion Energian johtokunnan jäsenet ja Kuopio tarkastuslautakunta voineet tutustua Icecapital Oy:n tekemiin laskelmiin ja rakennevaihtoehtoihin yhtiöittämisen vaihtoehdoista? (Pulkkinen Lindholm)

Icecapital Oy:n laatimat arvonmääritysasiakirjat on saatava ennen päätöksentekoa julkiseksi päättäjille! (Pulkkinen Lindholm)

Kuka laatinut ja allekirjoittanut mallinnetut laskelmat, taseet, tuloslaskelmat, rahoituslaskelmat vuosille 2006 – 2019? Ne on myös julkistettava päättäjille. (Pulkkinen Lindholm) 

Jos Atro Oyj:n ja Kuopion Energian osittaisfuusio on vielä vireillä, pitäisi se heti sulkea pois neuvotteluista sen verotuksellisen epäedullisuuden, velanoton ja jatkossa kyseisen yhtiön osakkeiden myyntiin jo nyt tähtäävien toimien vuoksi. (Pulkkinen ja Lindholm)

Kuopion Energian ja Atro Oyj:n toimintaympäristö on täysin toisistaan poikkeava. Fuusiosta ei syntyisi edes synergiaetua, vaan se saisi aikaan maksuvelvollisuutta kuopiolaisille tuovan
riskikeskittymän.

Yhtiöittämisessä ei näytä olevan kyse pelkästään sähkömarkkinalain vaatimusten edellytysten täyttämisestä tai kilpailutilanteen muutoksista. Kyse näyttää olevan oven avaamisesta toimenpiteelle, jolla sallittaisiin suuri lainanotto yhtiöksi haluttavalle Kuopion Energialle. Lainaraha siirtyisi järjestelyissä Kuopion kaupungin kassaan.                                                                                                                                                                                                       Valtuutetut pakotettaisiin ottamaan yhtiöittämisjärjestelyihin n. 240 milj. euron laina.

Kyse on Kuopion kaupungin kuralle johdetun talouden paikkaamisesta velkarahalla, jonka kuopiolaiset joutuisivat maksamaan merkittävästi kohoavina lämmön, sähkön ja sähkönsiirron hintoina sekä kohoavina veroina.

Kuopion velkataakka lisääntyisi merkittävästi. Velkaa ei maksa kukaan muu kuin kuopiolaiset.

Esitystä ei ole tehty siitä, että millä tavalla Kuopion kaupungin yhtiöittämiseen tarvittava omapääoma hoidetaan aiottuun energiayhtiöön. Apporttiehdon käyttämisen sijasta on yhtiöön saatava käyttöpääomaa.

Jos KE:n liikelaitoksen arvo on esim. 300 milj. euroa, olisi oman pääoman tarve n. 60 milj. euroa ja lainan tarve 240 milj. euroa.
  
Kuopion Energiaa ei pidä yhtiöittää osakeyhtiöksi, koska:                                                                                   - osakeyhtiö maksaa tuloksesta veroa jatkuvasti, eli on hyvin epäedullinen kaupungille,                                       - kaupungin omien kiinteistöjen osalta on maksettava KE:n lämmöstä ja sähköstä arvonlisävero, joka on myös hyvin epäedullista kaupungille,                                                                                                                                                   - mikäli lämmön, sähkön ja sähkönsiirron hintaa ei nosteta, on koko Kuopion Energian yhtiöittämisen aiheuttama tappio vuositasolla omistajille miljoonia euroja,
- lisää tappiota syntyy kaupungin omistamien kiinteistöjen energialaskujen muuttuessa arvonlisäverolliseksi 22 %, jota kaupunki ei voi vähentää missään ja saada verohyötyä,
- tappion syntyminen voitaisiin estää vain vastaavansuuruisella hintojen nousulla.

