Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Muodollinen valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle 12.11.2000

Valitus 12.11.2000 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla sen hylkäsi Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksestä (9.3.1998 / 19 §) Kuopion lääninoikeuteen 02.04.1998 tehdyn valituksen
 

 
Kunnioittaen esitämme Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle seuraavaa:

1. Selostus tapauksen tosiasioista

1.1. Tyytymättöminä Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 / § 19 päätökseen, joka koski Kuopion Energian yhdistämistä Espoon Sähkö Oyj:een, valitimme kukin erikseen, Kalevi Kauhanen 2.4.1998, Pekka Rantala 7.4.1998 ja Kalle Keinänen 14.4.1998, Kuopion lääninoikeuteen pyytäen sanotun päätöksen kumoamista virheellisessä Järjestyksessä syntyneenä ja lainvastaisena sekä meidän yksityistä etuamme loukkaavana ja velvoittamaan Kuopion kaupungin korvaamaan meille valituksistamme aiheutuneet kulut. Ks. LIITTEET Mh1., Mh 2., Mh 3. ja Mh 4. sekä Mh 5., Mh 6., Mh 7., Mh 8., Mh 9., Mh 10., Mh 11. ja Mh 12.

Kuopion lääninoikeus hylkäsi valituksemme 10.12.1998 / n:o 1232 päätöksellään sivuuttaen ilmeisesti kokonaan juuri ne monet kysymykset  ja/tai vaatimukset, koska niitä ei oltu perusteltu, joiden perusteella valituksemme olisi pitänyt hyväksyä. Ks. LIITE Mh 13.


1.2. Tyytymättöminä Kuopion lääninoikeuden 10.12.1998 / n:o 1232  päätökseen valitimme, Kalevi Kauhanen ja Pekka Rantala yhdessä ja Kalle Keinänen erikseen, 11.01.1999 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen pyytäen Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 / § 19 päätöksen kumoamista virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja lainvastaisena sekä meidän yksityistä etuamme loukkaavana ja velvoittamaan Kuopion kaupungin korvaamaan meille valituksista molempiin oikeusasteisiin aiheutuneet kulut. Ks. LIITTEET Kop 2. ja Kop 3. sekä Kop 4., Kop 5., Kop 6., Kop 7., Kop 8., Kop 9., Kop 10. ja Kop 11.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksemme 17.3.2000 / Taltionumero 574 / Diaarinumero 87 ja 88/1/99 päätöksellään sivuuttaen kuten Kuopion lääninoikeuskin ilmeisesti kokonaan juuri ne monet kysymykset ja/tai vaatimukset, koska niitä ei oltu perusteltu, joiden perusteella valituksemme olisi pitänyt hyväksyä. Ks. LIITE Kop 1.


1.3. Todettakoon se, että 11.01.1999 tekemäämme valitukseen Korkein hallinto-oikeus antoi päätöksensä vasta 17.03.2000, eli ratkaisun tekeminen Korkeimmassa hallinto-oikeudessa kesti yli vuoden ja kaksi kuukautta (yli 14 kuukautta). Koska Kuopion kaupunginvaltuusto oli 19.4.1999 päättänyt luopua Kuopion Energian yhdistämisestä Espoon Sähköön, oli valituksemme merkitys tältä osin ja uhka Kuopiolle fuusiosta koituvista suurista jatkuvista vuosittaisista tappioista (yli 60 milj. mk/vuodessa) poistunut. Kuopion kaupunginvaltuuston sanottu päätös ei kuitenkaan poistanut vähäisimmässäkään määrin vaatimustamme / pyyntöämme, että Korkein hallinto-oikeus kumoaisi Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen 9.3.1998 § 19 virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja lain vastaisena sekä meidän yksityistä etuamme loukkaavana.


1.4. Toimenpidekieltoa Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 / § 19 päätökseen Kalevi Kauhanen haki 07.04.1998 Kuopion lääninoikeudelta. Päätöksen toimenpidekieltoa Pekka Rantala pyysi sanotussa valituksessaan 07.04.1998 ja Kalle Keinänen 14.04.1998 valituksessaan.

Toimenpidekieltoa Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 / § 19 päätökseen vastapuolta kuulematta pyysimme 27.4.1998 Kuopion lääninoikeudelta, koska oli ilmeistä, että Kuopiolle vahingolliset toimet käynnistyvät ennen kuin Kuopion Energian omistajuudesta saadaan laillinen ratkaisu. Ks. LIITE Kop 12.

Kuopion lääninoikeus hylkäsi edellä mainitun pyyntömme toimenpidekiellosta päätöksellään 27.4.1998 / nro 450 perustellen, että täytäntöönpanon kieltämiseen ei asian käsittelyn tässä vaiheessa ole ilmennyt aihetta. Ks. LIITE Kop 13.

Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 / § 19 päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä ja edellä mainitun Kuopion lääninoikeuden päätöksen 27.4.1998 / nro 450 kumoamista pyysimme 28.4.1998 Korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Ks. LIITE Kop 14.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi edellä mainitun pyyntömme täytäntöönpanokiellosta päätöksellään 29.5.1998 / taltio 1027.

Kirjallisena ilmoituksen KHO:n päätöksestä saimme tietoomme Kuopion lääninoikeuden välipäätöksestä 6.8.1998 / n:o 701.  Ks. LIITE Kop15 / sivu 18.

Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 / § 19 päätökseen pyysimme Kuopion lääninoikeudelta toimeenpanokieltoa 11.9.1998 vastine/selityksessämme.  Ks. LIITE Mh 8.

Kuopion lääninoikeus hylkäsi edellä mainitun pyyntömme toimeenpanokiellosta päätöksellään 6.10.1998 / nro 945. Ks. LIITE Kop 16.

Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 / § 19 päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä ja edellä mainitun Kuopion lääninoikeuden päätöksen .8.1998 / nro 945 kumoamista pyysimme Korkeimmalta hallinto-oikeudelta 21.10.1998.  Ks. LIITE Kop 17.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi edellä mainitun pyyntömme täytäntöönpanokiellosta päätöksellään 3.12.1998 / taltio nro 2706.

Kirjallisena ilmoituksen KHO:n päätöksestä saimme tietoomme Kuopion lääninoikeuden päätöksestä 10.12.1998 / nro 1232. Ks. LIITE Mh 13.

Koska toimenpidekieltoa ei ollut, niin Kuopion Energia teki tarpeettomia valmisteluja ja selvityksiä Kaupunkienergia Oy:tä varten arviolta useiden miljoonien markkojen arvosta. K. LIITTEET Kop 6. ja Kop7.

Siihen, että kumpikin oikeusaste hylkäsi pyyntömme toimenpidekiellosta saattoi vaikuttaa se, että ilmeisesti Kuopion lääninoikeus ja Korkein hallinto-oikeus eivät tienneet eli heiltä salattiin se, että Kuopion kaupunginjohtaja oli allekirjoittanut Kuopion Energian luovuttamista koskevan aiesopimuksen jo 31.3.1998 eli ennen kuin valitusaika Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 / § 19 päätökseen oli edes päättynyt ja saanut lainvoimaa ja ennen kuin me olimme jättäneet valituksiamme edes Kuopion lääninoikeuteen. Tiedon sanotusta aiesopimuksen allekirjoittamisesta saimme vasta 13.4.1999. Ks. LIITE Kop 7.
  

Valituksiin liittyviä perusteluita

1.5. Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 § 19 päätöksellä, yhdistää Kuopion Energia Espoon Sähkö Oyj:een, oltiin aiheuttamassa erittäin merkittävää ja jatkuvaa vuosittaista taloudellista menetystä Kuopiolle, mikä olisi vastannut yli yhden (1) veroprosentin eli n. 60 milj. markan vuosittaista menetystä kuopiolaisille ja pitkällä tähtäyksellä ilmeisesti huomattavasti enemmän. Rahalliselta arvoltaan ja yhteiskunnalliselta merkitykseltään se olisi ollut suurin tapahtuma mitä Kuopiossa ilmeisesti koskaan on tehty. Ks. LIITE Kop 20 / Kuopion kaupungin suunnittelutoimiston muistio 8.3.1999.
 
Olemme tietoisia siitä, että tarkoituksenmukaisuusperusteella ei voi hakea muutosta päätökseen, mutta Kuopion kaupungin sekä jokaisen kuopiolaisen talouteen vaikuttavat erittäin merkittävät taloudelliset kysymykset ja tekemämme laskelmat olemme joutuneet tuomaan esille osoittaessamme motiivia sekä virheellisiä ja laittomiksi katsottavia tekoja päätöksen valmistelussa, joilla valtuutettuja on katsottu harhautetun tahallisesti. Mm. veroäyrillä oli hyvä osoittaa mittasuhteita Kuopiolle sekä kuopiolaisille aiheutuvista jatkuvista ja alati kasvavista ns. ikuisista tappioista, joiden maksajiksi Kuopion kaupunki ja me kaikki kuopiolaiset olimme joutumassa.  

Olemme vakuuttuneita siitä, että Kuopion kaupunginvaltuuston puutteellinen ja virheellinen fuusiopäätöksen valmistelu oli tehty poikkeuksellisen tarkoitushakuisesti, eli puutteellinen ja virheellinen valmistelu ei johtunut esittelijöiden taitamattomuudesta.
  
Olemme vakuuttuneita myös siitä, että jos valtuutetuille olisi annettu oikeaa tietoa riittävästi, niin he eivät olisi tehneet Kuopion ja kuopiolaisten edunvastaista päätöstä näin suuressa ja kauaskantoisessa asiassa. Valtuutettujen luottamusta virkavastuulla toimiviin esittelijöihin käytettiin röyhkeästi väärin fuusiopäätöstä tehtäessä.

