Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Muutoksenhaku 11.01.1999 Korkeinpaan hallinto-oikeuteen

Kalevi Kauhanen                                                                          Muutoksenhaku
Kuopio                                                                                            11.01.1999

 


Korkein hallinto-oikeus
HELSINKI

 

Muutoksenhaku Kuopion lääninoikeuden päätöksestä

Tyytymättömänä Kuopion lääninoikeuden 10.12.1998 antamaan päätökseen 1232,  jolla on hylätty liitteissä Mh 1, Mh 2 ja Mh 4 sanotut muutoksenhakumme Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 pöytäkirjan nro 2/98 asian nro 2/19 §:n kohdalla  tekemästä päätöksestä asiasta, joka koskee Espoon Sähkö Oyj:n ja Kuopion Energian yhdistämistä, uudistamme muutoksen saamiseksi sanottuun päätökseen  kaiken asiassa lausumamme sekä esitämme vielä kunnioittavasti seuraavaa:

1. Suullisen käsittelyn valmistelu lääninoikeudessa

Kuopion lääninoikeudessa 27.8.1998 pidetyssä suullisen käsittelyn valmistelua  koskevassa istunnossa puheenjohtajana toiminut Risto Hakkarainen ilmoitti, jonka  käsitimme myös oikeuden päätökseksi, että kaikki sanotussa istunnossa läsnä  olleet kutsutaan vielä ainakin yhteen suullisen käsittelyn valmisteluistuntoon, jonka  jälkeen lääninoikeus päättää toimitetaanko muutoksenhakujen (valitusten)  ratkaisemiseksi suullinen käsittely.
Sanotussa istunnossa annoimme lääninoikeudelle Rahoitustarkastukselle  jättämämme tutkimuspyynnön, jossa olimme pyytäneet tutkimaan, onko Espoon  Sähkö Oyj:n osakkeiden kurssia mahdollisesti tavoitteellisesti manipuloitu. Rahoitustarkastus oli kirjeessään 13.8.1998 ilmoittanut meille, että asiassa on  tehty alustava selvitys, mutta asian mahdollisesta saattamisesta esitutkintaan ei  ole vielä tehty päätöstä.
Tällöin meille jäi käsitykseksi, että lääninoikeus odottaa pyydetyn  Rahoitustarkastuksen lausunnon ennen lopullisen ratkaisun tekemistä.

Kuopion lääninoikeus ei kuitenkaan kutsunut meitä suullisen käsittelyn  valmisteluistuntoon eikä edes ilmoittanut, että sanottua istuntoa ei pidetä. Lääninoikeuden päätös tuli siis meille yllätyksenä.
Tältä osin viittaamme Kuopion lääninoikeuden päätöksen sivulle 21, josta ilmenee, että oletimme asiassa toimitettavan suullisen käsittelyn. Hylkäämällä pyyntömme  asiantuntijaselvityksestä sekä suullisesta käsittelystä, olemme menettäneet  mahdollisuuden näyttää toteen toimivallan ylitystä koskevan valitusperusteemme.

Sen vuoksi menettelyvirhe lääninoikeudessa on korjattava joko palauttamalla asia  Kuopion lääninoikeuteen tai toimittamalla suullinen käsittely Korkeimmassa  hallinto-oikeudessa.

2. Valmisteluistunnon jälkeen Kuopion lääninoikeuteen toimitetut vastineet, selitykset ja kirjelmät sekä niiden huomioiminen

Olemme toimittaneet liitteissä Mh 8 (11.9.1998), Mh 9 (12.10.1998), Mh 10  (6.11.1998) ja Mh 11 (19.11.1998) ilmenevät kirjelmät Kuopion lääninoikeuteen.
Sanotut kirjelmät toimitimme lääninoikeuteen pääasiassa siksi, koska vasta edellä  kohdassa 1. mainitussa istunnossa tuli tietoomme sellaisia asioita, mm.  Mandatum-Pankin tekemäksi ilmoitettu 18.12.1997 päivätty arvonmääritysmuistio,  mittari, joiden perusteella pystyimme osoittamaan lisää väärää sekä virheellistä  tietoa, jotka on katsottava annetun valtuutetuille harhauttamistarkoituksessa tai  tietoa, jotka on katsottava valtuutetuilta aiheetta tarkoituksellisesti salatuiksi.

