Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Lisätäydennys muutoksenhakuun (11.01.1999) Korkeimmalle hallinto-oikeudelle 26.07.1999

Kalevi Kauhanen                                                                    Lisätäydennys muutoksenhakuun
Kuopio                                                                                      26.07.1999

 


Korkein Hallinto-oikeus
HELSINKI

 


Viitteet:
1. Kalevi Kauhasen ja Pekka Rantalan muutoksenhaku 11.01.1999.
2. Kalle Keinäsen muutoksenhaku 11.01.1999.
3. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan täydennys §§muutoksenhakuun 09.03.1999.
4. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan vastaselitys 25.03.1999.
5. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan lisävastaselitys 01.06.04.1999.
6. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan täydennys lisävastaselitys 1:een 27.04.1999.

LISÄTÄYDENNYS 11.01.1999 MUUTOKSENHAKUUN KUOPION LÄÄNINOIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ 10.12.1998 / 1232 KUNNALLISVALITUSTA KOSKEVASSA ASIASSA


1. Kuopion Energian huippu tuloksentekokyky on nyt myös Tampereen yliopiston tutkimuksella todettua tietoa 

   Viitteissä mainituissa kirjelmissämme olemme tuoneet esille mm., että virkavastuulla toimineiden fuusiohankkeen esittelijöiden toimesta:                                                                                                                                      - Kuopion kaupunginvaltuutetuille ei tiedotettu, että Kuopion Energia on suhteellisesti mm. omavaraiselta tuotannoltaan ja tuloksentekokyvyltään yksi parhaimmista kaikista Suomen energia- ja sähköyhtiöistä,
  - valtuutetuilta salattiin sellaista aivan perustavaa laatua olevaa tietoa, jota he olisivat välttämättä tarvinneet vastuullista fuusiopäätöstä tehdessään ja                                                                                                                                    - valtuutetuille annettu tieto oli osaksi virheellistä ja harhaanjohtavaa.

   Sanottu puutteellinen valmistelu on katsottava tehdyn tahallisesti valtuutettujen harhauttamiseksi, virheellisessä järjestyksessä syntyneeksi ja lainvastaiseksi.

   Esittämäämme tukee Tampereen yliopistossa professori, TTT  Veli Karhun, HTL, KTL Pekka Valkaman ja HTM Tero Nissisen tekemä kesäkuussa 1999 julkistettu tutkimus (KTM:n tutkimuksia ja raportteja 14/1999), jossa on tarkasteltu 16 kunnallisen liikelaitos- ja osakeyhtiömuotoisen energialaitoksen taloutta, taloudellista tulosta ja tuottojen tuloutusta vuosina 1995-97.   
   Tutkittavana ovat olleet suurimpien kaupunkien energialaitokset eri puolilla maata. Ks. LIITE Ltm 1.  

   Kuopion Energian kaltaiset liikelaitosmuotoiset energialaitokset ovat tulouttaneet selvästi enemmän kuin yhtiöt.
Parhaiten on tulouttanut 1997 Oulun energialaitos. Seuraavaksi parhaiten ovat tuottaneet Helsingin, Kuopion ja Tampereen energialaitokset.
   Yhtiöistä eniten on tulouttanut Lahden energialaitos.
  
   Kirjelmissämmme esiintuomamme Kuopion Energian omavaraisuus sekä huippu tuloksentekokyky, joka on nyt tutkimuksella varmistettu, on ollut kuopiolaisten fuusioesitystä valmistelleiden virkamiesten / energia-alan ammattilaisten sekä asioita seuraavien henkilöiden tiedossa ja sitä on pidetty ns. itsestään selvänä asiana.

   Ks. viite 3: Täydennys muutoksenhakuuuun 09.03.1999 / Liiteen 2 kohta 1. (Taskutietoa Kuopion Energiasta ja Espoon Sähköstä 9.2.1999 /kohta 1.)
   Ks. viite 4: Vastaselitys 25.03.1999 / kohta 2.2.
   Ks. viite 5: Lisävastaselitys 1. / kohta 1.

   Mikäli vuoden 1998 tulosta olisi mitattu, niin Kuopion Energia olisi osoittautunut ilmeisesti Suomen parhaimmaksi, sillä Kuopion Energian nettotulos liikevaihdosta mitaten oli 1998 peräti 27 % ja vuoden 1997 nettotulos 22 %.


2. Tiedottaminen lehdessä lukijan palstalla

   Kuopion kaupunki ei ole pystynyt osoittamaan minkäänlaista näyttöä kuntalaisille suunnatusta kuntalain 29 §:n ja hallintomenettelylain 13 §:n tarkoittamasta maksetusta kuulutuksesta tai ilmoituksesta Kuopion Energian ja Espoon Sähkön yhdistämishankkeesta.

   Koska Kuopion kaupunki laiminlöi sanotun tiedottamisvelvollisuutensa, jouduimme tiedottamaan energiafuusioon liittyvistä asioista Kuopion kaupunginvaltuutetuille ja kuopiolaisille kirjoittamalla Kuopiossa ilmestyvien sanomalehtien lukijanpalstalla yhteensä kaksikymmentäyksi (21) kertaa.

   Sanottujen kirjoitustemme on katsottu vaikuttaneen valtaosalta ja ratkaisevasti juuri siihen, että valtuutetut riittävästi oikeaa tietoa saatuaan päättivät yksimielisesti kokouksessaan 19.4.1999 / § 34 luopua Kuopion Energian liiketoimien yhdistämisestä Espoon Sähkö Oyj:öön.

3. Pyynnöt Korkeimmalle hallinto-oikeudelle

   Uudistaen muutoksenhauissamme ja niihin liittyvissä viitteissä mainituissa kirjelmissämme aiemmin esittämämme pyynnöt ja vaatimukset, sekä edellä että aiemmin esittämiemme perusteella, pyydämme kunnioittavasti edelleen, että Korkein hallinto-oikeus kumoaisi Kuopion kaupunginvaltuuston valituksenalaisen päätöksen virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja lainvastaisena sekä meidän yksityistä etuamme loukkaavana ja velvoittaisi Kuopion kaupungin korvaamaan meille tästä muutoksenhausta aiheutuneet kulut molemmissa valitusasteissa laskujemme mukaan laillisine korkoineen.

 

Kalevi Kauhanen  
Kapteeni evp  
Taivaanpankontie 1 C 34
70200 KUOPIO 
Puh. 017-2828844

Pekka Rantala ja Kalle Keinänen ovat myös allekirjoittaneet tämän minun laatimani asiakirjan.


LIITTEEENÄ

Ltm 1. KopioitaTampereen yliopiston tutkimuksesta (KTM:n tutkimuksia ja raportteja tutkimuksia ja raportteja 14/1999): Energialaitosten toiminta 14/1999): Energialaitosten  toiminta ja tuotot puntarissa, yhteensä 18 lehteä