Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Muutoksenhaku 06.08.2002 Korkeinpaan hallinto-oikeuteen

Kalevi Kauhanen                                                               Muutoksenhaku
  
Kuopio                                                                                  06.08.2002
   

 

Korkein hallinto-oikeus
HELSINKI

 

MUUTOKSENHAKU KUOPION HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ KUNNALLISVALITUSTA KOSKEVASSA ASIASSA


Tyytymättömänä Kuopion hallinto-oikeuden 12.7.2002 antamaan päätökseen 371/1, jolla on hylätty liitteenä Kup 2 oleva 02.04.2001 päivätty muutoksenhakumme Kuopion kaupunginhallituksen 5.3.2001 § 214 kohdalla tekemästä päätöksestä asiasta, joka koski Kuopion Energian riskienhallinnan järjestämistä, uudistamme   muutoksen saamiseksi sanottuun päätökseen kaiken asiassa aiemmin esittämämme sekä esitämme kunnioittavasti vielä lisäksi seuraavaa:

1.  Muutoksenhakuun ja päätökseen liittyviä toteamuksia
 
Tyrmistyttävänä epäoikeudenmukaisuutena olemme kokeneet sen,  että Kuopion hallinto-oikeus hylkäsi 12.7.2002 valituksemme perustelematta päätöksessään kaikkia esittämiämme vaatimuksia ja kysymyksiä.
   
Edellisen kerran tyrmistyttävän epäoikeudenmukaisuuden koimme Kuopiossa silloin, kun Kuopion läänin oikeus hylkäsi   10.12.1998 päätöksellään 1232 huhtikuussa 1998 tekemämme valitukset, jotka koskivat valtuuston 9.3.1998 § 19 päätöstä yhdistää Kuopion Energia Espoon Sähkö Oyj:een. Kiistaton todiste laittomaksi katsottavasta puutteellisesta ja virheellisestä päätöksenteon valmistelusta, jonka perusteella sanotut    valituksemme olisi pitänyt hyväksyä, on se, että kun Kuopion kaupunginvaltuutetut saivat sittemmin pääasiassa meiltä valittajilta riittävästi oikeaa tietoa fuusiota koskevista asioista, niin he totesivat, että fuusio ei ole Kuopion edun mukainen ja päättivät yksimielisesti 19.4.1999 luopua Kuopion Energian yhdistämisestä Espoon Sähkö Oyj:een.
   
Katsomme, että Kuopion hallinto-oikeuden 12.7.2002 tekemä päätös valitukseemme ei perustu selvästi lakiin.

Laki edellyttää, että valitusviranomaisen on annettava ratkaisu kaikkiin asiassa esitettyihin vaatimuksiin ja harkittava kaikkia esiin tulleita seikkoja ja päättää, mihin seikkoihin ratkaisu voidaan perustaa. Päätöksen perusteluista on ilmettävä, mitkä seikat ovat vaikuttaneet ratkaisuun ja millä oikeudellisella perusteella siihen on päädytty.  
 
Mikäli sanottua Kuopion kaupunginhallituksen päätöstä ei kumota virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja/tai lainvastaisena, niin luottamushenkilöiden päätöksenteolta, toimia kuntalaisten edunmukaisesti päättäjinä ja edunvalvojina kuten laissa edellytetään, romahtaa pohja pois.
 
Päätöksen hyväksyminen on jälleen yhtenä osoituksena siitä, että esittelijät ja valmistelijat eivät joudu vastuuseen tekivätpä he sitten miten mielivaltaisia, kuntalaisten edunvastaisia ja/tai muutoinkin lainvastaisia päätöksenteon valmisteluja ja/tai ehdotuksia, eli ts. koetaan, että luottamushenkilöiden harhauttaminen ja kuntalaisten edunvastainen toiminta on sallittua.
 
Seurauksena on, että vastaavanlaiset tapaukset alkavat entisestäänkin yleistymään esittelijöiden keskuudessa ja kuntalaisten edunmukainen toiminta demokratiaan perustuvassa päätöksenteossa tyrehtyy.
 
Sanotun Kuopion kaupunginhallituksen päätöksen kumoaminen olisi osoituksena esittelijöille, että päätöksenteon valmistelun on oltava kuntalaisten edun mukaista, vilpitöntä ja avointa siten, että kansanvalta ja demokratia toteutuvat ja, että lain kunnioitus säilyy ja   tulee esille kaikissa esittelijöiden sekä muiden virkamiesten toimissa.
 
Sanotun päätöksen kumoamisella olisi merkitystä myös siihen, että se palauttaisi kansalaisten luottamusta oikeusistuimiin.

2.  Suullisen käsittelyn hylkääminen

Kuopion hallinto-oikeus ei toimittanut asiassa valituksen suullista käsittelyä, vaikka sitä pyysimme.