Kaikki sanotuissa kirjelmissä esille tuomamme lukuisat väärät tiedot ja virheet  kahdeksassa mittarissa ovat Kuopiolle erittäin tappiollisia ja epäedullisia.
Katsomme, että kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa myymällä Kuopion  Energian lahjanluontoisella kaupalla alihintaan. Käsityksemme mukaan Kuopion  Energian arvon olisi pitänyt olla 900 milj. markkaa ja Espoon Sähkön 1600 milj.  markkaa.
Ks. LIITTEET Mh 8 kohta 1., Mh 10 kohdat 7. - 7.8.2., Mh 11 kohta 3. ja Mh 12  kohta 1.

Kuopion lääninoikeuden 10.12.1998/1232 päätöksestä, liite Mh 13, olemme  saaneet sellaisen käsityksen, että lääninoikeus ei ole ottanut huomioon eikä käsitellyt kaikkia sanotuissa kirjelmissä osoittamiamme lainvastaisiksi katsottavia  virheitä ja toimintoja.


3. Muutoksenhakuperusteet

3.1. Puutteellinen ja virheellinen fuusiopäätöksen valmistelu

Liitteen Mh 1 (Kalevi Kauhasen muutoksenhaku 02.04.1998) liitteinä 1 ja 2 on  kaikki ne Espoon Sähkö Oyj:n ja Kuopion Energian yhdistämistä koskevat  asiakirjat, jotka valtuutetuille oli jaettu ennen Kuopion kaupunginvaltuuston  9.3.1998 kokousta.
Sanotuista jaetuista asiakirjoista, kaupunginvaltuuston esityslistan liitteistä 1…5,  puuttuivat allekirjoitukset. Ks. LIITE Mh 8 kohta 2.
Myöskään sanotussa 9.3.1998 kokouksessa ei ollut nähtävillä eikä jaettu muuta  sanottua yhdistymistä koskevaa asiakirjaa.

Sanotun muutoksenhaun liitteenä 3 olevaa pörssitiedotetta Espoon Sähkön  kurssikehityksestä ei oltu jaettu, vaan valtuutettu Niilo Kalsi oli ainoastaan  näyttänyt sitä käyttäessään puheenvuoroa 9.3.1998 kokouksessa.
Valtuutetuilta salattiin esittelijöiden toimesta sellaista perustavaa laatua olevaa  tietoa, jota he olisivat välttämättä tarvinneet vastuullista päätöstä tehdessään.  Valtuutetuilla ei siis ollut käytettävissään sellaisia tietoja joiden pohjalta heillä olisi  ollut todellisia mahdollisuuksia arvioida yhtiöiden arvonmääritystä, taloudellisia ym.  seuraamuksia, etuja ja haittoja Kuopion ja kuopiolaisten edun mukaisesti, vaikka  kuntalain 13 §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.

Kuopion lääninoikeuden päätöksestä 10.12.1998/1232 olemme saaneet sellaisen  käsityksen, että lääninoikeus ei ole ottanut huomioon eikä käsitellyt vaatimaamme  valtuuston päätöksen puutteellista ja virheellistä valmistelua.


3.2. Tietojen puuttuminen ja tietojen salaaminen valtuutetuilta

Tahalliseksi ja harhauttamistarkoituksessa esittelijöiden toimesta tehdyiksi  salaamisiksi on katsottava mm. seuraavien tietojen puuttuminen valtuutetuilta:
- kummankin yhtiön jo silloin valmiina olleet tilinpäätöstiedot vuodelta 1997,
- vuosikertomukset vuodelta 1997,
- tulosennusteet seuraaville vuosille,
- kaukolämmön ja sähkön oma tuotanto sekä niiden osuus tuloksesta,
- sähkönsiirron osuus tuloksesta,
- voimalaitosten tuotantoteknilliset ominaisuudet,
- arviolaskelmat oman tuotannon ja osto/jakelusähkön myynnin vaikutuksesta tulokseen kilpailun alettua 1.9.1998,
- arviot yhtiöiden tulokseen sähkömarkkinoiden auettua EU:n alueelle Keski- Eurooppaan v. 2002,
laskelmat lyhyelle ja pidemmälle aikavälille Kuopiolle tulevista tuotoista ja eduista,
verotuksellisista haitoista ja menetyksistä sekä muista Kuopiolle fuusiosta  aiheutuvista haitoista,
lausunto Kuopion tarkastuslautakunnalta ja
lausunto Kuopion kaupunkisuunnitteluosastolta.
Ks. LIITTEET Mh 1 - Mh 12.


