Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Muutoksenhaku 27.12.2006 Korkeinpaan hallinto-oikeuteen

Kalevi Kauhanen                                                       MUUTOKSENHAKU
                                                                                                                                                                                                  Kuopio                                                                          27.12.2006

 

Korkein hallintoikeus

HELSINKI

 

MUUTOKSENHAKU KUOPION HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ KUNNALLISVALITUSTA KOSKEVASSA ASIASSA


Tyytymättömänä Kuopion hallinto-oikeuden 29.11.2006 antamaan päätökseen 746/2, jolla on hylätty liitteenä Kh 2 oleva 08.05.2006 päivätty muutoksenhakumme Kuopion kaupunginvaltuuston3.4.2006 / 36 § kohdalla tekemästä päätöksestä asiasta, joka koski Kuopion Energian liiketoimintojen uudelleenjärjestelyä, uudistamme muutoksen saamiseksi sanottuun päätökseen kaiken asiassa aiemmin esittämämme sekä esitämme    kunnioittavasti vielä lisäksi seuraavaa:

1.  Muutoksenhakuun ja päätökseen liittyviä toteamuksia
 
Suurena epäoikeudenmukaisuutena olemme kokeneet sen, että Kuopion hallinto-oikeus hylkäsi 29.11.2006 valituksemme. 
Mikäli sanottua Kuopion kaupunginvaltuuston päätöstä ei kumota virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja/tai lainvastaisena, niin luottamushenkilöiden päätöksenteolta, toimia kuntalaisten edunmukaisesti päättäjinä ja edunvalvojina kuten laissa edellytetään, romahtaa pohja pois.
   
Sanotun Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen kumoaminen olisi osoituksena esittelijöille, että päätöksenteon valmistelun on oltava kuntalaisten edun mukaista, vilpitöntä ja avointa siten, että kansanvalta ja demokratia toteutuvat ja, että lain kunnioitus säilyy ja tulee esille kaikissa esittelijöiden sekä muiden virkamiesten toimissa.
 
Sanotun päätöksen kumoamisella olisi merkitystä myös siihen, että se palauttaisi kansalaisten luottamusta oikeusistuimiin.

2.  Suullisen käsittelyn hylkääminen

Kuopion hallinto-oikeus ei toimittanut asiassa valituksen suullista käsittelyä, vaikka sitä pyysimme.

Kuopion hallinto-oikeuden hylätessä pyyntömme suullisesta käsittelystä, menetimme mahdollisuuden sellaiseen oikeudenkäyntiin, jossa oikeusoppineiden asiantuntijoiden valaehtoisella sekä suullisella että kirjallisella todistelulla olisimme voineet näyttää toteen virheellisen päätöksenteon valmistelun sekä meidän valittajien ja kaikkien kuopiolaisten yksityistä etua loukkaavan ja virheellisessä järjestyksessä syntyneen ja muutoinkin   lainvastaisen päätöksenteon.

3. Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien puuttuminen sekä tiedottamisvelvollisuuden laiminlyönti

Kuopion hallinto-oikeus ei ole perustellut esille tuomaamme tiedottamisvelvollisuuden laiminlyöntiä.
Kuntalain 27 §:n mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Tämä edellyttää sekä riittävää kuntalaisten informointia merkittävistä hankkeista että asianmukaista luotettavaa tietoa. Tässä tapauksessa puuttuu sekä kuntalaisten   informointi sekä luotettavan päätöksen perustaksi kelpaava tieto.
Kuntalaisilla on ollut mahdotonta arvioida hankkeen todellisia vaikutuksia ja siten kansalaismielipiteellä vaikuttaa asian ratkaisemiseen valtuutettujen kautta.
Kuntalain 29 §:n mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen   kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista.
Vaikka kyseessä on taloudelliselta vaikutukseltaan erittäin suuresta, kauaskantoisesta ja kaikkia kuopiolaisia koskevasta asiasta, niin Kuopion kaupunki ei ole tiedottanut asukkailleen Kuopion Energian liiketoimintojen uudelleenjärjestelyn vaikutuksista, kuten kuntalaki
edellyttää. Esimerkiksi yhtään maksettua lehti-ilmoitusta asian johdosta ei ole tiettävästi julkaistu.
 
Todettakoon, että asian suureen taloudelliseen vaikutukseen nähden, lähes mitään sanomattomat lehtikirjoitukset eivät korvaa kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien puuttumista ja kaupungin omaa tiedottamisvelvoitetta asiassa.

Kuopion Energian liiketoimintojen eriyttämistä koskevissa asioissa Kuopion kaupungin on katsottava 1) laiminlyöneen kuntalaisten edellytykset osallistua ja vaikuttaa lain mukaisesti kunnan toimintaan   sekä katsottava 2) laiminlyöneen lainmukaisen tiedottamisvelvollisuutensa.
Jo sanotuilla perusteilla päätös olisi pitänyt kumota.