Kuopion hallinto-oikeuden hylätessä pyyntömme suullisesta käsittelystä, menetimme mahdollisuuden sellaiseen oikeudenkäyntiin, jossa oikeusoppineiden asiantuntijoiden valaehtoisella sekä suullisella että kirjallisella todistelulla olisimme voineet näyttää toteen virheellisen päätöksenteon valmistelun ja toimivallan ylitystä koskevan valitusperusteemme sekä meidän valittajien ja kaikkien kuopiolaisten yksityistä etua loukkaavan ja   virheellisessä järjestyksessä syntyneen ja muutoinkin lainvastaisen päätöksenteon.

3.  Kuopion Energia ja kuopiolaisten (Kuopion) edunvastainen toiminta

Muutoksenhakumme 02.04.2001 kohdassa 3 olemme lyhyesti, mutta mielestämme selkeästi tuoneet esille esittelijöiden ja päätösten valmistelijoiden Kuopion ja kuopiolaisten edunvastaisen toiminnan. Ks. LIITE Kup 2.
 
Sanotussa muutoksenhakumme kohdassa 3 olemme mm. todenneet, että vastapainetekniikkaan eli lämmön ja sähkön yhteistuotantoon perustuvassa tuotannossa omavarainen Kuopion Energia on suhteellisesti mitaten tuloksentekokyvyltään ilmeisesti kaikkein paras Suomen energiayrityksistä ja -laitoksista, jonka merkitys sekä taloudellinen vaikutus Kuopiolle ja kuopiolaisille onsuuri ja alati voimistuva.
 
Olemme hyvin tietoisia siitä, että tarkoituksenmukaisuusperusteella ei voi hakea muutosta päätökseen.

Kuopion sekä jokaisen kuopiolaisen talouteen suuresti vaikuttavat kauaskantoiset kysymykset ja kaikki tekemämme laskelmat, joita kukaan ei ole vielä pystynyt kumoamaan ja osoittamaan virheellisiksi, olemme joutuneet tuomaan esille osoittaessamme motiivia sekä virheellisiksi ja laittomiksi katsottavia tekoja sellaisten päätösten valmisteluissa, joilla kaupunginvaltuuston ja/tai -hallituksen jäseniä on katsottava harhautetun tahallisesti vuodesta 1997 alkaen silloin, kun Kuopion Energian kaappaamiseen tähtääviä Kuopion ja    kuopiolaisten edunvastaisia sekä meidän kaikkien yksityistä   etua ja oikeutta loukkaavia toimia esittelijöiden / päätösten   valmistelijoiden puuhaamana on katsottava tehdyn.
 
Mm. veroäyrillä ja energian hintoihin perustuvilla tuloslaskelmilla on hyvä osoittaa mittasuhteita Kuopiolle sekä kuopiolaisille aiheutuvista jatkuvista ja alati kasvavista ns. ikuisista tappioista ja menetyksistä, joiden maksajiksi Kuopion kaupunki ja me kaikki kuopiolaiset olimme joutumassa silloisen harhautetun valtuuston 9.3.1998 päätöksellä, jota koskevat valitukset Kuopion lääninoikeus sanotulla 10.12.1998 / 1232 päätöksellään hylkäsi. Vielä edelleenkin yhä lisääntyvässä määrin joutuisimme maksajan asemaan, jos Kuopion Energia joko   kokonaan tai osia siitä menetettäisiin saalistajille.    
Sen jälkeen kun sähkömarkkinat avautuivat, ovat suuret energiayhtiöt pyrkineet kaappaamaan haltuunsa hyvin tuottavia energiayhtiöitä ja –laitoksia. Kauppaa on edeltänyt yleensä jonkun konsulttiyrityksen tai muun vastaavan tilaustyönä tekemä selvitys, jossa suositellaan tai ehdotetaan kyseisen yrityksen tai kunnallisen   liikelaitoksen myyntiä.
Konsultointipalkkioiden ja/tai muiden vastaavien palkkioiden arvellaan olevan vähintään 3-5 % kauppahinnasta, jos kauppa toteutuu. Kauppahinnan ollessa esim. 1000 milj. markkaa (168 milj. euroa), olisi palkkio siis vähintään 30-50 milj. mk (n. 5-9 milj. euroa). Mitkä tahot sanottuja palkkioita olisivat mahdollisesti saaneet, ei ole meidän eikä ilmeisesti kuntalaisten tiedossa.

Selvityksissä ns. konsulttien yleisenä perusteluna on ollut, että yritys on liian pieni ja ei pärjää kilpailussa sähkömarkkinoilla.   
Kuopion Energian kohdalla nämä sanotut monien vuosien aikana tehdyt selvitykset, perustelut ja uhkakuvat ovat osoittautuneet aina vääriksi ja ilmeisen harhauttaviksi, sillä energiantuotannossa omavarainen Kuopion Energia tekee edelleenkin hyvää tulosta myös sähkön myynnissä.
 
