Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


"Mittaritietoa" Kuopion Energiasta ja Espoon Sähköstä 11.02.1999

Kalevi Kauhanen                                                                             "Energiamuistio"                                                               Taivaanpankontie 1 C 34                                                                                                                                                     70200 Kuopio                                                                                                                                                                           Puh. 017-2828844                                                                            11.02.1999

 


"MITTARITIETOA" KUOPION ENERGIASTA JA ESPOON SÄHKÖSTÄ


1.Salainen 18.12.1997 päivätty arvonmääritysmuistio

1.1 Kuopion lääninoikeus julisti 27.8.1998 salaiseksi Kuopion apulaiskaupunginjohtajan ja Kuopion Energian johtokunnan puheenjohtajan Jukka Pukkisen pyynnöstä, ilmeisesti  Espoon Sähkön tilaaman sekä Mandatum Pankin tekemäksi ilmoitetun, 18.12.1997 päivätyn arvonmääritysmuistion: jonka kahdeksasta (8) mittarista  kolmessa (3) mitattiin liikevoittoja sekä kolmessa (3) nettotuloksia vuosilta 1996-1998, yhdessä (1) mittarissa mitattiin tasesubstanssia ja yhdessä (1) mitattiin markkina-arvoa.

1.2 Sanottu salainen18.12.1997 muistio on ollut perustana laadittaessa 26.1.1998 päivättyä muistiota, jonka tiedoilla valtuutetut joutuivat tekemään Kuopion Energian ja Espoon Sähkön arvovertailun.                             Mainitun, ilmeisesti Mandatum Pankin tekemän, 26.1.1998 muistion sivulla 2, "Yhtiöiden arvovertailu", (Ks. kv:n esitys- lista 9.3.1998/liite 1/sivu2), on päättäjille annettu yhtiöiden arvovertailun suorittamiseksi vuosilukujen lisäksi ainoastaan 2 lukua: 846 Mmk ja 137 mk, joista  edellinen on Kuopion Energialle ilman tarjouskilpailua annettu arvo ja jälkimäinen on Espoon Sähkö Oyj:n osakkeen pörssikurssi edelliseltä 1997 syksyltä.

2. Virheitä ja kummajaisia salaisen 18.12.1997 päivätyn muistion mittareissa, jolla (joilla)  Kuopion Energian ja Espoon Sähkön arvonmääritys on tehty

2.1 Oman energian tuotannon merkitystä ei oltu otettu huomioon eriyttämällä sen osuutta osto/jakeluenergiasta, mitattaessa liikevoittoja ja nettotuloksia ja/tai  niiden ennusteita vuosille 1996, 1997 ja 1998, vaikka Espoon Sähkö on ns.  jakeluyhtiö ja Kuopion Energia on omavaraiselta tuotannoltaan ja tuloksentekoky-
vyltään suhteellisesti yksi Suomen parhaimmista (ellei peräti paras) sähkö- ja  energiayhtiöistä.

2.2 Kohdassa 2.1 sanottuja mittauksia suoritettaessa ei ole otettu huomioon Espoon Sähkön korkeampia energian hintoja. Mm. vuosina 1996 ja 1997 Espoon Sähköllä on ollut keskimäärin n. 11 % korkeammat 10 tyyppikäyttäjän sähkön keskihinnat kuin Kuopion Energialla.

2.3 Kuopion Energian liikevoitto oli vuodelle 1997 määritelty n.10 Mmk liian pieneksi  eli ts., liikevoitto olisi pitänyt olla mittarissa 20 % suurempi.

2.4 Kuopion Energian nettotulos oli vuodelle 1997 määritelty n. 6 Mmk liian pieneksi
eli ts., nettotulos olisi pitänyt olla mittarissa 16 % suurempi.

2.5 Kuopion Energian liikevoitto oli vuodelle 1998 määritelty n. 16 Mmk liian pieneksi
eli ts., liikevoitto olisi pitänyt olla mittarissa 26 % suurempi.