Kiistaton todiste laittomaksi katsottavasta puutteellisesta ja virheellisestä päätöksenteon valmistelusta on se, että kun Kuopion kaupunginvaltuutetut saivat sittemmin pääasiassa meiltä valittajilta riittävästi oikeaa tietoa fuusiota koskevista asioista, niin he totesivat, että fuusio ei ole Kuopion edun mukainen ja päättivät yksimielisesti 19.4.1999 luopua Kuopion Energian yhdistämisestä Espoon Sähkö Oyj:een. Ks. LIITE Kop 7.


1.6. Varteen otettavien uusien tietojen ilmettyä olemme toimittaneet valituksiamme täydentäviä kirjelmiä sekä Kuopion lääninoikeuteen että Korkeimpaan hallinto-oikeuteen lähinnä auttaaksemme ja helpottaaksemme oikeusistuimia laajan asian käsittelyssä sekä todistelutarkoituksessa.

Kuopion lääninoikeuteen ja Korkeimpaan hallinto-oikeuteen toimitettujen valituksiemme (muutoksenhakujemme) ja niitä täydentävien kirjelmiemme perusteluissa olemme todistettavasti tuoneet esille kunta- ja hallintomenettelylain vastaiseksi katsottavan tiedottamisvelvollisuuden laiminlyönnin sekä selvästi lainvastaiseksi menettelyksi katsottavan fuusiopäätöksen erittäin puutteellisen ja virheellisen valmistelun, joiden perusteella sanottu Kuopion kaupunginvaltuuston päätös 9.3.1998 / § 19 olisi pitänyt katsoa virheellisessä järjestyksessä syntyneeksi ja/tai muutoinkin lainvastaiseksi.

Käyttäen hyväksi esittelijöiden vastuulliseen asemaan perustuvaa erityistä luottamusta, Kuopion kaupunginvaltuutettuja harhautettiin salaamalla esittelijöiden toimesta aiheettomasti pörssisalaisuuteen vedoten sellaisia perustavaa laatua olevia tietoja, joita he olisivat välttämättä tarvinneet vastuullista päätöstä tehdessään sekä uskottelemalla mm. ettei Kuopion Energia pärjää yksin avautuvilla sähkömarkkinoilla.

Kaikki ne puuttuvat tiedot, joita valtuutetut olisivat halunneet ja tarvinneet päätöksenteossa, olivat kyllä esittelijöiden tiedossa ja hallussa, mutta niitä ei pyynnöstä huolimatta annettu valtuutetuille.
 

1.7. Harhauttavien ja väärien tietojen antaminen sekä päätöksenteossa tarvittavien tietojen salaaminen ja/tai puuttuminen sekä aiheettomilla uhkakuvilla hämääminen on katsottava tehdyn esittelijöiden toimesta tahallisesti päättäjien harhauttamiseksi.
Esittelijöiden toimesta valtuutetuille luotiin harhauttava ja erheellinen kuva vähätellen energian (lämmön ja sähkön) tuotannossa omavaraisen Kuopion Energian kilpailukykyä ja tuloksentekokykyä sekä luomalla käsitys fuusiossa saavutettavista kasvavista paremmista voitoista ja eduista.

Samalla luotiin väärä kuva tulevan yhtiökumppanin erinomaisuudesta, energian tuotannossa ns. pelkäksi jakeluyhtiöksi luokiteltavasta Espoon Sähkö Oyj:sta, ja sen kasvavista ennätystuloksista joiden ennakoitiin jatkuvan jatkossakin.
Osoituksena valtuutetuille luodusta harhaanjohtavasta kuvasta on, että Espoon Sähkön liikevoitto tämän vuoden tammi-elokuulta on romahtanut n. 45 % vuoden 1999 tasosta, kun vastaavasti Kuopion Energian tulos on lähes ennallaan. Ks. LIITE Kop 21.


1.8. Ennen päätöksentekoa kaupunginvaltuutetuille ei annettu minkäänlaista tietoa mm. siitä, että

- Kuopion Energian tuloksenteko- ja kilpailukyky, taloudellinen asema ja kannattavuus on suhteellisesti joko kaikkein paras tai kaikkein parhaimpia kaikista Suomen (107) sähkö- ja energiayhtiöistä,

- Kuopion Energian nettotulosprosentti (%) oli vuosina 1996 ja 1997 23 % mikä oli kaikkein korkein kaikista Suomen sähkö- ja energiayhtiöistä,

- Suomen 500 suurimmalla yrityksellä sekä Suomen sähkö- ja energiayhtiöillä vuosina 1996-1997 nettotulos % oli keskimäärin vain n. 4 %,

- Kuopion Energian vuoden 1996 käyttökate % oli 38 % ja käyttökate 103 milj. mk ja vuonna 1997 oli 1997 käyttökate % 39 % ja käyttökate 108 milj. mk, Kuopion Energia on omavarainen sekä lämmön että sähkön tuotannossa,

- Kuopion Energian vastapainevoimaloissa turpeella tuotettu energia (lämpö + sähkö) on niin edullista, ettei kukaan pysty kilpailemaan Kuopion Energian kanssa ja että vain vesivoimalla voidaan tuottaa sähköä edullisemmin,

- Kuopion Energian nettotuloksesta n. 3/4 (kolme neljäsosaa) tulee monopoliasemassa olevista kaukolämmöstä (1/2) ja sähkön siirrosta (1/4) ja ainoastaan noin 1/4 nettotuloksesta tulee kilpailtavasta sähkön myynnistä,

- Kuopion Energia pystyy tarvittaessa tuottamaan myymänsä sähkön vajaassa 10 kuukaudessa, mutta sähköä ostetaan pörssistä lähinnä kesällä, jolloin kaukolämmön tarve on vähäinen, jos se on edullisempaa kuin itse tuotettu lauhdesähkö ja että

- ostettavan pörssisähkön ja oman lauhdesähkön hintaero on niin pieni, että vaikka sähkö tuotettaisiin kokonaan itse, niin se pienentäisi käyttökatetta, vain muutamia prosentteja eli muutamia miljoonia markkoja. Ks. LIITE Kop 10:n liite Ko 6.

Vertailun vuoksi huomattakoon, että vuonna 1998 Kuopion Energian nettotulos % oli 28 % ja 1999 se oli 27%.

Kuvaavaa esittelijöiden erittäin salakähmäiselle ja valtuutettuja harhauttavalle päätöksenteon valmistelulle oli, että kaupungin talouteen liittyvästä suunnittelusta, valvonnasta ja tarkastuksesta vastuussa olevilta Kuopion kaupunkisuunnitteluosastolta ja Kuopion tarkastuslautakunnalta salattiin aiottu Kuopion Energian luovutus eikä kummaltakaan sanotulta elimeltä pyydetty minkäänlaisia kyseistä asiaa koskevia lausuntoja.
 

1.9. Valtuutetuilta puuttuivat eli ts. salattiin muun muassa seuraavat Kuopion Energiaa ja Espoon Sähkö Oyj:ta koskevat päätöksen teossa tarvittavat tiedot:

- Jo silloin valmiina olleet tilinpäätöstiedot vuodelta 1997 (sekä tiedot edellisiltä vuosilta),

- vuosikertomukset vuodelta 1997 (sekä edellisten vuosien vuosikertomukset),

- kaukolämmön ja sähkön oma tuotanto sekä niiden osuus tuloksesta,

- monopoliasemassa olevien kaukolämmön ja sähkön siirron osuus tuloksesta,
voimalaitosten tuotantoteknilliset ominaisuudet,
arviolaskelmat oman tuotannon ja osto/jakelusähkön myynnin vaikutuksesta  tulokseen kilpailun alettua 1.9.1998,

-  arviot yhtiöiden tulokseen sähkömarkkinoiden auettua EU:n alueelle Keski- Eurooppaan v. 2002,

-  laskelmat lyhyelle ja pidemmälle aikavälille Kuopiolle tulevista tuotoista ja eduista,

-  laskelmat verotuksellisista haitoista ja menetyksistä sekä

- laskelmat ja luettelot muista Kuopiolle aiheutuvista haitoista.


1.10.  Kaupunginvaltuutetuille ei annettu nähtäväksi ilmeisesti Espoon Sähkön tilaamaa ja Mandatum & Co Oy:n tekemäksi ilmoitettua allekirjoittamatonta 18.12.1997 päivättyä (kahdeksan kohdan mittari) arvonmääritysmuistiota, jonka kolme viimeistä sivua Kuopion lääninoikeus sittemmin 27.8.1998 julisti salaiseksi.

Sanotussa salaisessa muistiossa, johon saimme tutustua 27.8.1998 istunnon jälkeen Kuopion lääninoikeudessa, sisälsi lukuisia Kuopiolle erittäin epäedullisia virheitä ja puutteita, joita käsitteleviä ja paljastavia kirjelmiä lähetimme syksyllä 1998 Kuopion lääninoikeuteen. Ks. LIITTEET Mh 8., Mh 9., Mh 10. ja Mh 11.
 

Ilmeisesti virheet Kuopion Energian osalta oli tehty tahallisesti harhauttamistarkoituksessa, sillä tarkat tilinpäätös- ym. tarvittavat tiedot olivat kyllä esittelijöiden ja fuusiota koskevien neuvottelijoiden tiedossa ja hallussa.
Ilmeisesti tarkoitushakuisesti laaditulla salaisella muistiolla pyrittiin osoittamaan yhtiöiden arvonmääritystä oikeaksi sekä osoittamaan yhtiöiden voimakkaasti kasvavaa tulosta valtuutettujen harhauttamiseksi.

