Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Muutoksenhaku Korkeinmalle hallinto-oikeudelle 09.07.2007

Kalevi Kauhanen                                                                                     MUUTOKSENHAKU
Kuopio                                                                                                        09.07.2007
   

 

Korkein hallinto-oikeus
HELSINKI

 


MUUTOKSENHAKU KUOPION HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ KUNNALLISVALITUSTA KOSKEVASSA ASIASSA


  Tyytymättömänä Kuopion hallinto-oikeuden 30.05.2007 antamaan päätökseen 272/2, jolla on hylätty liitteenä Ku 2 oleva 20.12.2006 päivätty muutoksenhakumme Kuopion kaupunginvaltuuston 20.11.2006 / 112 § kohdalla tekemästä päätöksestä asiasta, joka koski Kuopion Energian liiketoimintojen uudelleenjärjestelyä, uudistamme muutoksen saamiseksi sanottuun päätökseen kaiken asiassa aiemmin esittämämme sekä esitämme    kunnioittavasti vielä lisäksi seuraavaa:


1.  Muutoksenhakuun ja päätökseen liittyviä toteamuksia
 
  Suurena epäoikeudenmukaisuutena olemme kokeneet sen, että Kuopion hallinto-oikeus hylkäsi 30.05.2007 valituksemme. 
  Mikäli sanottua Kuopion kaupunginvaltuuston päätöstä ei kumota virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja/tai lainvastaisena, niin luottamushenkilöiden päätöksenteolta, toimia kuntalaisten edunmukaisesti päättäjinä ja edunvalvojina kuten laissa edellytetään, romahtaa pohja pois.
   
  Sanotun Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen kumoaminen olisi osoituksena esittelijöille, että päätöksenteon valmistelun on oltava kuntalaisten edun mukaista, vilpitöntä ja avointa siten, että kansanvalta ja demokratia toteutuvat ja, että lain kunnioitus säilyy ja   tulee esille kaikissa esittelijöiden sekä muiden virkamiesten toimissa.
 
  Sanotun päätöksen kumoamisella olisi merkitystä myös siihen, että se palauttaisi kansalaisten luottamusta oikeusistuimiin.


2.  Suullisen käsittelyn hylkääminen ja todistajien kuulemisen estäminen

  Kuopion hallinto-oikeus ei toimittanut asiassa valituksen suullista käsittelyä, vaikka sitä pyysimme.  

Todistajien ja meidän valittajien kuulemisen estämisellä menetimme taas kerran, kuten jo vuodesta 1998 alkaen valittaessamme Kuopion Energiaan liittyvissä asioissa, mahdollisuuden sellaiseen oikeudenkäyntiin, jossa oikeusoppineiden ja muiden asiantuntijoiden valaehtoisella sekä suullisella että kirjallisella todistelulla olisimme voineet näyttää toteen virheellisen päätöksenteon valmistelun sekä  meidän valittajien ja kaikkien kuopiolaisten yksityistä etua loukkaavan ja virheellisessä järjestyksessä syntyneen ja muutoinkin lainvastaisen päätöksenteon.


Suullisen käsittelyn hylkääminen on katsottava lainvastaiseksi.


3. Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien puuttuminen sekä tiedottamisvelvollisuuden laiminlyönti
 
  Kuopion hallinto-oikeus ei ole ottanut riittävästi huomioon esille tuomaamme tiedottamisvelvollisuuden laiminlyöntiä.
  Kuntalain 27 §:n mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Tämä edellyttää sekä riittävää kuntalaisten informointia merkittävistä hankkeista että asianmukaista luotettavaa tietoa. Tässä tapauksessa puuttuu sekä kuntalaisten   informointi sekä luotettavan päätöksen perustaksi kelpaava tieto.
  Kuntalaisilla on ollut mahdotonta arvioida hankkeen todellisia vaikutuksia ja siten kansalaismielipiteellä vaikuttaa asian ratkaisemiseen valtuutettujen kautta.
 
  Kuntalain 29 §:n mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista.
  Vaikka kyseessä on taloudelliselta vaikutukseltaan erittäin suuresta, kauaskantoisesta ja kaikkia kuopiolaisia koskevasta asiasta, niin Kuopion kaupunki ei ole tiedottanut asukkailleen Kuopion Energian liiketoimintojen uudelleenjärjestelyn vaikutuksista, kuten kuntalaki edellyttää. Esimerkiksi yhtään maksettua lehti-ilmoitusta asian johdosta ei ole tiettävästi julkaistu.
 
  Todettakoon, että asian poikkeuksellisen suureen ja pysyvään taloudelliseen vaikutukseen nähden, lähes mitään sanomattomat toimittajien laatimat ja omilla näkemyksillään värittämät lehtikirjoitukset eivät korvaa kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien puuttumista ja kaupungin omaa tiedottamisvelvoitetta asiassa.