Edellä mainitut seikat johtavat lämmön, sähkönsiirron ja sähkön hinnan kohoamiseen merkittävästi myös kaupungin omissa kiinteistöissä:
- kirjanpitolainsäädännön mukaisilla suunnitelman mukaisilla poistoilla ei voi välttyä osakeyhtiössä veronmaksulta loputtomasti (Karvonen),
- korkotuottoja ei voi siirrellä verottomasti (Karvonen),
- verottaja puuttuu konserniavustuksella kikkailuun (Karvonen),
- osakeyhtiötä ei johdeta johtosäännöillä, (Karvonen)
- osakeyhtiön omistusjärjestelyjä ei estetä johtosäännöllä (Karvonen),
- mikäli perustettavan yhtiön tase muodostetaan 20 % omalla pääomalla ja 80 % velalla, on velanmaksun jälkeen veronmaksun aika (Karvonen),
- velkaa voidaan maksaa vain, jos syntyy tulosta, tuloksesta maksetaan verot ja sen jälkeen lyhennetään lainaa,
jos yhtiöllä on velkaa jo 80 % ja toteutetaan esim. uuden voimalan investointi velkarahalla, synnytettäisiin alle viiden vuoden sisällä ylivelkainen yhtiö (Karvonen),
- miten uuden voimalan rahoitus on aiottu järjestää?
- ylivelkainen yhtiö on rahoitusongelmissa lähivuosien suurten investointien käynnistyessä,
- ylivelkaisen yhtiön voi jo nyt päätellä johtavan sen osakekannan myyntiin kaupungin loputtomassa rahapulassa,
- osakeyhtiöllä verrattuna liikelaitokseen ei ole mitään erityistä ominaisuutta riskien torjumisessa tai hallinnassa (Pulkkinen Lindholm),                                                                                                                                                                    - viranomaisten toiminta kohdistuu liikelaitoksiin ja osakeyhtiöihin samanlaisena, osakeyhtiöllä ei ole mitään erityisoikeuksia (Pulkkinen Lindholm),                                                                                                                                       - ympäristömääräykset koskevat samoin kaikkia toimijoita (Pulkkinen Lindholm),                                                           - ilman osakassopimusta ovat perustettavien yhtiöiden osakkeet nopeasti kauppatavaraa, osakassopimukset hidastavat, mutta eivät estä yhtiöiden omistusjärjestelyjä,                                                                                                     - työntekijöiden asema on liikelaitoksessa osakeyhtiötä parempi, mm. työsuhteet, eläke-edut.

Liikelaitos on:
- osakeyhtiötä parempi malli riskienhallinnan näkökulmasta,
- osakeyhtiötä parempi malli kehitystoiminnassa,
- edullisin tapa tulouttaa omistajalle Kuopion kaupungille ja
- avoimempi päätöksenteossa ja strategiassa omistajille, työntekijöille, asiakkaille ja kuntalaisille,
- päätöksentekomalliltaan vähintään yhtä nopea ja joustava, kuin osakeyhtiö, siksi   mm. Helsingin Satama on edelleen liikelaitos.

Liikelaitoksessa ei voi pelata optio- ja fuusiopelejä joutumatta vastuuseen,
- liikelaitos tarvitsee vain uuden johtosäännön,
- liikelaitos pysyy luottamushenkilöiden valvonnassa,
- liikelaitoksen omistus säilyy kuopiolaisilla,
- uuden voimalan ja muiden investointien rahoitus vähintään yhtä helppoa, kuin oy:llä, 
- kohtuuttomien johdon optio- tai tulospalkkausjärjestelmät eivät ole liikelaitoksessa mahdollisia,
- liikelaitokseen on saatavissa ammattitaitoista henkilökuntaa, 
- liikelaitos on kilpailukykyinen kaikissa tilanteissa,
- ns. Porin mallia ei pidä missään tapauksessa tuoda Kuopioon.

Jos jotain on ”pakko puuhastella ja tehdä” on sähköverkkotoiminta muutettava nurkanvaltaukset ja myyntioperaatiot jo ennalta torjuvaksi energiaosuuskunnaksi, joka on muutoin mm. verotuksellisesti osakeyhtiön kanssa samalla viivalla.

Osuuskuntaa ei voi myydä eikä fuusioida kovin helposti. Jos energiaosuuskunnan perustamista vastustetaan, voi päätellä kyseessä olevan Kuopion Energian kaappausyrityksen valmistelun.

Yhtiöittämisen valmistelu päätöksentekoa varten osin puutteellisin, virheellisin ja ilmeisen tarkoitushakuisesti harhaanjohtavin asiakirjoin on keskeytettävä. Valmistelijoilla on vastuu
virkamiehenä väärien tietojen antamisesta.


Kalevi Kauhanen   
Kapteeni evp.                                                                                                                                                         Kaupunginvaltuutettu  
Kuopio