Kuopion lääninoikeus ja Korkein hallinto-oikeus eivät kuitenkaan päätöksiensä perusteluissa huomioineet millään tavalla muistiossa esitettyjä vääriä tietoja ja sitä, ettei muistiota oltu allekirjoitettu, vaikka sanottuun muistioon esittelijät vertasivat Kuopion Energialle ja Espoon Sähkölle mielivaltaisesti sovittuja ja ilman tarjouskilpailua määriteltyjä arvoja, uskotellessaan valtuutetuille arvonmääritystä oikeaksi.

Kuopion kaupunginvaltuutettujen ainoana tietolähteenä Kuopion Energian ja Espoon Sähkön arvojen määritykseen ja vertailuun oli heille jaettu, ilmeisesti Espoon Sähkön tilaama ja Mandatum & Co Oy:n laatima, 26.1.1998 päivätty muistio, jonka sivulla 2 yhtiöiden arvovertailua oli selostettu. Myöskään tässä 26.1.1998 päivätyssä muistiossa ei ollut allekirjoituksia. Ks. LIITE Mh 1.

Muistiossa Kuopion Energian arvoksi ja arvovertailun suorittamiseksi oli annettu ainoastaan yksi luku eli edellä kohdassa 14.2 mainittu Eastern Groupin tarjous 846 milj. markkaa. Sittemmin saadun tiedon mukaan sanotun tarjouksen Eastern Group oli tehnyt vähemmistöosakkuudesta Kuopion Energian osalta elokuussa 1997 silloin, kun Savon Voiman ja Kuopion Energian yhdistämistä ja niiden vähemmistö osuuden myymistä oli kaavailtu.

Espoon Sähkön arvoksi ja arvovertailun suorittamiseksi oli puolestaan annettu vuoden 1997 huipputasoa ollut ja ilmeisesti tarkoituksellisesti vedätetty myyntikurssi 137 markkaa/osake. Pörssikurssin ilmeistä manipulointia tukee mm. se, että sanottu Espoon Sähkön osakkeen kurssi oli vaihdellut vielä vuosina 1995-1996  48-108 mk/osake ja on vaihdellut nyt syksyllä 2000  95-100 mk/osake.

Kun otetaan huomioon vielä se, että valtuutettuja painostettiin nopeaan päätöksentekoon, niin valtuutetuilla ei siis todellisuudessa ollut mahdollisuuksia yhtiöiden arvovertailuun ja tehdä muutoinkaan Kuopion kannalta edullista päätöstä. Ks. LIITTEET Kop 2 ja Kop 3.


1.11. Laskelmissamme olemme tuoneet esille sen, että jos vertailun pohjaksi otetaan Kuopion Energialle annettu arvo 846 milj. markkaa, niin Espoon Sähkölle annetusta arvosta 2156 milj. mk on yliarvostusta 550 milj. markkaa. Ks. LIITE Mh 10.

Jos Kuopion Energialle laskee arvoa suhteella Espoon Sähkön talvella 1999 Joensuun Energiasta maksaman 575 milj. markan ja kummankin yhtiön nettotuloksen mukaan, niin fuusiosopimukseen 9.3.1997 Kuopion Energialle määritelty arvo 846 milj. mk muuttuisi peräti 1866 milj. markaksi. Ks. LIITE Kop 4.

Sittemmin tammikuussa 2000 paljastui, että kaupunginvaltuutettu toimitusjohtaja Hannu Isotalon muistion 13.11.1997 pohjalta oli 25.11.1997 pidetty Kaupunkienergia Oy:n käynnistyskokous. Sanotussa kokouksessa, johon Kuopiosta toimitusjohtaja Hannu Isotalo, kaupunginjohtaja Kauko Heuru ja Kuopion Energian toimitusjohtaja Raimo Martikka olivat osallistuneet, oli sovittu edellä mainitut hinnoittelut sekä muut toimenpiteet Kuopion Energian "kaappaamiseksi". Ks. LIITE Kop 10.

Todettakoon vielä, että sanotuilla kuopiolaisilla henkilöillä ei ollut Kuopion kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen antamaa valtuutusta ja lupaa neuvotella Kaupunkienergiasta ja Kuopion Energian luovuttamisesta Espoon ja Espoon Sähkö Oyj:n edustajien kanssa.

Väitämme edelleen, että omaisuuksien arvonmääritys oli virheellinen. Käyttämämme ilmaisu lahjanluontoisesta kaupungin omaisuuden luovuttamisesta on osuva. Kiistämme edelleen valtuutetuille arvonmääritystä varten jaetun 26.1.1998 päivätyn muistion sekä salaisen 18.12.1997 arvonmääritysmuistion arvon todisteena. Edellä lyhyesti esitetty 25.11.1997 pidetty kokous, jossa lahjanluontoisesta Kuopion Energian luovutuksesta oli sovittu, on siitä yhtenä osoituksena.

 
1.12. Kaupunginvaltuutetuille päätöksentekoa varten jaetuista asiakirjoista puuttuivat niissä mainitut liitteet ja luettelot kiinteistöistä ja muusta Espoon Sähkölle luovutettavasta omaisuudesta sekä liitteet n. 600 hehtaarin tuotantopinta-alaisten turvesoiden turpeenotto- ja käyttöehdoista. Ks. LIITTEET Kop 2., Mh 1., Mh 5., Mh 10., Mh4. ja Mh 8.


1.13. Päätöksentekoa varten Kuopion kaupunginvaltuutetuille annettiin 
- virheellistä tietoa Espoon sähkö Oyj:sta,
- virheellistä tietoa Kuopion energiamaksuista,
virheellistä tietoa Kuopion energialaitoksen investointirahastosta ja
virheellistä tietoa verotuksesta.
Lisäksi valtuutettuja painostettiin nopeaan fuusiopäätökseen eli ts. fuusio piti saada aikaan nopeasti. Ks. LIITE Kop 2. kohdat 3.7., 3.8., 3.9., 3.10. ja 3.11.
  

1.14. Esimerkki kiireestä, jolla Kuopion Energia piti saada "kaapatuksi" ja luovutetuksi Espoon Sähkölle ja jossa ei kaihdettu laittomia tekoja:

Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 kokouksen pöytäkirja oli nähtävillä 17.3.1998 alkaen ja kunnallisvalituksen viimeinen jättöpäivä sanottuun valituksen alaiseen 19 §:n fuusiopäätökseen oli 16.4.1998. Vaikka valitusten jättöaikaa oli jäljellä vielä runsaat kaksi viikkoa, niin Kuopion kaupunginhallitus oli päättänyt yksimielisesti 30.3.1998 kokouksessaan, silloisen kaupunginjohtaja Kauko Heurun ehdotuksesta, valtuuttaa kaupunginjohtaja Kauko Heuru Kuopion kaupungin puolesta allekirjoittamaan Kuopion Energian ja Espoon Sähkö Oyj:n yhdistämistä koskeva aiesopimus ennen valtuuston päätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Kaupunginjohtaja Kauko Heuru on allekirjoittanut sanotun aiesopimuksen kokousta seuraavana päivänä eli 31.3.1998, vaikka Kuopion kaupunginvaltuuston päätös 9.3.1998 / § 19 ei ollut saanut vielä lainvoimaa eikä kaupunginhallituksen 30.3.1998 pöytäkirjaa oltu vielä edes tarkastettu.
Kyseinen kaupunginhallituksen  pöytäkirja oli saanut ns. lainvoiman eli tarkastettu vasta 6.4.1999.  

Kuopion kaupunginjohtajan (Heurun) aiesopimuksen allekirjoittaminen ennen valtuuston valituksenalaisen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa ja aiesopimuksen allekirjoittaminen ennen kuin ko. kaupunginhallituksen pöytäkirja oli lainvoimainen, on katsottava lainvastaisiksi teoiksi. Ks. LIITE Kop 7.


1.15. Tiedottamisen osalta valituksemme on perustunut siihen, että kunnan  jäsenten on voitava valvoa kunnallista päätöksentekoa, koska Suomen valtion kuntiin kohdistuva valvonta tapahtuu paitsi yleisenä hallinnonvalvontana, myös kuntalaisten muutoksenhakumenettelyn (valituksen) muodossa. Sen vuoksi kunnan päätöksenteon on perustuttava kuntalaisen saatavilla olevaan informaatioon.

Olemme väittäneet, että tällaista asiallista informaatiota ei ole ollut tavallisten kuntalaisten eikä edes Kuopion kaupunginvaltuutettujen saatavilla, mutta Korkein hallinto-oikeus ei ole antanut väitteeseemme perusteltua vastausta. 

Kuopion kaupungin on katsottava laiminlyöneen tiedottamisvelvollisuutensa, koska ei julkaissut ennen päätöksentekoa ainuttakaan kuntalain ja hallintomenettelylain mukaista ilmoitusta laaja-alaisesti ja kaikkia kuntalaisia huomattavasti sekä kauaskantoisesti vaikuttavasta Kuopion Energian myyntiä / luovutusta koskevasta asiasta. Kirjoittelu sanomalehtien palstoilla ei täytä lakien tarkoittamaa velvoitetta tiedottamisesta.

Tiedottamatta jättäminen palveli vain Espoota ja varsinkin jakeluyhtiö Espoon Sähkö Oyj:sta, sillä fuusio olisi ollut näille erittäin suuri etu, saada omistukseensa / hallintaansa yksi Suomen parhaista liikelaitoksista / yhtiöistä.
Lainmukainen näyttävä ja julkinen sekä avoin tiedottaminen olisi aiheuttanut laajan sekä vireän tietopuolisen keskustelun fuusiota koskevista asioista, jonka seurauksena kaupunginvaltuuston ratkaisu olisi ollut hankkeen hylkäävä päätös. 