2.6 Kuopion Energian nettotulos oli vuodelle 1998 määritelty n. 10 Mmk liian pieneksi
eli ts., nettotulos olisi pitänyt olla mittarissa 21 % suurempi.

2.7 Edellä kohdissa 2.1 - 2.6 esitetyillä 6 mittarissa olevilla virheillä, on myös yhtenä  mittarina oleva tasesubstanssi puolestaan osoitettavissa vastaavasti virheelli-   seksi arvonmääritykseksi.

2.8 Kahdeksasta (8) mittarista yhdellä (1) mitattiin markkina-arvoa. Espoon Sähkön markkina-arvo oli määritelty syksyn -97 pörssikurssin mukaan (137 mk/osake)  2156 Mmk:ksi. Kuopion Energian markkina-arvoksi oli annettu 846 Mmk, minkä  hinnan englantilainen Eastern Group plc oli kesällä -97 tarjonnut ilman tarjouskilpailua Kuopion Energiasta silloin, kun Savon Voiman ja Kuopion Energian fuusiosta oli keskusteltu. Kirjeessään sanottu yhtiö oli "selitellyt ja pahoitellut" alhaista tarjoustaan sillä, että vähemmistöosuuden hankintahinta on yleensä suhteessa  alhaisempi kuin täyden määräysvallan tuottavan osuuden hankintahinta.

2.9 Kohdissa 2.1 - 2.7 osoitetut virheet 7 mittarissa olivat ratkaisevia markkina-arvoa määriteltäessä, koska juuri sanottuihin seitsemään mittariin fuusion puuhaajat vetosivat perustellessaan markkina-arvomittariin kehiteltyjä, kohdassa 2.8 sanottua, yliarvioitua Espoon Sähkön markkina-arvoa ja liian alhaista Kuopion Energian markkina-arvoa. "Nämä 8 mittaria olivat hämmästyttävän lähellä toisiaan", selitteli mm. Kuopion apulaiskaupunginjohtaja ja Kuopion Energian  johtokunnan puheenjohtaja (SS 31.10.1998) "lahjanluontoista" kauppaa.
Mikäli kohdissa 2.1 - 2.6 osoitettuja alkeellisiksi ja/tai tahallisiksi katsottavia  virheitä ei olisi 7 mittarissa ollut, niin varsinainen markkina-arvomittari olisi  poikennut "hämmästyttävän" paljon mainituista 7 mittarista, jolloin Kuopiolle  epäedullinen "lahjoitus" olisi ehkä käynyt ilmi myös kuopiolaisille energiafuusion  
puuhaajille ja/tai neuvottelijoille.

3. Salaiseen muistioon 18.12.1997, valtuutetuille annettuun 26.1.1998 muistioon sekä arvonmääritykseen liittyviä muita kummajaisia

3.1 Ns. puolueetonta asiantuntijaselvitystä yhtiöiden arvoista ei ole tehty.
Espoon Sähkön markina-arvo oli määritelty 2,5 kertaa suuremmaksi kuin Kuopi-  on Energian, vaikka sen oma tuotanto on vain 1,6 kertaa suurempi kuin Kuopion  Energian. Vaikka Espoon Sähkön arvoon lisättäisiin osto/jakeluenergian verkostojen suurempi osuus suhteessa Kuopion Energian vastaaviin, niin yliarvostusta  Espoon Sähkölle jää n. 550 Mmk Kuopion Energian 846 Mmk:aan verraten. (Ks.  kohta 2.9.) Lisäksi "kaupantekijäisiksi olivat unohtuneet" n.600 ha:n  tuotanto-  pinta-alaiset turvepellot, joiden arvo käyttöpaikalle tuotuna on n.250 Mmk.

3.2 Espoon Sähkön osakkeen arvo oli 19.12.1998  103 mk, vastaten 1621 Mmk:n  markkina-arvoa, eli Espoon Sähkön markkina-arvo oli pudonnut 535 Mmk  silloisesta 9.3.1998 tehdystä fuusiopäätöksestä.

