Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Neljäs lisätäydennys muutoksenhakuun (11.01.1999) Korkeinmalle hallinto-oikeudelle 28.02.2000

Kalevi Kauhanen                                                                   Neljäs lisätäydennys muutoksenhakuun
Kuopio                                                                                     28.02.2000

 

Korkein Hallinto-oikeus
HELSINKI


Viitteet:
1. Kalevi Kauhasen ja Pekka Rantalan muutoksenhaku 11.01.1999.
2. Kalle Keinäsen muutoksenhaku 11.01.1999.
3. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan täydennys muutoksenhakuun  09.03.1999.
4. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan vastaselitys 25.03.1999.
5. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan lisävastaselitys 1. 06.04.1999.
6. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan täydennys lisävastaselitys 1:een  27.04.1999.
7. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan lisätäydennys muutoksenhakuun  26.07.1999.
8. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan toinen lisätäydennys  muutoksenhakuun 04.10.1999.
9. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan kolmas lisätäydennys  muutoksenhakuun 07.02.2000.

NELJÄS LISÄTÄYDENNYS 11.01.1999 MUUTOKSENHAKUUN KUOPION LÄÄNINOIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ 10.12.1998 / 1232 KUNNALLISVALITUSTA KOSKEVASSA ASIASSA


Neljäntenä lisätäydennyksenä muutoksenhakuun esitämme kunnioittavasti seuraavaa:

1. Kuopion Energia jatkoi loistavaa tuloksentekoa vuonna 1999

   Viitteissä mainituissa kirjelmissämme olemme lukuisia kertoja tuoneet esille mm. sen, että tahalliseksi harhauttamiseksi katsottavalla tavalla Kuopion kaupunginvaltuutettuja harhautettiin salaamalla heiltä mm.     tärkeimmät päätöksenteossa tarvittavat tiedot ja uskottelemalla mm. ettei Kuopion Energia pärjää yksin avautuvilla sähkömarkkinoilla.
  
   Vaikka virkavastuulla toimivien esittelijöiden / asiantuntijoiden tiedossa oli, että sähkökilpailun vapautuessa syksyllä 1998 sähkön tuotannossa omavaraiset energialaitokset, kuten Kuopion Energia, tulevat tekemään edelleenkin hyvää tulosta, joka alkuvaiheen rajun laskun jälkeen pidemmällä aikavälillä katsoen tulee merkittävästi varsinkin v. 2002 jälkeen paranemaan, ja suurimpina menettäjinä tulevat olemaan    omaa tuotantoa vailla olevat ns. jakeluyhtiöt, niin valtuutetuilta sanotut tiedot on katsottava salatun tahallisesti harhautustarkoituksessa.

   Kilpailun avauduttua Kuopion Energian liikevoitto % sähkön myynnin liikevaihdosta vuonna 1998 oli n. 25 %, kun monilla jakeluyhtiöillä tuli sähkön myynnistä liiketappiota. Esim. Savon Voimalla, vaikka sillä on    huomattavasti myös omaa tuotantoa, sähkön myynnin liiketappio oli n. -5 %.  Ks. LIITE Ne 1.
      
   Sähkön hinta on noudattanut tiedossa olleen ennustekäyrän mukaista nousuaan niin, että jo syksyllä -99 lauhdevoimaloita käynnistettiin (esim. Porissa), koska laudesähkö jo pystyi kilpailemaan pörssisähkön kanssa.    Saadun tiedon mukaan Kuopion Energiakin on myynyt syksyllä -99 tuottamaansa lauhdesähköä mm. suurelta osin vesivoiman varassa olevaan Norjaan, jonka vesivoimalla valtuutettuja on peloteltu.

   Vaikka vuosi 1999 oli yksi vuosisadan lämpimimpiä, jonka vuoksi kaukolämpöä tarvittiin keskimääräistä huomattavasti vähemmän, ja sähkön markkinahinta kävi vuonna 1999 ennätyksellisen alhaisella tasolla, niin Kuopion Energian tilinpäätöksen 31.12.1999 mukaan Kuopion Energia teki edelleen huippukorkean tuloksen. Ks. LIITE Ne 2.
 
   Vertailuarvoja tuloslaskelmista vuosilta 1996 - 1999, milj. mk

   Vuosi                       1996            1997            1998            1999
   Liikevaihto             270                271              278               271                                                                                                  Käyttökate             103                108              109               103
   Poistot                      41                   46                32                 31
   Nettotulos                 61                  61                76                 73
   Netto investoinnit    32                  23                22                15
   Rahoitustulos           71                  87               87                 88

   Käyttökate %            38 %              39 %          39 %             38 %
   Nettotulos %             23 %              23 %          28 %             27 %
  
        
2. Toimintoja vuosilta 1993 - 1996, jolloin Lujatalo Oy:n toimitusjohtaja Hannu Isotalo oli Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtajana, oikeustieteen lisensiaatti Kauko Heuru oli Kuopion kaupunginjohtajana ja oikeustieteen kanditaatti varatuomari Jukka Pulkkinen oli Kuopion apulaiskaupunginjohtajana.

   Seuraavat toimenpiteet on katsottava tehdyn suunnitelmallisesti parantaa edellytyksiä Kuopion Energian fuusioimiseksi / "kaappaamiseksi":

   a) Kuopion energiatoimen johtosääntöä on 27.11.1995 muutettu (2 §) niin, että Kuopion Energian yhdeksi johtokunnan jäseneksi ja samalla sen puheenjohtajaksi on valittava kaupunginhallituksen puheenjohtaja,     kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja. Ks. LIITE Ne 3.