2. Selostus väitetyistä sopimusloukkauksista perusteluineen

2.1. Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 1. kappaleen mukaan jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.
  
Valittaessamme Suomessa Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksestä 9.3.1998 / 19 § Kuopion lääninoikeuteen sekä valittaessamme Kuopion lääninoikeuden päätöksestä 10.12.1998 / n:o 1232 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, niin emme ole saaneet sanotun Euroopan neuvoston ihmisoikeuksista sovitun yleissopimuksen 6 artiklan 1. kappaleen edellyttämää oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä kummassakaan oikeusasteessa.


2.2. Suomen perustuslain perusoikeuksien mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 14 artiklan 1. kappaleen mukaan kaikki henkilöt ovat yhdenvertaisia tuomioistuinten edessä. Päätettäessä rikossyytteestä henkilöä vastaan tai hänen oikeuksistaan tai velvoituksiaan riita-asiassa jokaisella on oikeus rehelliseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin.

Katsomme, että meitä ei ole kohdeltu yhdenvertaisina Suomen perustuslain ja sanotun kansainvälisen yleissopimuksen 14 artiklan 1. kappaleen edellyttämällä tavalla silloin kun Kuopion lääninoikeudessa on tehty päätöstä valituksistamme, joka koski Kuopion kaupunginvaltuuston päätöstä 9.3.1997 / 19 §, ja silloin kun Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on tehty päätöstä valituksistamme, joka koski Kuopion lääninoikeuden päätöstä 10.12.1998 / n:o 1232.
  

2.3. Sopimusloukkauksia Kuopion lääninoikeudessa

- Kuopion lääninoikeus ei toimittanut asiassa valituksen suullista käsittelyä, vaikka suullista käsittelyä pyysimme Kuopion lääninoikeudelta.

- Kuopion lääninoikeus ei kutsunut meitä edes toiseen suullisen käsittelyn valmisteluistuntoon, vaikka Kuopion lääninoikeudessa 27.8.1998 pidetyssä suullisen käsittelyn valmistelua koskevassa istunnossa oikeuden puheenjohtaja Risto Hakkarainen ilmoitti, että meidät kutsutaan vielä ainakin yhteen suullisen käsittelyn valmisteluistuntoon.

- Kuopion lääninoikeus ei määrännyt tehtäväksi asiantuntijaselvitystä siitä, että onko Kuopion kaupunginvaltuuston tekemä valituksen alainen ratkaisu merkinnyt lahjanluontoiseksi katsottavaa kaupungin omaisuuden luovuttamista ulkopuoliselle taholle, vaikka sanotun määräyksen antamista pyysimme Kuopion lääninoikeudelta.

- Kuopion lääninoikeus ei pyytänyt Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnalta lausuntoa siitä, että onko asian valmistelu- ja päätöksentekomenettely tapahtunut kaupungin päättäviä elimiä sitovien menettelytapojen mukaisesti ja onko valtuuston päätettäväksi saatettu esitys perustunut sellaiseen asian valmisteluun, että asiassa olisi voitu tehdä Kuopion kaupungin kannalta edullinen päätös, vaikka sanotun lausuntopyynnön tekemistä pyysimme Kuopion lääninoikeudelta.

- Kuopion lääninoikeuden hylätessä edellä luetellut pyyntömme suullisesta käsittelystä, asiatuntijaselvityksestä ja tarkastuslautakunnan lausunnosta, menetimme mahdollisuuden sellaiseen todisteluun, jolla olisimme voineet näyttää toteen virheellisen omaisuuksien arvonmäärityksen ja toimivallan ylitystä koskevan valitusperusteemme sekä meidän valittajien ja kaikkien kuopiolaisten yksityistä etua loukkaavan ja virheellisessä järjestyksessä syntyneen ja muutoinkin lainvastaisen päätöksenteon.


2.4. Sopimusloukkauksia Korkeimmassa hallinto-oikeudessa

- Korkein hallinto-oikeus (KHO) ei toimittanut asiassa valituksen suullista käsittelyä, vaikka suullista käsittelyä pyysimme KHO:lta.

- Korkein hallinto-oikeus ei määrännyt tehtäväksi asiantuntijaselvitystä siitä, että onko Kuopion kaupunginvaltuuston tekemä valituksenalainen ratkaisu merkinnyt erittäin suuren lahjanluontoiseksi katsottavaa kaupungin omaisuuden luovuttamista Espoon Sähkö Oyj:lle, vaikka sanotun määräyksen antamista pyysimme KHO:lta.

- Korkein hallinto-oikeus ei pyytänyt Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnalta lausuntoa siitä, että onko asian valmistelu- ja päätöksentekomenettely tapahtunut kaupungin päättäviä elimiä sitovien menettelytapojen mukaisesti ja onko valtuuston päätettäväksi saatettu esitys perustunut sellaiseen asian valmisteluun, että asiassa olisi voitu tehdä Kuopion ja kuopiolaisten kannalta edullinen ja asianmukainen päätös, vaikka sanotun lausuntopyynnön tekemistä pyysimme KHO:lta.

- Korkein hallinto-oikeus ei velvoittanut Rahoitustarkastusta antamaan lausuntoa Espoon Sähkö Oyj:n pörssikurssia koskevassa asiassa, vaikka sanotun lausuntopyynnön tekemistä pyysimme KHO:lta.

- Korkein hallinto-oikeus ei velvoittanut Espoon Sähkö Oyj:ta, Espoon kaupunkia ja/tai Mandatum & Co Oy:tä luovuttamaan 18.12.1997 päivättyä arvonmääritysmuistiota koskevaa toimeksianto- ja arvonmäärityssopimusta Korkeimman hallinto-oikeuden käyttöön, vaikka sanotun velvoitteen tekemistä pyysimme KHO:lta.

- Vaikka pyysimme Korkeinta hallinto-oikeutta kumoamaan, niin Korkein hallinto-oikeus ei kumonnut 18.12.1997 päivätyn Mandatum & Co Oy:n tekemäksi ilmoitetun arvonmääritysmuistion salassapitoa, jonka kolme viimeistä sivua Kuopion lääninoikeus oli päättänyt pidettäväksi salassa viisi vuotta, sillä tiedot sanotussa muistiossa ovat nyt kaikilta osin julkisia.

- Korkeimman hallinto-oikeuden hylätessä edellä luetellut pyyntömme suullisesta käsittelystä, asiantuntijalausunnosta, tarkastuslautakunnan lausunnosta sekä muut mainitut pyyntömme, menetimme mahdollisuuden sellaiseen todisteluun, jolla olisimme voineet näyttää toteen virheellisen omaisuuksien arvonmäärityksen ja toimivallan ylitystä koskevan valitusperusteemme sekä meidän valittajien ja kaikkien kuopiolaisten yksityistä etua loukkaavan ja virheellisessä järjestyksessä syntyneen ja muutoinkin lainvastaisen päätöksenteon. 

 
2.5. Sopimusloukkauksia ja erityispiirteitä

Erityispiirteenä prosessin kulussa oli, että molemmat oikeusasteet, sekä Kuopion lääninoikeus että Korkein hallinto-oikeus, sivuuttivat ilmeisesti kokonaan juuri ne monet lainvastaisiksi nähdyt kysymyksemme, joiden perusteella valituksemme olisi täytynyt hyväksyä.
- Monen esille tuomamme asian kohdalla Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on niin epäselvä ja puutteellinen, ettei siitä käy selville, miten asia on ratkaistu.

- Päätöksissään Korkein hallinto-oikeus ja Kuopion lääninoikeus eivät ole joko käsitelleet tai muutoin ottaneet kantaa kaikkiin esittämiimme kysymyksiin tai eivät ole antaneet päätöksissään riittävästi perusteltuja ja asiallisia vastauksia kaikkiin esiin tuomiimme virheellisiksi ja laittomiksi nähtyihin asioihin, niin kuin oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä oikeusistuimen kuuluisi antaa.

- Kuvaavaa asian pintapuoliselle käsittelylle oli, että vaikka olimme valituksessamme pyytäneet Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista, niin Korkein hallinto-oikeus olikin käsitellyt Kuopion kaupunginhallituksen päätöksen kumoamista. 
Myöskin yksi kirjelmämme, toinen lisätäydennys 04.10.1999 Korkeimmalle hallinto-oikeudelle, oli jäänyt ilmeisesti kokonaan huomioimatta.


2.6. Korkein hallinto-oikeus ei ole antanut päätöksessään meille minkäänlaista vastausta, onko asiaa käsitelty ja miten asia on ratkaistu, mm. seuraaviin asioihin/virheellisyyksiin ja vaatimuksiin:


2.6.1 Korkein hallinto-oikeus ei ole antanut päätöksessään minkäänlaista perusteltua eikä perustelematonta vastausta siihen, että Kuopion kaupunginvaltuutetuille fuusiopäätöksentekoa varten toimitetuissa asiakirjoissa mainitut liitteet turpeenotto- ja käyttöoikeuden ehdoista puuttuivat kokonaan valtuutettujen saamista asiakirjoista.
Turvesoiden turve on kuitenkin käyttöpaikalle tuotuna vähintään kahdensadanviidenkymmenen (250) miljoonan markan arvoinen. Ks. LIITTEET Kop 2 kohta 3.5., Kop 7 kohdat 4.1., 4.2., 4.3. ja 4.4., Kop 10 esittely. (Kuopion kaupunginhallituksen esityslista 27.4.1998 § 242.)