3.3. Arvonmääritysmuistion salaaminen

Espoon Sähkö Oyj:n liikesalaisuuteen osin aiheettomasti vedoten valtuutetuilta salattiin ilmeisesti Espoon Sähkön tilaama ja maksama Mandatum & Co Oy:n  tekemäksi ilmoitettu arvonmääritysmuistio, -mittari, jolla Kuopion Energian ja  Espoon Sähkön arvonmääritys oli suoritettu.
Sanottu muistio on saatujen tietojen mukaan salattu myös ainakin suurimmalta  osalta kaupunginhallituksen jäsenistä, vaikka he olivat allekirjoittaneet  salassapitosopimuksen.
Arvonmääritysmuistion (mittarin) salaaminen valtuutetuilta aiheutti sen, että heillä  ei ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia tehdä omaisuusmassojen arvojen, tuloksien  sekä tulosennusteiden vertailuja ja laskelmia päätöstä tehdessään.

Edellä kohdassa 2 olemme jo huomauttaneet siitä, että arvonmääritysmuistio  18.12.1997 on selvityksenä kelvoton. Siitä syystä putoaa pohja pois myös  kaupunginvaltuuston esityslistan liitteenä 1 olevalta 26.1.1998 päivätyltä niinikään  allekirjoittamattomalta ja ilmeisesti Mandatum & Co Oy:n laatimalta asiakirjalta.
Valtuutetuilta ei pyydetty salassapitosopimuksen allekirjoittamista.
Mikäli todellista salattavaa olisi sanotussa 18.12.1997 muistiossa (mittarissa) ollut,  niin valtuutetuilta olisi voinut ottaa salassapitositoumuksen ja antaa muistio heille  luettavaksi.

Valtuutetuilla oli myös väärä käsitys siitä, kuka arvonmäärityksen oli tehnyt, sillä vasta Kuopion lääninoikeuden suullisen käsittelyn valmistelua koskevassa istunnossa 27.8.1998 paljastui muistion tilaajaksi Espoon Sähkö ja tekijäksi  ilmoitettiin Mandatum-Pankki.

Siitä, että onko sanottu arvonmääritysmuistio, jonka lääninoikeus päätti julistaa salaiseksi viideksi vuodeksi, vain osa jostakin salatusta mittarista, ei meillä ole tietoa. Sen vuoksi muistio ja sen laatimista koskeva pyyntö on esitettävä alkuperäisenä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Myöskään sanotussa 18.12.1997 päivätyssä arvonmääritysmuistiossa, johon  saimme tutustua 4.9.1998, ei ollut allekirjoituksia.
Ks. LIITTEET Mh 1 kohdat 4. ja 5., Mh 5 kohdat 4. ja 5., Mh 8 kohta 2., Mh 9  liitteenä L 5 oleva ääninauha 2 valtuuston 9.3.1998 kokouksesta/liite L 6 aika  18:49 - 19:00 ja Mh 4 muistio 7.4.1998 kohta 12.

Sanotussa Mandatum-Pankin 26.1.1998 muistiossa sivulla 2 mainittuihin  ”kansainvälisen energiayhtiön” (Eastern Group plc:n) tarjousasiakirjoihin, joiden  perusteella Kuopion Energian arvoksi on määritelty 846 milj. markkaa, emme  päässeet tutustumaan, koska emme huomanneet pyytää niiden meille esittämistä  lääninoikeudelta. Sanottujen Eastern Group plc:n tarjousasiakirjoja olisimme  pyytäneet nähtäväksemme seuraavassa suullisen käsittelyn valmistelua  koskevassa istunnossa, jos lääninoikeus olisi meidät siihen kutsunut.
Ks. LIITTEET Mh 13 sivu 19., Mh 4 kohta II 2.1. ja Mh 7 kohta II.