Perustelut osoittautuvat suorastaan naiiviksi, kun herättää kysymyksen, että kuka sitten pärjäisi - jos ei lämmön ja sähkön yhteistuotantoon eli vastapainetekniikkaan perustuvassa tuotannossa omavarainen kunnallinen liikelaitos, kuten Kuopion Energia, jonka tuloksesta yli kolme neljäsosaa tulee kaukolämmön ja sähkön siirron monopolitoiminnalla.

Verrattuna muihin sähkön myyjien tulokseen Suomessa, niin Kuopion Energian tulos on aivan huippuluokkaa.
 
Erityisesti on huomattava, että selvityksissä ei ole tuotu julki, että Kuopion Energian päätuote on monopoliasemassa oleva kaukolämpö, jonka osuus nettotuloksesta on noin 50-60 % ja että   noin 90 % kuopiolaisista on kaukolämmön piirissä. Monopoliasemassa olevalla sähkön siirrolla puolestaan tulee noin
25 % tuloksesta. 
 
Tuotannossa omavaraisen Kuopion Energian, jonka edullisilla energian hinnoilla huippuluokkaan yltävästä tuloksesta esim. vuosien 1996-2001 aikana on tullut 70-90 % kaukolämmön ja sähkön siirron monopolitoiminnoilla, ei ainoan kilpailtavan eli sähkön myynnin tuloksella ole sanottavaa merkitystä Kuopion taloudelle.
Jos sähkö olisi myyty omakustannushintaan, niin vuosina 1996-2001 nettotulos prosentti olisi ollut vieläkin huikea eli 16-22 %.
Ks. LIITE Kup 3 ja LIITE Kup 4.

Yhtenä lisänä Kuopion ja kuopiolaisten edunvastaisessa toiminnassa, sanottuun valtuuston 9.3.1998 päätökseen viitaten, on otettava huomioon se, että 9.10.2001 Espoon kaupunki myi 34 % Espoon Sähkön osakkeistaan saksalaiselle energiayhtiö E.ON  Energielle, joka on lehtitiedon mukaan käynyt neuvotteluja Espoon Sähkön ostamiseksi jo ainakin vuodesta 1998 lähtien.
Ks. LIITE Kup 5 ja LIITE Kup 6.
 
Jos Kuopion Energian fuusioiminen valtuuston 9.3.1998 § 19 päätöksellä Espoon Sähkö Oyj:een olisi toteutunut, jota silloinen kaupunginjohtaja Kauko Heuru, apulaiskaupunginjohtaja, Kuopion Energian johtokunnan puheenjohtaja Jukka Pulkkinen ja Kuopion Energian silloinen toimitusjohtaja Raimo Martikka voimakkaasti   puuhasivat ja/tai esittivät, niin Kuopion Energian koko voitosta   menisi nyt n. 62 % saksalaiselle energiayhtiölle, kun energiayhtiö Fortum myi 27,6 %:n osuutensa Espoon Sähköstä saksalaiselle E.ON Energielle. Ks. LIITE Kup 7.

Sanotussa fuusiossa kuopiolaiset menettäisivät jo nyt yli sata miljoonaa markkaa (17 milj. euroa) vuodessa, jos esim. pelkästään   kaukolämmön hinta olisi korotettu esim. energiayhtiö Savon Voiman   (Atro Oyj) hintojen tasalle, jonka kaukolämmön hinta on keskimäärin lähes 30 % kalliimpaa kuin Kuopion Energialla.
Menetykset, jotka olisivat alkaneet 1.4.1998, olisivat tähän mennessä noin 450 milj. markkaa (75 milj. euroa).
 
Päätöksessään Kuopion hallinto-oikeus jostakin syystä mm. katsoo, että ”Kauhasen ja hänen asiakumppaniensa esittämä väite Pulkkisen aikaisemmasta, Kuopion ja kuopiolaisten edun vastaisesta toiminnasta Kuopion Energiaan liittyvissä kysymyksissä perustuu valittajien omaan käsitykseen”.

Sanottu Kuopion hallinto-oikeuden johtopäätös on katsottava virheelliseksi, sillä me valittajat emme suinkaan ole käsityksinemme yksin.
 