 
2.6.2 Korkein hallinto-oikeus ei ole antanut päätöksessään minkäänlaista perusteltua eikä perustelematonta vastausta siihen, että luettelot luovutettavasta kiinteästä omaisuudesta puuttuivat kokonaan Kuopion kaupunginvaltuutetuille fuusiopäätöksentekoa varten toimitetuista asiakirjoista.
Kuitenkin luovutuksen kohteena olevan omaisuuden arvo, jonka omistus- ja hallintaoikeus siirtyi luovutuksen saajalle, oli lähes tuhannen (941 milj. mk) miljoonan markan arvoinen. (Kuopion kaupunginhallituksen esityslista 27.4.1998 § 242.)  Ks. LIITTEET Kop 2 kohta 3.5., Kop 10. 


2.6.3 Korkein hallinto-oikeus ei ole antanut päätöksessään minkäänlaista perusteltua eikä perustelematonta vastausta siihen, että

- Kuopion kaupunginvaltuutetuille ei annettu nähtäväksi ilmeisesti Mandatum & Co Oy:n laatimaa 18.12.1997 päivättyä arvonmääritysmuistiota, jonka mittareihin verraten esittelijät vakuuttivat yhtiöiden arvoja ja hintasuhteita oikeiksi, vaikka sanotussa muistiossa oli huomattava määrä Kuopiolle erittäin epäedullisia virheitä ja, että

- valtuutetuilta salattiin täysin aiheetta mm. pörssisalaisuuteen vedoten sellaisia aivan olennaisia täysin julkisia tietoja, joita valtuutetut olisivat päätöstä tehdessään välttämättä tarvinneet arvioidessaan yhtiöiden arvoja sekä punnitessaan fuusiosta koituvia etuja ja haittoja.
Kaikki tarvittavat oikeat tiedot olivat kyllä esittelijöiden tiedossa ja hallussa, mutta niitä ei annettu valtuutetuille.
Mm. kummankin yhtiön tilinpäätöstiedot ja vuosikertomukset salattiin, vaikka ne ovat täysin julkisia myös ja etenkin pörssiyhtiöissä. Ks. LIITTEET Kop 2 kohdat 3.1., 3.2 ja 3.3., Kop 5 kohdat 2.1. 2.2., 2.3. ja 4., Kop 6 kohdat 1. ja 5., Kop 8 kohta 1., Kop 9 kohdat 1., 2. ja 3., Kop 10 kohdat 1., 2. ja 3., Kop 3 kohta 3.1., Kop 11 kohta 1.


2.6.4 Korkein hallinto-oikeus ei ole antanut päätöksessään minkäänlaista perusteltua eikä perustelematonta vastausta siihen, että myönteisen fuusiopäätöksen aikaansaamiseksi Kuopion kaupunginvaltuutetuille annettiin taloudellisiin asioihin liittyvää virheellistä tietoa mm.
- Espoon Sähkö Oyj:sta,
- Kuopion energiamaksuista,
- Kuopion Energian investointirahastosta ja
- Kuopion rasitteeksi tulevasta verotuksesta.  Ks. LIITTEET Kop 2 kohdat 3.7., 3.8., 3.9. ja 3.10., Kop 3 kohta 3.1.


2.6.5 Korkein hallinto-oikeus ei ole antanut päätöksessään minkäänlaista perusteltua tai perustelematonta vastausta siihen, että Kuopion kaupunginvaltuutetuille annettiin virheellinen ja harhauttava kuva mm.
- Kuopion Energian tuloksentekokyvystä (ei pärjää yksin) ja
- arvonmäärittämisen suorittamisesta ja arvonmäärityksen suorittajista. Ks. LIITTEET Kop 2 kohta 3.3., Kop 5 kohta 2.2., 2.3. ja 2.4., Kop 8 kohta 1., Kop 9 kohdat 1., 2. ja 3., Kop 10 kohdat 1., 2. ja 3., Kop 11 kohta 1. ja Kop 3 kohta 4.2.


2.6.6 Korkein hallinto-oikeus ei ole antanut päätöksessään minkäänlaista perusteltua tai perustelematonta vastausta siihen, että Kuopion kaupunginvaltuutetuille jaetuista Kuopion Energian ja Espoon Sähkö Oyj:n yhdistämistä koskevista asiakirjoista puuttuivat kaikki allekirjoitukset ja, että salaisesta 18.12.1997 päivätystä arvonmääritysmittarista, joka pörssisalaisuuteen vedoten aiheetta salattiin valtuutetuilta, puutuivat myös kaikki allekirjoitukset. Ks. LIITE Kop 2 kohdat 3.1., 3.3. ja 3.4., Kop 3 kohta 3.1.

 
2.6.7 Korkein hallinto-oikeus ei ole antanut päätöksessään minkäänlaista perusteltua tai perustelematonta vastausta Kuopion kaupungin tiedottamisvelvollisuuden laiminlyönnistä, vaikka Kuopion kaupunki ei ollut julkaissut kuntalaisille suunnattua ilmoitusta tai tiedotetta Kuopion Energian ja Espoon Sähkö Oyj:n yhdistymisestä, jossa olisi mainittu mistä asiasta on kysymys ja miten siitä voidaan esittää tietoja, kysymyksiä ja mielipiteitä viranomaisille.

Vaikka hallintomenettelylain 13 § / 3 momentin mukaan "vireillä olosta ei tarvitse ilmoittaa, jos ilmoittaminen vaarantaa ratkaisun tarkoituksen toteutumisen", niin lain edessä molempia, luovuttajaa sekä ostajaa, olisi pitänyt katsoa tasapuolisesti.

Tiedottamisvelvollisuuden laiminlyönti palveli vain Espoon ja Espoon Sähkö Oyj:n tarkoitusperiä, mutta ei Kuopion eikä kuopiolaisten. Siksi tiedottamisvelvollisuuden laiminlyönti olisi pitänyt katsoa laittomaksi. Ks. LIITTEET Kop 2 kohta 3.6., Kop 5 kohta 5. ja Kop 8 kohta 2., Kop 3 kohta 3.2.


2.7. Kaikessa lain käytössä perusvaatimus on se, että kaikkiin esitettyihin  vaatimuksiin annetaan lakiin perustuva vastaus.
Oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä oikeusistuimen olisi siis pitänyt antaa päätöksessään riittävästi perustellut ja asialliset vastaukset kaikkiin esiin tuomiimme virheellisiksi ja laittomaksi katsottaviin asioihin hallintolainkäyttölain edellyttämällä tavalla.

Yhtenä esimerkkinä siitä, että meitä ei ole kohdeltu yhdenvertaisina lain edessä ja että emme ole saaneet oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, viittaamme LIITTEESSÄ Mh 14. kerrottuun Uudenmaan lääninoikeuden päätökseen, jossa lääninoikeuden kumotessa Helsingin tilintarkastajan valinnan perusteena on ollut se, että kaikki vaadittavat asiakirjat eivät olleet esityslistan liitteinä ja valtuutetut eivät ennen päätöksentekoa saaneet riittävästi tietoa.


2.8. Tyrmistyttävänä epäoikeudenmukaisuutena olemme kokeneet sen, että Kuopion lääninoikeus ja sittemmin Korkein hallinto-oikeus hylkäsivät valituksemme perustelematta päätöksissään kaikkia esittämiämme vaatimuksia ja kysymyksiä.

- Laki edellyttää, että valitusviranomaisen on annettava ratkaisu kaikkiin asiassa esitettyihin vaatimuksiin ja harkittava kaikkia esiin tulleita seikkoja ja päättää, mihin seikkoihin ratkaisu voidaan perustaa.
 
- Päätöksen perusteluista on ilmettävä, mitkä seikat ovat vaikuttaneet ratkaisuun ja millä oikeudellisella perusteella siihen on päädytty.

- Toteamme, että Kuopion lääninoikeuden ja Korkeimman hallinto-oikeuden tekemät päätökset valituksiimme eivät perustu selvästi lakiin, joten oikeudenkäynti ei ollut oikeudenmukaista.

- Katsomme, että Suomessa Kuopion lääninoikeudessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa emme ole saaneet Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen edellyttämää oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja, että meitä ei ole kohdeltu yhdenvertaisina lain edessä Suomen perustuslain ja kansainvälisen yleissopimuksen edellyttämällä tavalla.

Yleissopimuksen 35 artiklan 1 kohtaa koskeva selostus

3. Lopullinen päätös

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 17.3.2000 / Taltionumero 574 / Diaarinumero 87 ja 88/1/99. Ks. LIITE Kop 1.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Kuopion lääninoikeuden päätöksestä 10.12.1999 / n:o 1232 tekemämme valituksen ja siinä esitetyt pyyntömme. Ks. LIITTEET Kop 2. - Kop 11.  


4. Muut päätökset

4.1. Kuopion lääninoikeuden päätös 27.4.1998 / n:o 450. Ks. LIITE Kop 13.

- Sanotussa päätöksessään Kuopion lääninoikeus hylkäsi 27.4.1998 pyytämämme toimenpidekielto hakemuksemme. Ks. LIITE Kop 12.


4.2. Kuopion lääninoikeuden välipäätös 6.8.1998 / n:o 701. Ks. LIITE Kop 15.

- Sanotussa päätöksessään Kuopion lääninoikeus ilmoitti järjestävänsä Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 / § 19 päätöksestä valittamassamme asiassa suullisen käsittelyn valmistelua koskevan istunnon 27.8.1998 sekä merkitsi (tiedoksi), että Korkein hallinto-oikeus oli päätöksellään 29.5.1998 / taltio 1027 hylännyt 27.4.1998 tekemämme hakemuksen toimenpidekiellosta. Ks. LIITE Kop 14.