3.4. Arvonmääritys

Kuopion kaupunginvaltuuston ja Kuopion lääninoikeuden päätöksen perustana on  ollut, ilmeisesti Espoon Sähkön tilaama ja Mandatum-Pankin laatima, 26.1.1998  päivätty muistio, joka puolestaan nojautuu ilmeisesti Espoon Sähkön tilaamaan ja  Mandatum-Pankin tekemäksi ilmoitettuun 18.12. 1997 päivättyyn  arvonmääritysmuistioon.

Olemme valituksissamme ja lääninoikeudessa riitauttaneet muistioiden arvon  todisteina ja vaatineet puolueetonta asiantuntija selvitystä. Katsomme edelleen,  että tarkoitushakuisesti tehtyä arvonmääritysmuistiota on käytetty Espoon Sähkön  markkina-arvon nostamiseksi, jonka olemme esittäneet olevan 550 milj. mk  yliarvostetun Kuopion Energiaan verraten.
Mainittakoon, että sanotussa mittarissa ollut Espoon Sähkön 2156 milj. markan  markkina-arvo on jo pudonnut 535 milj. mk (HS 19.12.1998) eli 1621 milj.  markkaan.
Ks. LIITTEET Mh 8 kohdat 1 ja 2., Mh 9 kohdat 5., 1.1 ja 1.2., Mh 10 kohdat 7., 8.  ja 9 sekä Mh 11 kohdat 2., 3., 5., ja 6.

Suora lainaus Kuopion kaupunginhallituksen 4.9.1998 vastineesta: ”Kun  arvonmäärityksen ovat suorittaneet yksi Suomen johtavia pankkiiriliikkeitä ja yksi Suomen johtavia energialiiketoiminnan asiantuntijoita on uusien arvonmääritysten suorittaminen tarpeetonta”. Koska sanotusta arvonmääritysmuistiosta puuttuvat  allekirjoitukset, on näin ollen jäänyt myös yksilöimättä ja nimeämättä varsinainen  vastuullinen energialiiketoiminnan asiantuntija.

Korkeimman hallinto-oikeuden tulisi velvoittaa Mandatum-Pankkia ilmoittamaan, ketä nuo asiantuntijat fyysisesti ovat, jotta heidän sanomisensa arvo ja luottamus  saataisiin asian ratkaisevien tuomareiden arvioitavaksi.


3.5. Liitteet, luettelot ja ehdot jotka puuttuivat valtuutetuille jaetuista asiakirjoista

Valtuutetuille jaetuista asiakirjoista puuttuivat eli ts. salattiin
- liitteet ja luettelot Espoon Sähkö Oyj:lle luovutettavista kiinteistöistä ja muusta  omaisuudesta, joiden omistusoikeus siirtyy saajalle sekä
liitteet noin 600 hehtaarin tuotantopinta-alaisten turvesoiden turpeenotto- ja käyttöehdoista, joiden arvioitu minimi turvemäärä vastaa käyttöpaikalle tuotuna n. 250 milj. markkaa.
Sanottuja liitteitä ja luetteloita ei ole ollut nähtävissä myöskään valtuuston  9.3.1998 kokouksessa.
Koska sanotut liitteet ja tiedot puuttuivat, niin valtuutetut eivät päätöstä tehdessään  tienneet edes sitä, mitä kaupungin omaisuutta he päättivät luovuttaa Espoon  Sähkölle.
Ks. LIITTEET Mh 1 kohta 17., Mh 5 kohta 17., Mh 10 kohta 6., Mh 4 muistio 7.4.1998 kohta 4. ja Mh 8 kohta 1.
Viittaamme Uudenmaan lääninoikeuden päätökseen, josta lehtileike, LIITE Mh 14.