Tästä parhaimpana osoituksena on nähtävä se, että kaikki kaupunginvaltuuston jäsenet yksimielisesti päättivät 19.4.1999 luopua Kuopion Energian fuusioimisesta Espoon Sähköön.
Myös silloisella kaupunginjohtaja Kari Häkämiehellä on katsottava olleen samanlainen käsitys kuin meillä valittajilla Jukka Pulkkisen Kuopion ja kuopiolaisten edunvastaisesta toiminnasta, sillä hänen   esityksensä liitteenä olevan laskelman, Energiaratkaisun vaikutus kaupungin talouteen / 8.3.1999, mukaan Kuopion tappiot olisivat olleet lähes 67 milj. markkaa vuodessa silloisilla edullisilla energian hinnoilla.
Tästä voidaan päätellä, että Jukka Pulkkinen ei ilmeisesti nauti myöskään valtuuston luottamusta energia-asioissa, sillä hänen toimintansa sanotuissa Kuopion Energiaan liittyvissä kysymyksissä, on ollut todistettavasti Kuopion kaupungin sekä kuopiolaisten edun vastaista. Ks. LIITE Kup 8.
 
Hallituksen esityksessä Eduskunnalle kuntalaiksi, HE 192/1994, yhtenä pääasiallisena sisältönä oli, että vuoden 1995 kunnallislaissa erotettaisiin poliittinen johtaminen ja hallinnon johtaminen toisistaan.

Sanotussa esityksessä sanotaan lisäksi mm. seuraavaa:
Kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelyssä kunnallislaki syrjäyttää hallintomenettelylain ja muut hallintomenettelyä koskevat erityislait.
Lainsäädännön lisäksi viranomaisten toimintaa ohjaavat hallinnon yleiset periaatteet: yhdenvertaisuus, tarkoituksenmukaisuus, puolueettomuus ja suhteellisuus.
Esteellisyyssäännöksillä pyritään turvaamaan kansalaisten luottamus hallinnon puolueettomuuteen.
 
Päätöksessään Kuopion hallinto-oikeus mm. jostakin syystä katsoo, että apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen ei toimi Kuopion Energian johtokunnan jäsenenä ja puheenjohtajana luottamushenkilönä vaan kuntalain 32 §:n 1 momentissa mainittuna tehtävänsä perusteella kunnan toimielimeen jäseneksi valittuna   virkamiehenä.
 
Sanottu Kuopion hallinto-oikeuden johtopäätös on katsottava virheelliseksi, sillä yleisenä tietona Kuopiossa on, että Jukka Pulkkinen on valittu apulaiskaupunginjohtajan virkaan, kuten aiemmin myös muihin Kuopion kaupungin virkoihin, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p:n (SDP) listalta.
 
Kun apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen toimii Kuopion Energian johtokunnan puheenjohtajana tai Kuopion apulaiskaupunginjohtajana tai vt. kaupunginjohtajana, niin hänet   nähdään yhdeksi SDP:n edustajaksi.
On katsottava, että Jukka Pulkkinen ei siis toimi sanotuissa tehtävissään pelkästään virkamiehenä.
 
Sitä, että paikkakunnan SDP:n todelliseksi taustavaikuttajaksi sanottu apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen, jonka virkatehtäviin kuuluu johtaa ja valvoa kaupungin energiahuoltoa eli käytännössä Kuopion Energiaa, on valittu Kuopion Energian johtokunnan puheenjohtajaksi, ei voi katsoa kuntalain hengen mukaiseksi.

4. Päätös on kuntalainvastainen

Muutoksenhakumme 02.04.2001 kohdassa 4 olemme selvästi tuoneet esille sen, miksi päätös on kuntalainvastainen. Ks. LIITE Kup 2.

Kuopion hallinto-oikeus ei ole perustellut päätöstään kuntalain vastaisuuden osalta. Kyseessä on selvä kuntalain vastaiseksi katsottava toimivallan siirto, sillä laissa ei ole säännöstä kunnanhallituksen toimivallan siirtämisestä. Tämän mukaan kaupunginhallitus ei olisi saanut siirtää toimivaltaansa sanotussa tapauksessa toimielimelle eli Kuopion Energian johtokunnalle.
Sanottu kaupunginhallituksen päätös on katsottava kaikilta osin kuntalain vastaiseksi. Ks. LIITE Kup 9.

5. Toimivallan ylitys, johtosäännön vastainen, virheellisessä järjestyksessä syntynyt sekä muutoinkin lainvastainen päätös                                                                                                                                                          

Muutoksenhakumme 02.04.2001 kohdassa 5 olemme tuoneet selkeästi esille todisteet  kaupunginhallituksen toimivallan ylitykseen, johtosäännön vastaiseen ja virheellisessä järjestyksessä tehtyyn sekä muutoinkin lainvastaiseen päätökseen. Ks. LIITE Kup 2.

Päätöksessään Kuopion hallinto-oikeus ei ole nähnyt Kuopion kaupunginhallituksen johtosäännön vastaiseksi katsottavaa päätöstä päätösvallan siirtämiseksi, vaan katsonut sen merkitsevän, että kaupunginhallitus on valtuuttanut Kuopion Energian johtokunnan toteuttamaan tämän oikeustoimen käytännössä.