4.3. Kuopion lääninoikeuden päätös ja välipäätös 6.10.1998 / n:o 945. Ks. LIITE Kop 16.

- Sanotussa päätöksessään Kuopion lääninoikeus hylkäsi 4.9.1998 pyytämämme täytäntöönpanokieltoa koskevan hakemuksemme sekä sanotussa välipäätöksessään hylkäsi 27.8.1998 ja 16.9.1998 pyytämäämme asiantuntijalausuntoa ja tarkastuslautakunnan lausuntoa koskevat hakemuksemme. Ks. LIITTEET Mh 8 ja Mh 12.    


4.4. Kuopion lääninoikeuden päätös 10.12.1998 / n:o 1232. Ks. LIITE Mh 13.

- Sanotussa päätöksessään Kuopion lääninoikeus hylkäsi Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksestä 9.3.1998 / § 19 huhtikuussa 1998 tekemämme valitukset. Ks. LIITTEET Mh 1. - Mh 15.

 

5. Koska emme olleet saaneet oikeudenmukaiseksi katsottavaa oikeudenkäyntiä Kuopion lääninoikeudessa emmekä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa, teimme kantelun 10.4.2000 Eduskunnan oikeusasiamiehelle pyytäen, että Eduskunnan oikeusasiamies tutkisi asian, ryhtyisi toimenpiteisiin Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 17.3.2000 / Tnro 547 / Dnro 87 ja 88/1/99 purkamiseksi ja ryhtyisi tarvittaessa myös muihin toimenpiteisiin, jos se antaa aihetta. Ks. LIITE Kop 18.

- Purkua haetaan yleensä Korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Teimme kuitenkin kantelun Eduskunnan oikeusasiamiehelle, koska hallintolainkäyttölain 63 §:n mukaan purkua ei saa hakea, jos päätöksestä voidaan samalla perusteella tehdä perustevalitus tai kantelu.                      

- Eduskunnan apulaisoikeusasiamies hylkäsi kantelumme päätöksellään 16.10.2000 / Dnro 950/4/00 katsoen, ettei hänellä ole syytä ryhtyä toimenpiteisiin Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen purkamiseksi eli ts. hyväksyi mm. lainvastaisiksi katsottavat päätöksenteon valmistelut ja kummankin oikeusasteen perustelemattomat ratkaisut. Samalla eduskunnan apulaisoikeusasiamies ilmoitti, että voimme halutessamme hakea purkua Korkeimmalta hallinto-oikeudelta hallintolainkäyttölain 64 §:ssä säädetyillä perusteilla. Ks. LIITE Kop 19.

Emme tule tekemään purkuhakemusta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, koska asioita seuranneina tiedämme, että Korkein hallinto-oikeus voi kyllä korjata kirjoitusvirheeksi katsottavan virheen, mutta omia päätöksiään se ei lähde purkamaan varsinkaan silloin, kun kyseessä on tavallisia kansalaisia koskeva oikeustoimi.
Katsomme, että ainoa mahdollisuutemme saada oikeutta on valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen 
    
Selostus valituksen tarkoituksesta

6. Valituksessamme on kysymys erittäin suuresta valtakunnallisesti kunnan toimielinten päätöksentekoon merkittävästi vaikuttavasta asiasta.
Päätöksenteossa esittelijällä on oikeudellinen vastuu, mutta päätöksentekijöillä on sekä oikeudellinen että poliittinen vastuu. Esittelyn on perustuttava aina ehdottomasti ja kaikilta osin totuuteen sellaisena kuin totuus on selvitettävissä. Tästä syystä päätöksentekijöillä on oikeus luottaa esittelyssä julkituotujen tosiasioiden pitävyyteen. 
 
- Mikäli sanottua Kuopion kaupunginvaltuuston päätöstä ei kumota virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja/tai lainvastaisena, niin luottamushenkilöiden päätöksenteolta, toimia kuntalaisten edunmukaisesti päättäjinä ja edunvalvojina kuten laissa edellytetään, romahtaa pohja pois.

Päätöksen hyväksyminen on näet yleisenä osoituksena siitä, että esittelijät ja valmistelijat eivät joudu vastuuseen tekivätpä he sitten miten mielivaltaisia, kuntalaisten edunvastaisia ja/tai muutoinkin lainvastaisia päätöksenteon valmisteluja tahansa, eli ts. koetaan, että luottamushenkilöiden harhauttaminen on sallittua.
Seurauksena on, että vastaavanlaiset tapaukset alkavat entisestäänkin yleistymään esittelijöiden keskuudessa ja kuntalaisten edunmukainen toiminta demokratiaan perustuvassa päätöksenteossa tyrehtyy.

- Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen 9.3.1998 / § 19, Kuopion lääninoikeuden päätöksen 10.12.1998 nro 1232 sekä Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 17.3.2000 / taltio nro 574 kumoaminen olisi osoituksena esittelijöille, että päätöksenteon valmistelun on oltava vilpitöntä, avointa ja kuntalaisten edun mukaista siten, että kansanvalta ja demokratia toteutuvat ja että lain kunnioitus säilyy ja tulee esille kaikissa esittelijöiden sekä muiden virkamiesten toimissa.
Sanottujen päätösten kumoamisella olisi merkitystä myös siihen, että se palauttaisi luottamusta oikeusistuimiin.

- Katsomme, että Suomessa Kuopion lääninoikeudessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa emme ole saaneet Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen edellyttämää oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja että meitä ei ole kohdeltu yhdenvertaisina lain ja tuomioistuinten edessä Suomen perustuslain ja kansainvälisen yleissopimuksen edellyttämällä tavalla.

Edellä esittämäämme sekä liitteenä oleviin asiakirjoihin viitaten pyydämme kunnioittavasti, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tutkisi asian ja ryhtyisi tarvittaviin toimenpiteisiin Korkeimman hallinto-oikeuden ja Kuopion lääninoikeuden päätösten purkamiseksi ja Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamiseksi.

Kalevi Kauhanen 
Kapteeni evp.  
Kuopio   

Tämän valituksen on allekirjoittanut myös Kalle Keinänen ja Pekka Rantala.


LIITTEET

Kop 1. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 17.3.2000 / Taltionro 574 / Dnro 87 ja  88/1/99, 7 lehteä.

Kop 2. Kalevi Kauhasen ja Pekka Rantalan muutoksenhaku 11.01.1999 Korkeimpaan  hallinto-oikeuteen, 11 lehteä, jossa seuraavat liitteet:

Mh 1. Kalevi Kauhasen muutoksenhaku 02.04.1998 ja toimenpidekiellonhaku 7.4.1998 Kuopion lääninoikeuteen, 10 + 1 lehteä, ja liitteissä 47 lehteä.

Mh 2. Pekka Rantalan muutoksenhaku 07.04.1998 Kuopion lääninoikeuteen, 17 lehteä, ilman liitteitä.

Mh 3. Pekka Rantalan lisäys muutoksenhakuun 15.04.1998 Kuopion lääninoikeuteen, 3 lehteä, ilman liitteitä.

Mh 4. Kalle Keinäsen valitus 14.04.1998 Kuopion lääninoikeuteen, 4 lehteä, ja liitteenä muistio 7.4.1998 jossa 7 lehteä.

Mh 5. Kalevi Kauhasen selitys 08.06.1998 Kuopion lääninoikeuteen, 10 lehteä, ja liitteissä 51 lehteä.

Mh 6. Pekka Rantalan selitys 11.06.1998 Kuopion lääninoikeuteen, 11 lehteä, ilman liitteitä.

Mh 7. Kalle Keinäsen selitys 12.06.1998 Kuopion lääninoikeuteen, 2 lehteä.

Mh 8. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan vastine/selitys 11.09.1998 Kuopion lääninoikeuteen, 7 lehteä.

Mh 9. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan vastine/selitys 12.10.1998 Kuopion lääninoikeuteen, 4 lehteä, ja liitteissä 10 lehteä.

Mh 10.  Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan vastine/selitys   06.11.1998 Kuopion lääninoikeuteen, 8 lehteä, ja liitteissä 15 lehteä.

Mh 11. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan lisäys muutoksenhakuun 19.11.1998 Kuopion lääninoikeuteen, 5 lehteä, ja   liitteissä 2 lehteä.

Mh 12.  Varatuomari asianajaja Pauli Markkasen lausunto 16.09.1998 Kuopion lääninoikeudelle, 4 lehteä.

Mh 13. Kuopion lääninoikeuden päätös 10.12.1998/1232, 36 lehteä, ja liitteissä 2 lehteä.

Mh 14.  Lehtileike 17.12.1998, Ilta Sanomat, 1 lehti.

Mh 15.  Lehtileike 03.11 1998, Savon Sanomat, 1 lehti.

Kop 3.  Kalle Keinäsen valitus 11.01.1999 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 10 lehteä,  ilman liitettä.

Kop 4. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan täydennys muutoksenhakuun  09.03.1999 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 2 lehteä, ja liitteissä 12 lehteä.

Kop 5. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan vastaselitys 25.03.1999  Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 7 lehteä, ja liitteissä 9 lehteä.

Kop 6. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan lisävastaselitys 1.  06.04.1999 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 7 lehteä, liitteissä 17 lehteä.

Kop 7. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan täydennys lisävastaselitys 1:een 27.04.1999 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 6 lehteä, ja liitteissä 59 lehteä.

Kop 8. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan lisätäydennys   muutoksenhakuun 26.07.1999 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 3 lehteä, ja  liitteessä 18 lehteä.

Kop 9. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan toinen lisätäydennys  muutoksenhakuun 04.10.1999 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 5 lehteä, ja  liitteessä 23 lehteä.