3.6. Tiedottamisvelvollisuuden laiminlyönti

Kuopion kaupunki ei julkaissut ainuttakaan erillistä kuntalaisille suunnattua  kuntalain 29 §:n ja hallintomenettelylain 13 §:n tarkoittamaa kuulutusta tai  maksettua ilmoitusta Kuopion Energian ja Espoon Sähkön yhdistymisestä. Tämän  on todistanut myös Kuopion kaupungin tiedotuspäällikkö Kaija Nousiainen, jonka  lausunto on LIITTEEN Mh 10 liitteenä V 3.

Myöskään toimittajien ym. lehtijutuissa ei ole ollut hallintomenettelylain 13 §:n 4  momentin mukaista mainintaa mistä ja miten vaikuttavasta asiasta on kysymys ja  miten siitä voidaan esittää tietoja, kysymyksiä ja mielipiteitä viranomaisille.

Katsomme, että Kuopion kaupunki on laiminlyönyt sanottujen lakien mukaisen  tiedottamisvelvollisuutensa.
Tiedottamisvelvollisuuden laiminlyönnistä puolestaan johtui edelleen se, että  kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä lahjanluontoisen kaupan, joka lainvoiman  saatuaan aiheuttaa Kuopiolle lisäksi noin 60 milj. markan menetykset vuosittain,  mikä vastaa 1,0 - 1,5 veroäyripennin tuottoa, joten asian ratkaisulla on  huomattava ja jatkuvasti kasvava vaikutus kaikkien kuopiolaisten oloihin.
Ks. LIITTEET Mh 3 kohta 1., Mh 8 kohta 4., Mh 10 kohta 4. ja Mh 12 kohta 4.


3.7. Virheellistä tietoa Espoon Sähköstä

Valtuutetuille jaetussa Mandatum & Co Oyj:n laatimassa 26.1.1998 päivätyssä  muistiossa (Kv:n esityslista 9.3.1998/liite 1) on annettu virheellistä ja tahalliseksi  harhauttamiseksi katsottavaa tietoa Espoon Sähkö Oyj:sta, jolla luotiin väärä kuva  valtuutetuille yhtiökumppanin erinomaisuudesta.
Ks. LIITE Mh 9 kohta 1., 1.1., 1.2. ja 1.3.


3.8. Virheellistä tietoa Kuopion energiamaksuista

Kuopion silloisen kaupunginjohtaja Kauko Heurun on katsottava harhauttaneen  tahallisesti valtuutettuja 9.3.1998 kokouksessa lausumallaan energiamaksujen  jäädyttämisestä kolmen vuoden ajaksi, vaikka siitä ei ole mainintaa sopimuksissa.
Ks. LIITTEET Mh 9 kohta 2., Mh 8 kohta 2., Mh 4 muistio 7.4.1998 kohta 10. ja  Mh 1 kohta 16.

 

3.9. Virheellistä tietoa Kuopion investointirahastosta

Kuopion silloisen kaupunginjohtaja Kauko Heurun on katsottava harhauttaneen  tahallisesti valtuutettuja lausumallaan, että kaupungilla on käytettävissään  investointirahasto (127 milj. mk). Valtuutetuille syntyi se virheellinen käsitys, että  fuusiopäätöksen myötä kaupungin kassaan olisi tuloutettu tuo summa, vaikka  rahaston varat oli jo käytetty.
Ks. LIITTEET Mh 9 kohdat 2. ja 3., Mh 2 kohta 5. ja Kuopion kaupunginhallituksen  vastine Pekka Rantalan valitukseen 21.04.1998 kohta 5.


3.10. Virheellistä tietoa verotuksesta

Kuopion Energian toimitusjohtaja Raimo Martikan ja Savon Sanomien  toimitusjohtaja Toivo Yläjärven on katsottava harhauttaneen valtuutettuja  lausumillaan, että kilpailuetua vääristävä verottomuus poistuu kuntien  liikelaitoksilta (eli 28 %:n yhteisövero tulee kuntien liikelaitoksille).
Ks. LIITTEET Mh 9 kohta 4., Mh 1 kohta 12., Mh 8 kohta 2. ja Mh 4 muistio  7.4.1998 kohta 11.