Kuitenkin käsitteet: päätösvallan siirto, delegoida, siirtää tehtävä alaiselle, valtuuttaa asiamieheksi, siirtää toimivalta toiselle viranomaiselle ja luovuttaa päätösvalta, tarkoittavat samaa asiaa.
                    
Sanotunlainen toimivallan siirto kaupunginhallituksen päätöksenä on niin totaalinen, että kaupunginhallitus ei voi ottaa asiaa enää käsiteltäväkseen, ellei se ole tehnyt siitä ehtoa valtuutuspäätöstä                                           tehdessään. Ks. LIITE Kup 10.
 
Sanottu kaupunginhallituksen päätös on katsottava toimivallan ylittämiseksi, Kuopion kaupunginhallituksen johtosäännön vastaiseksi, virheellisessä järjestyksessä syntyneeksi sekä muutoinkin lainvastaiseksi.
 

6. Puutteellinen päätöksenteon valmistelu

Muutoksenhakumme 02.04.2001 kohdassa 6 olemme tuoneet seikkaperäisesti esille kuinka puutteellista kaupunginhallituksen päätöksenteon valmistelu on ollut. Ks. LIITE Kup 2.

Kun Kuopion hallinto-oikeus hylkäsi pyyntömme suullisesta oikeudenkäynnistä, niin emme voineet tuoda esiin ja näyttää toteen erittäin puutteellista asian valmistelua. Suulliseen käsittelyyn olisimme tuoneet henkilöitä, jotka olisivat voineet todistaa kuinka harhauttavan puutteellista päätöksenteon valmistelu oli sekä asiantuntijoita, jotka olisivat pystyneet esittämään miten heikko yhtiö Energiameklarit Oy tuloskunnoltaan on. 
      
Käyttäen hyväksi esittelijöiden vastuulliseen asemaan perustuvaa erityistä luottamusta, Kuopion kaupunginhallitusta harhautettiin salaamalla esittelijöiden toimesta aiheettomasti sellaisia perustavaa   laatua olevia tietoja, joita he olisivat välttämättä tarvinneet  vastuullista päätöstä tehdessään sekä uskottelemalla, että Kuopion Energia tarvitsee ”riskienhallinnan” järjestämiseksi osakkuutta Energiameklarit Oy:ssä.
 
Jo alkeellisimmaksi katsottava kuntalainhengen mukainen valmistelu edellyttää luettelemiemme asiakirjojen/tietojen esille tuomista kaupunginhallituksen jäsenille päätöksentekoa varten ilman, että jonkun hallituksen jäsenen pitäisi niitä erikseen pyytää.

Jos asiakirjoista puuttuu päätöstä koskeva perustietous, niin päättäjille ei edes avaudu selkoa siitä, että mitä tietoa  tarvittaisiin pyytää lisää. 

Olemme vakuuttuneita siitä, että Kuopion kaupunginhallituksen puutteellinen ja virheellinen päätöksen valmistelu on tehty poikkeuksellisen tarkoitushakuisesti, eli puutteellinen ja virheellinen valmistelu ei johtunut esittelijöiden taitamattomuudesta.
 
Olemme vakuuttuneita myös siitä, että jos kaupunginhallitukselle olisi annettu sitä Energiameklareihin liittyvää tietoa, joiden puuttumisen olemme tuoneet valituksessamme esille, niin he eivät olisi tehneet Kuopion ja kuopiolaisten edunvastaista päätöstä näin suureen ja kauaskantoiseen vaikutukseen tähtäävässä asiassa, sillä   tuotannossa omavarainen ja erittäin hyvää tulosta tekevä Kuopion Energia ei tarvitse osakkuutta Energiameklareissa. Samaa osoittaa myös Kuopion Energian vuoden 2001 tilinpäätös. Ks. LIITE Kup 4.

Liitteenä Kup 2 olevassa muutoksenhaussamme olemme tuoneet   esille Energiameklarit Oy:n jo silloin tiedossa olleen huonon taloudellisen aseman ja heikot tulevaisuuden näkymät, jonka vuoksi Energiameklareiden osakkuuteen ei pitäisi ryhtyä, koska yhtiön substanssiarvo oli jo päätöksentekohetkellä ilmeisesti negatiivinen.
 
LIITTEENÄ Kup 11 olevasta, Energiameklarit Oy:tä koskevasta   Suomen Asiakastieto Oy:n 29.7.2002 päiväämästä raportista, joka  sisältää tuloslaskelma- ja tasetiivistelmän, riskimittarin, tunnuslukutiivistelmän, tiedot maksutavasta ja osakkaat 21.6.2002 yrityksen ilmoituksen mukaan, käy ilmi mm. seuraavaa:
 
Vuonna 1996 toimintansa aloittaneella yrityksellä on kolmena vuotena ollut voitollinen tilikauden tulos, joista voittoa on kertynyt yhteensä 69000 euroa. Kolmena vuotena tappiota on tullut yhteensä 371900 euroa, eli tulos kuuden vuoden ajalta on jäänyt yhteensä 302900 euroa (-1,8 milj. mk) tappiolliseksi. Vuoden 2001 tappio on   ollut 362800 euroa liikevaihdon kasvusta huolimatta. Riskimittarin mukaan yhtiöllä on suuri konkurssiriski.
           