Kop 10. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan kolmas lisätäydennys  muutoksenhakuun 07.02.2000 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 4 lehteä, ja  liitteissä 32 lehteä.

Kop 11. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan neljäs lisätäydennys  muutoksenhakuun 28.02.2000 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 4 lehteä, ja  liitteissä 53 lehteä.
 
Kop 12. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan toimenpidekiellon haku  27.4.1998 Kuopion lääninoikeudelle, 1 lehti.

Kop 13. Kuopion lääninoikeuden päätös 27.4.1998 / nro 450, 2 lehteä.

Kop 14. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan toimenpidekiellon haku  28.4.1998 Korkeimmalta hallinto-oikeudelta, 2 lehteä.

Kop 15. Kuopion lääninoikeuden välipäätös 6.8.1998 / nro 701, 20 lehteä.

Kop 16. Kuopion lääninoikeuden päätös ja välipäätös 6.10.1998, 3 lehteä.

Kop 17. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan täytäntöönpanokiellon  21.10.1998, 2 lehteä.

Kop 18. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan kantelu Eduskunnan  oikeusasiamiehelle 10.04.2000, 7 lehteä ilman liitteitä.

Kop 19. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vastaus kanteluun 16.10.2000, 4 lehteä.

Kop 20. Kuopion kaupungin suunnittelutoimiston muistio 8.3.1999, 2 lehteä.

Kop 21. Lehtileike / Savon Sanomat / 13.10.2000, 1 lehti.

 

KANTELU EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHELLE 10.04.2000 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ JA PÄÄTÖKSEEN LIITTYVISTÄ MENETTELYISTÄ, JOKA KOSKI KUOPION KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ (9.3.1998 19 / §) TEHTYÄ VALITUSTA


Pyydämme, että Herra Oikeusasiamies ryhtyisi toimenpiteisiin Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 17.3.2000/ Taltionro 574/ Dnro 87 ja 88/1/99 purkamiseksi. 

Kunnioittaen esitämme Herra Oikeusasiamiehelle seuraavaa:
  
1. Olemme valittaneet 11.01.1999 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kuopion lääninoikeuden päätöksestä 10.12.1998 n:o 1232 ja pyytäneet, että Korkein hallinto-oikeus kumoaisi Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja lainvastaisena sekä meidän yksityistä etuamme loukkaavana ja velvoittaisi Kuopion kaupungin korvaamaan meille muutoksenhausta aiheutuneet kulut molemmissa valitusasteissa oheistamiemme laskujen mukaan laillisine korkoineen.

Valituksemme on perustunut ensiksi siihen, että kunnan jäsenten on voitava valvoa kunnallista päätöksentekoa ja sen vuoksi kunnan päätöksenteon on perustuttava kuntalaisen saatavilla olevaan informaatioon.
Olemme väittäneet, että tällaista asiallista informaatiota ei ole ollut kuntalaisten saatavilla, mutta Kuopion lääninoikeus ja Korkein hallinto-oikeus eivät ole antaneet väitteeseemme perusteltua vastausta. 

Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 § 19 päätöksellä, yhdistää Kuopion Energia Espoon Sähkö Oyj:een, oltiin aiheuttamassa erittäin merkittävää ja jatkuvaa vuosittaista taloudellista menetystä Kuopiolle, mikä olisi vastannut yli yhden (1) veroäyripennin eli n. 60 milj. markan vuosittaista menetystä kuopiolaisille ja pitkällä tähtäyksellä ilmeisesti vieläkin enemmän.

Olemme tietoisia siitä, että tarkoituksenmukaisuusperusteella ei voi hakea  muutosta päätökseen, mutta juuri virheellisen ja puutteellisen fuusiopäätöksen valmistelun osoittamiseksi liitimme mukaan taloudelliset laskelmat.

Olemme vakuuttuneita siitä, että Kuopion kaupunginvaltuuston puutteellinen ja virheellinen fuusiopäätöksen valmistelu oli tehty tarkoitushakuisesti, eli puutteellinen ja virheellinen valmistelu ei johtunut esittelijöiden taitamattomuudesta.

Kuopion kaupunginvaltuutetuilta salattiin olennaisia tietoja  aiheettomasti pörssisalaisuuteen vedoten ja osa tiedoista oli harhauttavaa ja virheellistä. Kun kaupunginvaltuutetut sittemmin riittävästi oikeaa tietoa saatuaan totesivat, että fuusio ei ole Kuopion eikä kuopiolaisten edun mukainen, päättivät he 19.4.1999 yksimielisesti luopua Kuopion Energian yhdistämisestä Espoon Sähkö Oyj:een. Sanottu valtuuston yksimielinen päätös on kiistaton todiste puutteellisesta ja virheellisestä valtuuston päätöksen valmistelusta. Oikeaa tietoa valtuutetut saivat valtaosin ja pääasiassa valittajien toimesta.              

Olemme muutoksenhauissamme, sekä Kuopion lääninoikeuteen että Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, tuoneet ilmi sellaisen puutteelliseksi ja virheelliseksi katsottavan Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen valmistelun sekä tiedottamisvelvollisuuden laiminlyönnin, että se olisi pitänyt katsoa virheellisessä järjestyksessä syntyneeksi ja/tai laittomaksi.
  
Monen esille tuomamme asian kohdalla Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on niin epäselvä ja puutteellinen, ettei siitä käy selville, miten asia on ratkaistu.   
Päätöksessään Korkein hallinto-oikeus ei ole ottanut kantaa kaikkiin esittämiimme kysymyksiin tai ei ole antanut päätöksessään riittävästi perusteltuja ja asiallisia vastauksia kaikkiin esiin tuomiimme virheellisiksi nähtyihin asioihin, niinkuin oikeusistuimen kuuluisi antaa.
  
Olemme myös pyytäneet suullista käsittelyä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa, mutta meille ei ole annettu tilaisuutta tulla kuulluksi, vaikka Kuopion kaupunginvaltuuston päätös loukkasi oikeuttamme.
 
Korkein hallinto-oikeus ei ole antanut päätöksessään meille minkäänlaista vastausta, miten asia on ratkaistu, mm. seuraaviin asioihin/virheellisyyksiin:

1.1 Korkein hallinto-oikeus ei ole antanut päätöksessään minkäänlaista perusteltua eikä perustelematonta vastausta siihen, että Kuopion kaupunginvaltuutetuille fuusiopäätöksentekoa varten toimitetuissa asiakirjoissa mainitut liitteet turpeenotto- ja käyttöoikeuden ehdoista puuttuivat kokonaan valtuutettujen saamista asiakirjoista.
Turvesoiden turve on kuitenkin käyttöpaikalle tuotuna vähintään kahdensadanviidenkymmenen (250) miljoonan markan arvoinen. Ks. LIITTEET Kop 2 kohta 3.5., Kop 7 kohdat 4.1., 4.2., 4.3. ja 4.4., Kop 10 esittely. (Kuopion kaupunginhallituksen esityslista 27.4.1998 § 242.)
 

1.2  Korkein hallinto-oikeus ei ole antanut päätöksessään minkäänlaista perusteltua eikä perustelematonta vastausta siihen, että luettelot luovutettavasta kiinteästä omaisuudesta puuttuivat kokonaan Kuopion kaupunginvaltuutetuille fuusiopäätöksentekoa varten toimitetuista asiakirjoista.
Kuitenkin luovutuksen kohteena olevan omaisuuden arvo, jonka omistus- ja hallintaoikeus siirtyi luovutuksen saajalle, oli lähes tuhannen (941 milj. mk) miljoonan markan arvoinen. (Kuopion kaupunginhallituksen esityslista 27.4.1998 § 242.) Ks. LIITTEET Kop 2 kohta 3.5., Kop 10. 
  

1.3 Korkein hallinto-oikeus ei ole antanut päätöksessään minkäänlaista perusteltua eikä perustelematonta vastausta siihen, että Kuopion kaupunginvaltuutetuille ei annettu nähtäväksi ilmeisesti Mandatum & Co Oy:n laatimaa 18.12.1997 päivättyä arvonmääritysmuistiota ja, että valtuutetuilta salattiin täysin aiheetta mm. pörssisalaisuuteen vedoten sellaisia aivan olennaisia täysin julkisia tietoja, joita valtuutetut olisivat päätöstä tehdessään välttämättä tarvinneet arvioidessaan yhtiöiden arvoja sekä punnitessaan fuusiosta koituvia etuja ja haittoja.

Kaikki tarvittavat oikeat tiedot olivat kyllä esittelijöiden tiedossa ja hallussa. Mm. tilinpäätöstiedot ja vuosikertomukset salattiin, vaikka ne ovat täysin julkisia myös ja etenkin pörssiyhtiöissä. Ks. LIITTEET Kop 2 kohdat 3.1., 3.2 ja 3.3., Kop 5 kohdat 2.1. 2.2., 2.3. ja 4., Kop 6 kohdat 1. ja 5., Kop 8 kohta 1., Kop 9 kohdat 1., 2. ja 3., Kop 10 kohdat 1., 2. ja 3., Kop 3 kohta 3.1., Kop 11 kohta 1.


1.4 Korkein hallinto-oikeus ei ole antanut päätöksessään minkäänlaista perusteltua eikä perustelematonta vastausta siihen, että myönteisen fuusiopäätöksen aikaansaamiseksi Kuopion kaupunginvaltuutetuille annettiin taloudellisiin asioihin liittyvää virheellistä tietoa mm.
- Espoon Sähkö Oyj:sta,
- Kuopion energiamaksuista,
- Kuopion Energian investointirahastosta ja
- Kuopion rasitteeksi tulevasta verotuksesta. Ks. LIITTEET Kop 2 kohdat 3.7., 3.8., 3.9. ja 3.10., Kop 3 kohta 3.1.