4. Virheellisessä järjestyksessä syntynyt, puutteellinen päätöksenteon valmistelu ja lainvastainen päätös
 
Kuten muutoksenhaustamme 08.05.2006 (LIITE Kh 2) ilmenee, niin  Kuopion Energia oli teettänyt vuoden 2005 aikana Pankkiiriliike Ice- Capitalilla selvitykset kolmesta sähköverkkoliiketoimintojen eriyttämismallista (mallit 1-3) ja talvella 2006 vielä selvityksen ns. neljännestä mallista (malli 4). Energiatyöryhmä / kaupunginhallitus  esitti kuitenkin päätettäväksi ”viidettä mallia” (malli 5), josta minkäänlaista arviota, vertailulaskelmaa sekä hinta- ja tuottovertailua muihin malleihin ei valtuuston 3.4.2006 kokoukseen ollut esittää. 
Vertailulaskelmia sekä hinta- ja tuottovertailuja ei tehty tai, jos on tehty, niin ilmeisesti ne salattiin valtuutetuilta, ettei paljastuisi kuinka epäedullisesta toiminnasta mallin 5 kohdalla on kyse.
 
Sekavista selvityksistä ja puutteellisesta tiedonsaannista johtuen valtuutetuilla ei ollut mahdollisuutta katsoa kuopiolaisten etua tehdessään 3.4.2006 / 36 § päätöstä ja nähdä mihin päätös johtaa. Kyseinen malli 5 on niin sekava, että energia-alan ammattilaiset sanovat, että se ei tule toimimaan. Päätös loukkaa sekä yksityistä   että Kuopion kaupunkilaisten etua ja oikeutta. Päätöksenteon valmistelu on katsottava virheelliseksi, puutteelliseksi, tahallisesti valtuutettuja harhauttavaksi, virheellisessä järjestyksessä syntyneeksi sekä muutoinkin lainvastaiseksi.

5. Pyynnöt Korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Kaiken edellä ja aikaisemmin esittämiemme perusteella pyydämme kunnioittavasti, että Korkein hallinto-oikeus toimittasi asiassa suullisen käsittelyn, kumoaisi Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen 3.4.2006 / 36 § virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja lainvastaisena, meidän yksityistä sekä Kuopion kaupunkilaisten   etua ja oikeutta loukkaavana ja velvoittaisi Kuopion kaupungin korvaamaan meille tästä muutoksenhausta aiheutuneet kulut.
Lisäksi pyydämme, että Korkein hallinto-oikeus määräisi kunnallislain 98 §:n tarkoittamat sanottua päätöstä koskevat kaikki toimet täytäntöönpanokieltoon. 

 


Kalevi Kauhanen                                          
Kapteeni evp.                                                                                                                                                               Kaupunginvaltuutettu                                                                                                                                                     Taivaanpankontie 1 C 34               
70200 KUOPIO                                                                                                                                                                        Puh. 017-2828844                                                                                                                                                                  Puh. 041-4368398  

Myös Pekka Rantala ja Kalle Keinänen ovat allekirjoittaneet tämän muutoksenhaun.

LIITTEET

Kh 1. Kuopion hallinto-oikeuden päätös 746/2/29.11.2006, 11 lehteä.

Kh 2. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan muutoksenhaku 08.05.2006  Kuopion hallinto-oikeuteen, 11 lehteä, jossa seuraavat liitteet:

Val 1. Kuopion kaupunginvaltuuston pöytäkirja / asia 6 / 03.04.2006 / 36 §, yhteensä 11 lehteä.

Val 2. Kuopion kaupunginvaltuuston esityslistan 3.4.2006 / § 36:n liite 7, yhteensä 70 lehteä (Kv:n liitteestä 7 jätetty pois ilmeisen    tarpeettomana 58 lehteä).

Val 3.  Kuopion kaupunginvaltuuston esityslistan 3.4.2006 / § 36:n liite 8, 1 lehti

Val 4.  Kuopion kaupunginvaltuuston esityslistan 3.4.2006 / § 36:n liite 9, yhteensä 21 lehteä.

Val 5. Kuopion kaupunginvaltuuston kokous 09.03.1998 / asia 2 / 19 §:n   äänestyslista, 1 lehti.

Val 6. Kuopion Energian toimitusjohtaja Raimo Martikan kirjoitus    15.12.1994 ”Pika Sähläyksessä”, 2 lehteä.

Val 7. Kuopion omistajaohjausjohtaja Erkki Karvosen muistio 19.9.2005, 3 lehteä.
                                                                                                                                                                                                        Val 8. Kuopion kaupunginvaltuusto @ 3.4.2006 / asia 6 / 36 § /  äänestykset 3 ja 4, yhteensä 2 lehteä.

Val 9. Kokoomuksen valtuustoryhmän päätös / kannanotto Kuopion Energian liiketoimintojen eriyttämiseen helmikuussa 2006, 1 lehti.

Kh 3. Kuopion hallinto-oikeuden lähete 2624/06/ 11.7.2006, yhteensä 5 lehteä.

Kh 4. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan vastine 07.08.2006 Kuopion  hallinto-oikeuteen, yhteensä 6 lehteä.

Kh 5. Kuopion hallinto-oikeuden päätös 457/1/19.7.2006, yhteensä 4 lehteä.