3.11. Painostaminen nopeaan päättämiseen

Silloinen kaupunginjohtaja Kauko Heuru loi osaltaan mielikuvan ja samalla painosti  valtuutettuja nopeaan päätöksentekoon niin, että fuusiopäätös on tehtävä  ”vitkuttelematta” (nopeasti) etujen saamiseksi Kaupunkienergiasta.
Tästä muodostui valtuutetuille sellainen käsitys, että valmisteluun ei ole enää  aikaa käytettävissä. Sen vuoksi, vaikka valtuutettu Kalle Keinänen ehdotti asian  palauttamista uudelleen valmisteluun, niin hänen ehdotustaan ei kannatettu.
Sanotunlaiset lausumat on katsottava tahalliseksi harhauttamiseksi.
Ks. LIITTEET Mh 10 kohta 5. ja Mh 9 liitteet L 5 ja L 6.


4. Valtuustoaloite energiafuusion selvittämiseksi

Kuopion kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.11.1998 on jätetty 19 valtuutetun  allekirjoittama valtuustoaloite Kuopion Energian ja Espoon Sähkö Oyj:n fuusion  perusteiden selvittämiseksi ja/tai fuusion aiesopimuksen purkamiseksi.
Ks. LIITE Mh 15 lehtileike SS 3.11.1998.


5. Pyynnöt Korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Pyydämme kunnioittavasti, että

5.1. Korkein hallinto-oikeus määräisi tehtäväksi asiantuntijaselvityksen siitä, onko Kuopion kaupunginvaltuuston tekemä valituksenalainen ratkaisu merkinnyt erittäin suuren lahjanluontoiseksi katsottavaa kaupungin omaisuuden luovuttamista Espoon Sähkö Oyj:lle.

5.2. Korkein hallinto-oikeus pyytäisi Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnalta lausunnon siitä, onko asian valmistelu- ja päätöksentekomenettely tapahtunut päättäviä elimiä sitovien menettelytapojen mukaisesti ja onko valtuuston päätettäväksi saatettu kaupunginhallituksen esitys perustunut sellaiseen asian valmisteluun, että asiassa olisi voitu tehdä Kuopion ja kuopiolaisten kannalta asianmukainen päätös.

5.3. Korkein hallinto-oikeus velvoittaisi Rahoitustarkastuksen antamaan edellä kohdassa 5.1. sanotun lausunnon Espoon Sähkö Oyj:n pörssikurssia koskevassa asiassa ja Rahoitustarkastuksen lausunnon saatuaan toimittaisi asiassa valituksen suullisen käsittelyn.

5.4. Korkein hallinto-oikeus velvoittaisi Espoon Sähkö Oyj:ta, Espoon kaupunkia ja/tai  Mandatum-Pankkia luovuttamaan 18.12.1997 päivättyä arvonmääritysmuistiota  koskevan toimeksianto- ja arvonmäärityssopimuksen Korkeimman hallinto- oikeuden käyttöön. Ks. LIITE Mh 11 kohta 5.

5.5. Korkein hallinto-oikeus kumoaisi 18.12.1997 päivätyn Mandatum & Co Oy:n  tekemäksi ilmoitetun arvonmääritysmuistion salassapidon, jonka kolme viimeistä  sivua Kuopion lääninoikeus oli päättänyt pidettäväksi salassa viisi vuotta, sillä  tiedot sanotussa muistiossa ovat nyt kaikilta osin julkisia myös Espoon Sähkö  Oyj:n osalta.

5.6. Korkein hallinto-oikeus päättäisi julkistaa Eastern Group plc:n syksyn 1997  tarjousasiakirjat (kohta 3.3), joiden perusteella Kuopion Energian arvoksi on  johdettu 846 milj. markkaa.


6. Kaupungin päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

Kuntalain 27 §:n mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan  asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan  toimintaan. Tämä edellyttää sekä riittävää kuntalaisten informointia merkittävistä  hankkeista että asianmukaista luotettavaa tietoa. Tässä tapauksessa puuttuu sekä  kuntalaisten informointi sekä luotettavan päätöksen perustaksi kelpaava tieto.  Huomio kiintyy siihen, että kaupunginvaltuuston esityslistan liite 1. 26.1.1998  päivätty asiakirja on allekirjoittamaton, siitä ei ilmene, ketkä henkilöt ovat olleet  laatimassa asiakirjaa. Niinikään puuttuu selostus siitä, mitä ovat  taustakappaleessa tarkoitetut annetut lähtökohdat.