1.5 Korkein hallinto-oikeus ei ole antanut päätöksessään minkäänlaista perusteltua tai perustelematonta vastausta siihen, että Kuopion kaupunginvaltuutetuille annettiin virheellinen ja harhauttava kuva mm.
- Kuopion Energian tuloksentekokyvystä (ei pärjää yksin) ja
- arvonmäärittämisen suorittamisesta ja arvonmäärityksen suorittajista. Ks. LIITTEET Kop 2 kohta 3.3., Kop 5 kohta 2.2., 2.3. ja 2.4., Kop 8 kohta 1., Kop 9 kohdat 1., 2. ja 3., Kop 10 kohdat 1., 2. ja 3., Kop 11 kohta 1. ja Kop 3 kohta 4.2.


1.6 Korkein hallinto-oikeus ei ole antanut päätöksessään minkäänlaista perusteltua tai perustelematonta vastausta siihen, että Kuopion kaupunginvaltuutetuille jaetuista Kuopion Energian ja Espoon Sähkö Oyj:n yhdistämistä koskevista asiakirjoista puuttuivat kaikki allekirjoitukset ja, että salaisesta 18.12.1997 päivätystä arvonmääritysmittarista, joka pörssisalaisuuteen vedoten aiheetta salattiin valtuutetuilta, puutuivat myös kaikki allekirjoitukset. Ks. LIITE Kop 2 kohdat 3.1., 3.3. ja 3.4., Kop 3 kohta 3.1.


1.7 Korkein hallinto-oikeus ei ole antanut päätöksessään minkäänlaista perusteltua tai perustelematonta vastausta Kuopion kaupungin tiedottamisvelvollisuuden laiminlyönnistä, vaikka Kuopion kaupunki ei ollut julkaissut kuntalaisille suunnattua ilmoitusta tai tiedotetta Kuopion Energian ja Espoon Sähkö Oyj:n yhdistymisestä, jossa olisi mainittu mistä asiasta on kysymys ja miten siitä voidaan esittää tietoja, kysymyksiä ja  mielipiteitä viranomaisille.
  
Vaikka hallintomenettelylain 13 § / 3 momentin mukaan "vireillä olosta ei tarvitse ilmoittaa, jos ilmoittaminen vaarantaa ratkaisun tarkoituksen toteutumisen", niin lain edessä molempia olisi pitänyt katsoa tasapuolisesti.
Tiedottamisvelvollisuuden laiminlyönti palveli vain Espoon ja Espoon Sähkö Oyj:n tarkoitusperiä, mutta ei Kuopion eikä kuopiolaisten. Siksi tiedottamisvelvollisuuden laiminlyönti olisi pitänyt katsoa laittomaksi. Ks. LIITTEET Kop 2 kohta 3.6., Kop 5 kohta 5. ja Kop 8 kohta 2., Kop 3 kohta 3.2.


2. Valittaessamme 11.01.1999 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kuopion lääninoikeuden päätöksestä 10.12.1998 n:o 1232 pyysimme, että Korkein  hallinto-oikeus kumoaisi Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen.
Ilmeisesti on tapahtunut menettelyvirhe, koska Korkein hallinto-oikeus onkin käsitellyt Kuopion kaupunginhallituksen päätöksen kumoamista ja tehnyt päätöksen sillä perusteella. (KHO:n päätös / sivu 2, Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa / ensimmäinen kappale.)
Tämän vuoksi on ilmeisesti jäänyt käsittelemättä keskeinen osa  materiaalistamme (liitteet), joilla olisimme osoittaneet vaatimuksemme virheellisen valmistelun tutkimisen välttämättömäksi.


3. Ilmeisesti menettelyvirhe on tapahtunut myös siinä, että Korkeimmalta hallinto-oikeudelta on jäänyt  kokonaan huomioimatta 04.10.1999 päivätty toinen lisätäydennys (Liite Kop 9) muutoksenhakuumme, koska siitä ei ole  minkäänlaista merkintää eikä sitä ole mainittu Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä.
Sanotun toisen lisätäydennyksen liitteineen lähetimme kirjattuna kirjeenä sekä faxina ilman liitteitä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta (puh. 09-1853233) Elina  Heikkilä ilmoitti sanotun kirjeen ja faxin tulleen ajoissa perille, kun Kalevi Kauhanen tiedusteli sitä 6.10.1999 klo 08.30.


4. Viitaten Korkeimpaan hallinto-oikeuteen toimittamaamme laajaan materiaaliin (liitteet) rohkenemme väittää, että jos asiaa olisi käsitelty siviilioikeudessa, niin todistelumme olisivat riittäneet oikeaan ja oikeudenmukaiseen päätökseen. Tätä käsitystämme tukee ja laajentaa muutoinkin näkemystämme oikeudenhoitoon ja -työskentelyyn perustuviin kysymyksiin se, että olemme toimineet lautamiehinä, Kalevi Kauhanen ja Kalle Keinänen Kuopion käräjäoikeudessa vuodesta 1994 alkaen ja Pekka Rantala Itä-Suomen hovioikeuden huoneenvuokrajaoston asiantuntijajäsenenä vuosina 1989 - 1996 ja varajäsenenä vuodesta 1997 alkaen.

Edellä esittämäämme sekä liitteenä oleviin asiakirjoihin viitaten pyydämme kunnioittavasti, että Herra Oikeusasiamies tutkisi asian, ryhtyisi  toimenpiteisiin Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen purkamiseksi ja ryhtyisi tarvittaessa myös muihin toimenpiteisiin, jos se antaa aihetta.

 

Kalevi Kauhanen  
Kapteeni evp.
Kuopio

Tämän minun laatimani kantelun on allekirjoittanut myös Kalle Keinänen ja Pekka Rantala.

 

LIITTEET

Kop 1. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 17.3.2000 / Taltionro 574 / Dnro 87 ja 88/1/99, 7 lehteä.
 
Kop 2. Kalevi Kauhasen ja Pekka Rantalan muutoksenhaku 11.01.1999 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 11 lehteä, jossa seuraavat liitteet:

Mh 1. Kalevi Kauhasen muutoksenhaku 02.04.1998 ja toimenpidekiellonhaku 7.4.1998 Kuopion lääninoikeuteen, 10 + 1 lehteä, ja liitteissä 47 lehteä.

Mh 2. Pekka Rantalan muutoksenhaku 07.04.1998 Kuopion lääninoikeuteen, 17 lehteä, ilman liitteitä.

Mh 3. Pekka Rantalan lisäys muutoksenhakuun 15.04.1998 Kuopion lääninoikeuteen, 3 lehteä, ilman liitteitä.

Mh 4. Kalle Keinäsen valitus 14.04.1998 Kuopion lääninoikeuteen, 4 lehteä, ja liitteenä muistio 7.4.1998 jossa 7 lehteä.

Mh 5. Kalevi Kauhasen selitys 08.06.1998 Kuopion lääninoikeuteen, 10 lehteä, ja liitteissä 51 lehteä.

Mh 6. Pekka Rantalan selitys 11.06.1998 Kuopion lääninoikeuteen, 11 lehteä, ilman liitteitä.

Mh 7. Kalle Keinäsen selitys 12.06.1998 Kuopion lääninoikeuteen, 2 lehteä.

Mh 8. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan vastine/selitys 11.09.1998 Kuopion lääninoikeuteen, 7 lehteä.

Mh 9. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan vastine/selitys 12.10.1998 Kuopion lääninoikeuteen, 4 lehteä, ja liitteissä 10 lehteä.

Mh 10.  Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan vastine/selitys 06.11.1998 Kuopion lääninoikeuteen, 8 lehteä, ja liitteissä 15 lehteä.

Mh 11. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan lisäys muutoksenhakuun 19.11.1998 Kuopion lääninoikeuteen, 5 lehteä, ja liitteissä 2 lehteä.

Mh 12.  Varatuomari asianajaja Pauli Markkasen lausunto 16.09.1998 Kuopion lääninoikeudelle, 4 lehteä.

Mh 13. Kuopion lääninoikeuden päätös 10.12.1998/1232, 36 lehteä, ja liitteissä 2 lehteä.

Mh 14.  Lehtileike 17.12.1998, Ilta Sanomat, 1 lehti.

Mh 15.  Lehtileike 03.11 1998, Savon Sanomat, 1 lehti.

Kop 3.  Kalle Keinäsen valitus 11.01.1999 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 10 lehteä, ilman liitettä.

Kop 4. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan täydennys muutoksenhakuun 09.03.1999 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 2 lehteä, ja liitteissä 12 lehteä.

Kop 5. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan vastaselitys 25.03.1999 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 7 lehteä, ja liitteissä 9 lehteä.

Kop 6. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan lisävastaselitys 1.  06.04.1999 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 7 lehteä, liitteissä 17 lehteä.

Kop 7. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan täydennys lisävastaselitys 1:een 27.04.1999 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 6 lehteä, ja liitteissä 59 lehteä.

Kop 8. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan lisätäydennys muutoksenhakuun 26.07.1999 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 3 lehteä, ja liitteessä 18 lehteä.

Kop 9. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan toinen lisätäydennys muutoksenhakuun 04.10.1999 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 5 lehteä, ja liitteessä 23 lehteä.

Kop 10. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan kolmas lisätäydennys muutoksenhakuun 07.02.2000 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 4 lehteä, ja liitteissä 32 lehteä.

Kop 11. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan neljäs lisätäydennys muutoksenhakuun 28.02.2000 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 4 lehteä, ja liitteissä 53 lehteä.