3.3 Espoon Sähkö oli tarjonnut tarjouskilpailussa Joensuun Energiasta 575 Mmk. Jos Kuopion Energialle laskee arvoa suhteella Joensuun Energiasta tarjotun  575 Mmk:n ja kummankin yhtiön 1997 nettotuloksen mukaan, niin fuusiosopimukseen Kuopion Energialle määritelty arvo 846 Mmk muuttuisi 1866 Mmk:ksi.

3.4 Salaisessa 18.12.1997 muistiossa olevan ennusteen (tavoitteen) mukaan Kuopion Energian pitäisi vuonna 1999 tehdä 37 % suurempi nettotulos kuin vuonna 1997 ja vuonna 2000 pitäisi tehdä nettotulosta peräti 45 % enemmän kuin 1997.
Vastaavat ennusteet (tavoitteet) oli määritelty liikevoitoksi vuodelle 1999  35 % ja vuodelle 2000  39 % suuremmiksi kuin vuoden1997 liikevoitto.

4. Väärää ja harhauttavaa tietoa Espoon Sähkön osalta, ilmeisesti Mandatum Pankin tekemässä ja 26.1.1998 päivätyssä, valtuutetuille jaetussa muistiossa

4.1 Sanotun 26.1.1998 muistion kohdassa, "Uuden yhtiön taloudelliset ennusteet", vakuutetaan seuraavasti: 
- "Espoon Sähkö tulee tekemään vuodelta 1997 ennätystuloksensa ja myös Kuopion Energian tuloskehitys on jatkunut erittäin hyvänä. Lähivuosien ennakoidaan jatkuvan erinomaisella tasolla molempien yhtiöiden osalta".     -  "Ennestäänkin vakavaraisen Espoon Sähkön omavaraisuusaste ilman  liittymismaksuja kohoaa selkeästi yli 60 %:n tason. Yhtiö on käytännössä velaton  ja sen oma pääoma on noin 1,5 mrd markkaa".

4.2 Kuopion Energian nettotulos liikevaihdosta mitaten oli
-  1997  22 % ja
-  1998  27 %.
Espoon Sähkön nettotulos liikevaihdosta mitaten oli
-  1997  17 % ja
-  1998  15 %. (v. 1998 tieto lisätty 7.3.1999)

4.3 Kuopion Energia on omavarainen ja käytännössä velaton.
Vuoden 1997 lopussa Espoon Sähköllä on ollut 
-   omavaraisuusaste 47,6 %,
-   korollista velkaa 104 Mmk, nettovelat -379 Mmk ja
-   oma pääoma 837 Mmk.

Sanotut virheelliset vakuuttelut (ks. kohta 4.1) Espoon Sähkön talouteen  liittyvistä seikoista on katsottava tehdyn tahallisesti päättäjien harhauttamiseksi.


5. Suunnitelmallista työtä Kuopion Energian yhtiöittämiseksi/"kaappaamiseksi"

5.1 Kuopion Energian investointirahaston sääntöjä on muutettu 27.6.1994 niin,
että rahastoimisvelvoitetta investointeja varten ei enää ole ja rahaston varat on  voitu sisällyttää kaupungin yleiseen rahoitusomaisuuteen ja käyttää jo aiemmin rahastoidut 127, 5 Mmk.

5.2 Kuopion energiatoimen johtosääntö on muutettu 27.11.1995 niin, että Kuopion Energian johtokunnan puheenjohtajaksi on valittava kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja.

5.3 Kuopion kaupunginhallituksen johtosääntö on muutettu 11.3.1996 niin, että kaupunginhallitus pystyy myymään kaikki Kuopion Energian osakkeet joko  kiinteänä tai irtaimena omaisuutena.
 

Kapteeni evp.                                                                                                                                                                                                                                                    Kalevi Kauhanen

TIEDOKSI                                                                                                                                                                                         -  Kuopion kaupunginvaltuutetuille                                                                                                                                             -  Kaikille Energiasta kiinnostuneille kuopiolaisille