   Sittemmin Kuopion Energian johtokunnan puheenjohtajaksi vuodesta 1997 alkaen oli valittu apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen (sd.), vaikka Kuopion kaupunginhallitus oli 1.2.1993 hyväksynyt kaupunginjohtajien työjärjestyksen, jonka mukaan apulaiskaupunginjohtajan tehtävänä on mm. johtaa ja valvoa energiahuoltoa. Kaupunginjohtajat toimivat myös toistensa sijaisina. Ks. LIITE Ne 4.

   Sanottua energiatoimen johtosäännön muutosta ja apulaiskaupunginjohtajan valintaa Kuopion Energian johtokunnan puheenjohtajaksi ei voitane pitää kunnallislain hengen mukaisena, vaikka laillista estettä siihen ei olisikaan. Ilmeisesti lainlaatijoilla ei edes "pälkähtänyt päähän" sellainen mahdollisuus, että johonkin kunnalliseen johtokuntaan tai lautakuntaan voitaisiin ehdottaa tai siihen olisi peräti "änkäytymässä" kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja tai kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

  
  b) Kuopion kaupungin kaupunginhallituksen johtosääntöä on 5 §:n osalta 11.3.1996 muutettu niin, että kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluu päättää mm. seuraavista asioista (mikäli toimivaltaa ei ole annettu muulle kaupungin toimielimelle):
          -   kiinteän omaisuuden ostaminen, myyminen ja kiinnittäminen sekä kiinteän omaisuuden lunastushakemuksista päättäminen kuitenkin siten, että rakentamattomien liiketonttien myymisestä päättää valtuusto (kohta 2); ja
          - irtaimen omaisuuden ostaminen ja myyminen (kohta 3). Ks. LIITE Ne 5.

   Sanotun muutoksen jälkeen kaupunginhallituksen johtosääntö antaa ns. rajattoman vallan kaupunginhallitukselle Kuopion kaupungin kiinteän ja irtaimen omaisuuden myymiselle rakentamattomia liiketontteja lukuunottamatta. Miljardien omaisuus voitaisiin täman mukaan myydä kaupunginhallituksen 6-5 enemmistö päätöksellä tai 5-5 päätöksellä puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Ilmeisesti tätä mahdollisuutta ei ole yritetty / käytetty Kuopion Energian myymiseksi, koska enemmistön saaminen kaupunginhallituksessa olisi saattanut olla kyseenalaista.


     c) Kuopion kaupungin energialaitoksen investointirahaston sääntöä on 27.6.1994 muutettu;
          - 2 §:n, Pääoman kartuttaminen, osalta niin, että aiemmin säännöissä olleet    velvoitteet rahaston kartuttamisesta poistuivat; ja
          - 4 §:n, Varojen säilyttäminen ja pääoman korko, osalta niin, että rahaston varat sisältyvät kaupungin yleiseen rahoitusomaisuuteen. Ks. LIITE Ne 6.

   Sanottu säännönmuutos antoi mahdollisuuden uhkakuvien luomiseen ja spekulointiin mm. voimalaitosinvestoinnilla: "Kuopiolla on edessä uuden voimalaitoksen rakentaminen" ja  "fuusiossa Kuopion ei tarvitse tehdä voimalaitosinvestointeja".


3. Puuhastelu Kuopion Energian "kaappaamiseksi" jatkuu       
   Koska viiteissä mainittuja 11.1.1999 tekemiämme muutoksenhakuja ei Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ole vielä jostakin syystä käsitelty ja tehty päätöstä valituksiimme, niin ns. villimeno Kuopion Energian     yhtiöittämiseksi / "kaappaamiseksi" jatkuu edelleen.

   Jostakin syystä kaupunginjohtajan vs. Jukka Pulkkinen vieläkin yrittää saada kaupungille epäedullista energiaratkaisua, vaikka Kuopion kaupunginvaltuusto ja -hallitus on yrittänyt päätöksillään estää kaupungin    edunvastaisen toiminnan.

 Oheistamistamme liitteistä;
  - Kuopion kaupunginhallituksen 14.2.2000 pöytäkirjasta, LIITE Ne 7., ja
  - muutamista lehtileikkeistä, artikkeleista ja kirjoituksista, LIITE Ne 8., ilmenee, kuinka Kuopion kaupunginjohtajalle sälytettyä Kuopion kaupungin edunvalvontaa nykyisin vieläkin hoidetaan.
  
  
4. Pyynnöt Korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Uudistaen muutoksenhauissamme ja niihin liittyvissä viitteissä mainituissa kirjelmissämme aiemmin esittämämme pyynnöt ja vaatimukset, sekä edellä että aiemmin esittämiemme perusteella, pyydämme kunnioittavasti edelleen, että Korkein hallinto-oikeus kumoaisi Kuopion kaupunginvaltuuston valituksenalaisen päätöksen virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja lainvastaisena sekä meidän yksityistä etuamme loukkaavana ja velvoittaisi Kuopion kaupungin korvaamaan meille tästä muutoksenhausta aiheutuneet kulut molemmissa valitusasteissa laskujemme mukaan laillisine korkoineen.

 

Kalevi Kauhanen    
Kapteeni evp    
Taivaanpankontie 1 C 34  
70200 KUOPIO    
Puh. 017-2828844

Pekka Rantala on myös allekirjoittanut tämän minun laatimani asiakirjan.