Vuoden 2001 tunnuslukutiivistelmän mukaan
- käyttökate on -0,6 %,
- liikevoitto   -0,7 %,
sijoitetun pääomantuotto –8,8 %,
omavaraisuusaste on vain 0,3 ja
muutkin tunnusluvut viestivät yhtiön heikosta tilasta.
 
Raportista on pääteltävissä, että Energiameklarit Oy ei selviytyne selvitystilaan tai konkurssiin joutumisesta ilman osakkeenomistajien oman pääoman tuntuvaa ja nopeaa lisäpanostusta. Kannattavuuden saavuttamiseksi ja sen säilyttämiseksi olisi yhtiön tuotteet pystyttävä   myymään merkittävästi korkeampaan hintaan, jota tuskin alan   kilpailutilanne mahdollistaa.

Esittelijöiden olisi pitänyt ehdottomasti teettää Energiameklarit Oy:stä yritystutkimus ja riskianalyysi, jotta päätöksentekijät olisivat pystyneet arvioimaan tilannetta jo ennen varsinaisen 11.12.2000 §   793 sijoituspäätöksen tekemistä konkurssikypsäksi katsottavaan yritykseen. Ks. LIITE Kup 11. 
 
Kuopion kaupungin liittymistä Energiameklarit Oy:n osakkaaksi esitelleiden on katsottava toimineen erittäin huolimattomasti sekä kaupunkia että kuntalaisia vahingoittavalla tavalla.

Pyydämme asian suullista käsittelyä myös näiltä osin, jotta todistajia sanotun yhtiön taloudellisesta asemasta voidaan kuulla.
 
Valituksessamme on kysymys erittäin suuresta valtakunnallisesti kunnan toimielinten päätöksentekoon merkittävästi vaikuttavasta asiasta. Päätöksenteossa esittelijällä on oikeudellinen vastuu, mutta   päätöksentekijöillä on sekä oikeudellinen että poliittinen vastuu.  
Esittelyn on perustuttava aina ehdottomasti ja kaikilta osin totuuteen sellaisena kuin totuus on selvitettävissä. Tästä syystä päätöksentekijöillä on oikeus luottaa esittelyssä julkituotujen asiakirjojen ja/tai muiden tosiasioiden riittävyyteen sekä niiden pitävyyteen.

Katsomme, että Kuopion hallinto-oikeus ei ole jostakin syystä ottanut riittävässä määrin huomioon esille tuomiamme kysymyksiä erittäin puutteelliseksi ja tahalliseksi harhauttamiseksi katsottavassa päätöksenteon valmistelua koskevassa asiassa.
Sanottu Kuopion kaupunginhallituksen päätös on katsottava  virheellisessä järjestyksessä syntyneeksi ja muutoinkin lainvastaiseksi.

7.  Toimivallanylitys ja tiedottamisvelvollisuuden laiminlyönti

Muutoksenhakumme 02.04.2001 kohdassa 7 (sivuilla 12-13) olemme selvittäneet kuinka ilmeisen laajaan liiketoimintaan liittyvässä asiassa kaupunginhallitus ylitti toimivaltansa ja löi laimin tiedottamisvelvollisuuden. Ks. LIITE Kup 2.

Kuopion hallinto-oikeus ei ole perustellut esille tuomaamme tiedottamisvelvollisuuden laiminlyöntiä.
 
Kuten sanotussa muutoksenhaussamme olemme tuoneet esiin, niin kyse on niin suuresta asiasta, joka lain ja johtosääntöjen mukaan olisi pitänyt tuoda valtuuston päätettäväksi ja siitä olisi pitänyt tiedottaa.
 
Tiedottamisen osalta valituksemme on perustunut siihen, että kunnan jäsenten on voitava valvoa kunnallista päätöksentekoa, koska Suomen valtion kuntiin kohdistuva valvonta tapahtuu paitsi yleisenä hallinnonvalvontana, myös kuntalaisten muutoksenhakumenettelyn (valituksen) muodossa. Sen vuoksi kunnan päätöksenteon on perustuttava kuntalaisen saatavilla olevaan informaatioon.