Kuntalaisilla on ollut mahdotonta etukäteen arvioida hankkeen vaikutuksia ja siten  kansalaismielipiteellä vaikuttaa asian ratkaisemiseen valtuutettujen kautta. Jo tällä  perusteella päätös olisi tullut kumota. Viittaamme tältä osin kuntalain käsikirjoihin.  Lääninoikeus on sivuuttanut väitteen. Todettakoon, että lääninoikeuden  päätöksessään mainitsemat lehtikirjoitukset ja tiedotustilaisuudet eivät korvaa  kaupungin omaa tiedottamisvelvoitetta asiassa.


7. Päätös on lainvastainen

Olimme olleet siinä käsityksessä, että 18.12.1997 päivätty arvonmääritysmuistio  olisi ollut asianmukaisesti laadittu, siitä olisi ilmenneet laatijat, käytetyt menetelmät  sekä tietolähteet. Vasta lääninoikeuden valmisteluistunnon jälkeen  valmistautuessamme tulevaan suulliseen käsittelyyn meille on selvinnyt, että  arvonmääritysmuistio ei täytä luotettavuuden kriteereitä. Näin ollen anonyymien  laatimaa allekirjoittamatonta muistiota eikä sen perusteella niinikään anonyymien  laatimaa 26.1.1998 päivätystä muistiosta ilmeneviä seikkoja voida hyväksyä  riidattomiksi. Näin ollen olemme pakotetut nyt Korkeimmassa hallinto-oikeudessa  kiistämään mainittujen asiakirjojen arvon todisteina.

Kaiken edellä ja aikaisemmin esittämiemme perusteella pyydämme  kunnioittavasti, että Korkein hallinto-oikeus kumoaisi Kuopion kaupunginvaltuuston  päätöksen virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja lainvastaisena sekä meidän  yksityistä etuamme ja oikeuttamme loukkaavana ja velvoittaisi Kuopion kaupungin  korvaamaan meille tästä muutoksenhausta aiheutuneet kulut molemmissa  valitusasteissa oheisten laskujen mukaan laillisine korkoineen.

 

Kalevi Kauhanen                                                                                                                                                                   Kapteeni evp.                                                                                                                                                                                   Kuopio   

Pekka Rantala on myös allekirjoittanut tämän minun laatimani asiakirjan.


LIITTEET

Mh 1.   Kalevi Kauhasen  muutoksenhaku 02.04.1998 ja toimenpidekiellonhaku 07.04.1998, 58 lehteä.
Mh 2.   Pekka Rantalan muutoksenhaku 07.04.1998, ilman liitteitä, 26 lehteä.
Mh 3.   Pekka Rantalan lisäys muutoksenhakuun 15.04.1998, ilman liitteitä, 3 lehteä.
Mh 4.   Kalle Keinäsen valitus 14.04.1998, jossa liitteenä vain muistio 7.4.1998, 11 lehteä.            
Mh 5.   Kalevi Kauhasen selitys 08.06.1998, 61 lehteä.
Mh 6.   Pekka Rantalan selitys 11.06.1998, ilman liitteitä, 11 lehteä.
Mh 7.   Kalle Keinäsen selitys 12.06.1998, ilman liitteitä, 3 lehteä.
Mh 8.   Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan vastine/selitys 11.09.1998, 7  lehteä.    
Mh 9.   Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan vastine/selitys, lisätietoja  12.10.1998, 14 lehteä.
Mh 10. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan vastine/selitys 06.11.1998, 23  lehteä.
Mh 11. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan muutoksenhaku/lisäys  19.11.1998, 7 lehteä.
Mh 12. Varatuomari Pauli Markkasen lausunto Kuopio lääninoikeudelle 16.09.1998, 4  lehteä.
Mh 13. Kuopion lääninoikeuden päätös 10.12.1998/1232, 38 lehteä.
Mh 14. Lehtileike 17.12.1998/IS, 1 lehti.
Mh 15. Lehtileike 03.11.1998/SS, 1 lehti.

LIITTEISSÄ yhteensä 267 lehteä.