  Kuopion Energian liiketoimintojen eriyttämistä koskevissa asioissa   Kuopion kaupungin on katsottava 1) laiminlyöneen kuntalaisten   edellytykset osallistua ja vaikuttaa lain mukaisesti kunnan toimintaan   sekä katsottava 2) laiminlyöneen lainmukaisen     tiedottamisvelvollisuutensa.
  Jo sanotuilla perusteilla päätös olisi pitänyt kumota.


4. Virheellisessä järjestyksessä syntynyt, puutteellinen päätöksenteon valmistelu ja lainvastainen päätös
 
  Kuten muutoksenhaustamme 20.12.2006 (LIITE Ku 2) ilmenee, niin  saadun tiedon mukaan kaupunginhallituksen kokouksessa 30.10.2006 / 521 § oli kaupunginhallituksen jäsenillä ollut käytössään heille jaettu Pankkiiriliike Ice-Capitalin laatima 26.10.2006 päivätty 28 sivun selvitys sanotusta ”malli 5”, mutta sitä ei annettu valtuutetuille 20.11.2006 kokouksen esityslistan mukana, vaan se salattiin valtuutetuilta. 
 

Minkäänlaisia laskelmia Kuopion kaupungin ja kuopiolaisten menetyksistä ja/tai hinta- ja tuottovertailuja muihin malleihin ei tehty tai, jos on tehty, niin ilmeisesti ne salattiin valtuutetuilta, ettei paljastuisi kuinka epäedullisesta toiminnasta mallin 5 kohdalla on kyse.

  Sekavista selvityksistä ja puutteellisesta tiedonsaannista johtuen valtuutetuilla ei ollut mahdollisuutta katsoa kuopiolaisten etua tehdessään 20.11.2006 / 112 § päätöstä ja nähdä mihin päätös johtaa.  
 
  Kyseinen malli 5 on niin sekava, että energia-alan ammattilaiset sanovat, että se ei tule toimimaan. Päätös loukkaa sekä yksityistä että Kuopion kaupunkilaisten etua ja oikeutta. Päätöksenteon valmistelu on katsottava virheelliseksi, puutteelliseksi, tahallisesti   valtuutettuja harhauttavaksi, virheellisessä järjestyksessä    syntyneeksi sekä muutoinkin lainvastaiseksi.

  Lisäksi on todettava, että sanotun sekavan hankkeen valmistelijana on toiminut Kuopion kaupungin entinen omistajaohjausjohtaja Erkki Karvonen (sd.), joka oikeuden päätöksen mukaan oli valittu virkaan laittomin perustein. Sanotun vuoksi kaupunginhallitus lakkautti Karvosen viran ja palvelusuhde päättyi 16.01.2007 alkaen.


5. Pyynnöt Korkeimmalle hallinto-oikeudelle

  Kaiken edellä ja aikaisemmin esittämiemme perusteella pyydämme kunnioittavasti, että Korkein hallinto-oikeus toimittasi asiassa suullisen käsittelyn, kumoaisi Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen 20.11.2006 / 112 § virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja lainvastaisena, meidän yksityistä sekä Kuopion kaupunkilaisten etua ja oikeutta loukkaavana ja velvoittaisi Kuopion kaupungin korvaamaan meille tästä muutoksenhausta aiheutuneet kulut.
 

Lisäksi pyydämme, että Korkein hallinto-oikeus määräisi  kunnallislain 98 §:n tarkoittamat sanottua päätöstä koskevat kaikki toimet täytäntöönpanokieltoon ja lupaa saada täydentää valitustamme todistelutarkoituksessa, mikäli Korkein hallinto-oikeus ei järjestä suullista käsittelyä.


Kalevi Kauhanen                 
Kapteeni evp.                                                                                                                                                             Kaupunginvaltuutettu                    
Taivaanpankontie 1 C 34                
70200 KUOPIO                 
Puh. 017-2828844                 
Puh. 041-4368398        

Pekka Rantala ja Kalle Keinänen ovat myös allekirjoittaneet tämän minun laatimani asiakirjan.        


LIITTEET

Ku 1. Kuopion hallinto-oikeuden päätös 272/2/30.05.2007, 7 lehteä.

Ku 2. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan muutoksenhaku 20.12.2006 Kuopion hallinto-oikeuteen, 12 lehteä, jossa seuraavat liitteet:

Mh 1. Kuopion kaupunginvaltuuston pöytäkirja 20.11.2006 / 112 §, yhteensä 23 lehteä.

Mh 2. Äänestyslista / Kuopion kaupunginvaltuusto 20.11.2006 / 112 § / Asia 3, 1 lehti.