Kuopion kaupungin on katsottava laiminlyöneen tiedottamisvelvollisuutensa, koska ei julkaissut ennen    päätöksentekoa ainuttakaan kuntalain ja hallintomenettelylain mukaista ilmoitusta laaja-alaisesti ja kaikkia kuntalaisia huomattavasti sekä kauaskantoisesti vaikuttavasta asiasta, Kuopionkaupungin liittymisestä Energiameklarit Oy:n osakkaaksi.

Sanottu kaupunginhallituksen päätös on katsottava virheellisessä järjestyksessä syntyneeksi ja muutoinkin lainvastaiseksi.

8.  Päätös loukkaa yksityistä etua ja oikeutta

Muutoksenhakumme 02.04.2001 kohdassa 8 olemme selvittäneet kuinka päätös loukkaa yksityistä etuamme ja oikeuttamme.
Ks. LIITE Kup 2.

Kuopion hallinto-oikeuden päätöksestä ei käy selville, että onko oikeus päätöstä tehdessään tutustunut mm. seuraaviin asiakirjoihin:
Selvityksiin ja laskelmiin Kuopion Energian osalta siitä, että mitä liiketoimintoja ja missä laajuudessa Energiameklarit Oy:n palveluihin jo heti alussa siirrettäisiin ja minkälaiset olisivat jatkosuunnitelmat.
Kuopion Energian ja Energiameklarit Oy:n väliseen osakassopimukseen.
Puolueettomien asiantuntijoiden tekemään ja allekirjoittamaan arvonmääritykseen Energiameklarit Oy:n nykyarvosta ja yhtiön tuloksentuottamiskyvystä.
Suunnitellun osakeannin täydellisiin Energiameklarit Oy:n yhtiökokouksessa päätettyihin ehtoihin.
 
 Mikäli Kuopion hallinto-oikeus ei ole sanottuihin asiakirjoihin tutustunut, kuten näyttäisi käyneen, niin on katsottava, että oikeus ei ole tiedostanut kuinka suuresta asiakokonaisuudesta on kysymys.  
Todettakoon vielä se, että vaikka kahden miljoonan markan osakkuus näyttää vaatimattomalta, niin liiketoimintojen ja tuloksenteon todellinen laajuus ja sitovuus hallitaan muilla sopimuksilla.
 
Kyse ei ole päätösten seurausten arvailuista, sillä näkemyksemme perustuvat tietoon ja osaamiseen. Kehitys energiamarkkinoilla on edennyt juuri sitä rataa, mitä olemme 02.04.2001 muutoksenhaussamme sekä jo monia vuosia aiemmin tuoneet esille.
 
Kaukolämmön ja sähkön hintojen nousu on selkeääkin selvempi asia silloin, jos Kuopion Energia menetettäisiin ulkopuolisten hallintaan kokonaan tai jos sen joitakin liiketoimintoja annettaisiin ulkopuolisten hoidettaviksi.
Kun tuloksen jakajat lisääntyvät, niin myös energian hinnat nousevat. Mitkään valitukset eivät ole esteenä lämmön ja sähkön hintojen korottamiselle.         

Sanottu päätös on kumottava meidän yksityistä etuamme jaoikeuttamme loukkaavana. 

9. Pyynnöt Korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Kaiken edellä ja aikaisemmin esittämiemme perusteella pyydämme kunnioittavasti, että Korkein hallinto-oikeus toimittaisi asiassa suullisen käsittelyn, kumoaisi Kuopion kaupunginhallituksen päätöksen virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja lainvastaisena sekä meidän yksityistä etuamme ja oikeuttamme loukkaavana ja velvoittaisi Kuopion kaupungin korvaamaan meille tästä muutoksenhausta aiheutuneet kulut molemmissa oikeusasteissa.                                                                                                                                                                     Lisäksi pyydämme, että Korkein hallinto-oikeus määrää Kuopion kaupungille täytäntöönpanokiellon kaikkiin sanottua kaupunginhallituksen päätöstä koskeviin ja siitä johtuviin toimiin.

Kalevi Kauhanen                                                                                                                                                                   Kapteeni evp.                 
Kaupunginvaltuutettu                     
Taivaanpankontie 1 C 34                
70200 KUOPIO                 
Puh. 017-2828844                 
Puh. 041-4368398

Myös Pekka Rantala ja Kalle Keinänen ovat allekirjoittaneet tämän laatimani muutoksenhaun:

           

LIITTEET

Kup 1. Kuopion hallinto-oikeuden päätös 371/1/12.7.2002, 12 lehteä.

Kup 2. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan muutoksenhaku  02.04.2001  Kuopion hallinto-oikeuteen, 16 lehteä, jossa seuraavat liitteet:

Mh 1. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan    oikaisuvaatimus / muutoksenhaku 29.12.2000, 10 lehteä, jossa   seuraavat liitteet:     

Liite 1. Pöytäkirjanote Kuopion kaupunginhallituksen  päätöksestä 11.12.2000 / 793 §, 12 lehteä.

Liite 2 .   Avoin kirje Kuopion Energian johtokunnan jäsenille ja  varajäsenille 17.12.2000, 9 lehteä.

Mh 2. Kuopion hallinto-oikeuden päätös 22.01.2001 Dnro 02357/00/2200,   5 lehteä.

Mh 3. Pöytäkirjanote / Kuopion kaupunginhallituksen kokous 26.02.2001 /  204 §,   14 lehteä.

Mh 4. Pöytäkirjanote / Kuopion kaupunginhallituksen kokous 05.03.2001, 6  lehteä.

Mh 5. Lehtileike, SS 9.3.2001 / HS 8.3.2001, 1 lehti.

Mh 6. Ari Jäntin tutkimuspyyntö 17.6.1996 Kilpailuvirastolle, 4 lehteä.

Mh 7. Keijo Suomalaisen tutkimuspyyntö 18.7.2001 (kuluttaja- asiamiehelle) Energiamarkkinavirastolle, 2 lehteä.

Mh 8. Lehtileikkeet: SS 21.12.2000 ja SS 28.3.2001, 2 lehteä.

Mh 9. Lehtileike, SS 23.2.2001 ja Kuopion Energian vuosikertomus 2000 /  sivu 6, yhteensä 2 lehteä.

Mh 10. Kuopion Energian rahoitustulos 1992-2000 ja numerotietoa Kuopion  Energiasta (1996-2000) 08.03.2001, 3 lehteä.

Mh 11. Kuopion energiatoimen johtosääntö, 2 lehteä.

Mh 12. Kuopion kaupunginhallituksen johtosääntö, 3 lehteä.

Mh 13. Electrowatt-Ekono Oy:n selvitys / riskienhallinta 5.6.2000, 10 lehteä.

Mh 14. Energiameklarit Oy:n
yhtiöjärjestys 5 lehteä,
ote kaupparekisteristä 3 lehteä ja
     -     tilinpäätösasiakirjat 9 lehteä.

Mh 15. Energiameklarit Oy:n osakasluettelo, 4 lehteä.

Mh 16. Tilitietoja sähkön myynnistä 1999 / Energiamarkkinavirasto, 2 lehteä.

Mh 17. Lehtileikkeet: Energia 1/2000, Ilta-Sanomat 22.1.2001 ja Kauppalehti  20.3.2001, yhteensä 4 lehteä. 

Mh 18. Lehtileike, Viikkosavo 14.2.2001, 1 lehti.

Mh 19. Kaupunginjohtajien työjärjestys, 1 lehti.

Mh 20. Muistio 08.03.2001, Kuopion Energiaan ja sen toimintaan liittyvää  tietoa, 11 lehteä.

Mh 21. Energian tuotannon ja jakelun huoltovarmuus poikkeusoloissa,
  1 lehti.
Mh 22. Lehtileikkeet SS 3.1.2001, HS 18.2.2001 ja SS 1.3.2001 sekä  Kuopion Energian toimitusjohtajan katsaus/vuosikertomus 2000,  yhteensä 5 lehteä.

Mh 23. Kaukolämmön, sähkönsiirron ja sähköenergian hinnat, 10 lehteä.

Kup 3. Numerotietoa Kuopion Energiasta 02.07.2002, 2 lehteä.

Kup 4. Kuopion Energian vuosikertomus 2001, 21 sivua.

Kup 5. Lehtileike Savon Sanomista 10.10.2001, 1 lehti.

Kup 6. Lehtileike Optiosta 4.4.2002, 2 lehteä.

Kup 7. Lehtileike Savon Sanomista 26.3.2002, 1 lehti.

Kup 8.  Energiaratkaisun vaikutus kaupungin talouteen / Kuopion kaupunki / Suunnittelutoimisto / 8.3.1999, 2 lehteä.

Kup 9.   Kauko Heuru / Uusi kuntalaki 1995, sivut 164-165, 1 lehti.

Kup 10. Kauko Heuru / Uusi kuntalaki 1995, sivut 120-121, 1 lehti.

Kup 11.  Suomen Asiakastieto Oy:n raportti yrityksen tilasta 29.7.2002 /
Energiameklarit Oyj., 6 lehteä.

Kup 12. Kuopion hallinto-oikeuden lähete 1304/01 / 4.5.2001 (1 lehti), jonka liitteenä on
Kuopion kaupungin lausunto Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka  Rantalan valitukseen koskien Kuopion Energian riskienhallinnan järjestämistä /  nro 4003 / 2000 / 12.4.2001 (2 lehteä), yhteensä 3 lehteä.

Kup 13. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan vastine 16.05.2001 Kuopion  kaupungin 12.4.2001 antamaan lausuntoon nro 4003 / 2000, 2 lehteä.