Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Täydennys lisävastaselitykseen 27.04.1999 Korkeinpaan hallinto-oikeuteen

Kalevi Kauhanen                                                                    Täydennys lisävastaselitys 1:een
Kuopio                                                                                      27.04.1999

 

Korkein hallinto-oikeus
HELSINKI

 

Viitteet:
1. Kalevi Kauhasen ja Pekka Rantalan muutoksenhaku 11.01.1999.
2. Kalle Keinäsen muutoksenhaku 11.01.1999.
3. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan täydennys  muutoksenhakuun 09.03.1999.
4. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan vastaselitys  25.03.1999.
5. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan lisävastaselitys 1. 06.04.1999.


Täydennyksenä lisävastaselitys 1:een esitämme kunnioittavasti seuraavaa:

1. Kuopion Energian ja Espoon Sähkö Oyj:n yhdistäminen ja sitä koskevien oikeuksien antaminen kaupunginhallitukselle

Kuopion kaupunginvaltuusto kokouksessaan 9.3.1998 / 19 § hyväksyi
- kaupunkienergiakonseptin Kuopion kaupungin energiatoimialan kehittämis- ja omistusstrategian periaatteeksi,
- aiesopimuksen Espoon Sähkö Oyj:n ja Kuopion Energian yhdistämisestä,
- osakassopimuksen sekä
- Kaupunkienergia Oyj:n yhtiöjärjestyksen.

Edelleen kaupunginvaltuusto antoi kaupunginhallitukselle oikeuden tehdä Kuopion Energian liiketoiminnan ja liikeomaisuuden luovutusta koskevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen siihen tehtävine täydennyksineen.
  
Lisäksi kaupunginhallitukselle annettiin oikeus tehdä mainittuihin asiakirjoihin rekisteriviranomaisen mahdollisesti vaatimia ja muita  oikaisunluonteisia ja vähäisiä muutoksia ja korjauksia. 

2. Kuopion Energian ja Espoon Sähkön yhdistämistä koskevan aiesopimuksen allekirjoittaminen ennen valtuuston päätöksen lainvoimaiseksi tuloa

Sanotun valtuuston 9.3.1998 kokouksen pöytäkirja oli nähtävillä 17.3.1998 alkaen ja kunnallisvalituksen viimeinen jättöpäivä sanottuun 19 §:n päätökseen oli 16.4.1998.  
Vaikka valitusten jättöaikaa oli jäljellä vielä runsaat kaksi viikoa, niin Kuopion kaupunginhallitus kokouksessaan 30.3.1998 päätti yksimielisesti, silloisen kaupunginjohtaja Kauko Heurun ehdotuksesta, valtuuttaa kaupunginjohtaja Kauko Heurun Kuopion kaupungin puolesta allekirjoittamaan Kuopion Energian ja Espoon Sähkö Oyj:n yhdistämistä koskevan aiesopimuksen ennen valtuuston päätöksen lainvoimaiseksi tuloa.    Ks. LIITE Tlvs 1.

Kaupunginjohtaja Kauko Heuru on allekirjoittanut sanotun aiesopimuksen kokousta seuraavana päivänä eli 31.3.1998, vaikka Kuopion kaupunginvaltuuston päätös 19 § / 9.3.1998 ei ollut saanut vielä lainvoimaa eikä kaupunginhallituksen 30.3.1998 pöytäkirjaa oltu vielä edes tarkastettu.
Kyseinen kaupunginhallituksen  pöytäkirja on saanut ns. lainvoiman eli tarkastettu 6.4.1999.  Ks. LIITE Tlvs 2 ja LIITE Tlvs 3.

Lainvastaisiksi teoiksi on katsottava em.                                                                     -    Kuopion kaupunginjohtajan (Heurun) ehdotus: ennen valtuuston päätöksen  lainvoimaiseksi tuloa,
- Kuopion kaupunginhallituksen päätös: ennen valtuuston päätöksen lainvoimaiseksi  tuloa,
- Kuopion kaupunginjohtajan (Heurun) aiesopimuksen allekirjoittaminen ennen  valtuuston päätöksen lainvoimaiseksi tuloa ja 
-  Kuopion kaupunginjohtajan (Heurun) aiesopimuksen allekirjoittaminen ennenkuin                 ko. kaupunginhallituksen pöytäkirjaa oli tarkastettu eli ennenkuin se oli ns. l  ainvoimainen.

Sanotun ehdotuksen ja sitä seuranneen kaupunginhallituksen päätöksen on katsottava tukevan viitteissä mainituissa kirjelmissämme esiintuomaamme näkemystä virheellisestä ja puutteellisesta päätöksenteonvalmistelusta:  jossa esittelijöiden toimesta valtuutetuilta salattiin päätöksenteossa tarvittavia tietoja tai annettiin virheellistä ja harhauttavaa tietoa.

3. Aiesopimuksen allekirjoittamisen salaaminen toimenpidekieltoja haettaessa

Viitteessä 5. mainitun lisävastaselitys 1. kohdassa 2. toimme esille sen, että olemme hakeneet toimenpidekieltoa Kuopion Energian ja Espoon Sähkön yhdistämistä koskeviin toimiin kaksi (2) kertaa Kuopion lääninoikeudelta ja hakemustemme tultua hylätyiksi valittaneet sittemmin kaksi (2) kertaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jolloin myös KHO hylkäsi sanotut valituksemme.

Kuopion kaupunginhallitus on salannut valtuustolta sekä meiltä valittajilta sen, että em. toimenpidekieltoja hakiessamme emme tienneet, että kaupunginjohtaja Kauko Heuru oli allekirjoittanut Kuopion Energian ja Espoon Sähkön yhdistämistä koskevan aiesopimuksen jo 31.3.1998. Tieto aiesopimuksen allekirjoittamisesta tuli meille vasta siinä yhteydessä, kun nykyinen kaupunginjohtaja Kari Häkämies ehdotti kaupunginhallitukselle 23.3.1999 luopua Kuopion Energian ja Espoon Sähkön liiketoimintojen yhdistämisestä.
Tiedon siitä, että kaupunginhallitus oli päättänyt valtuuttaa kaupunginjohtaja Heurun allekirjoittamaan aiesopimuksen ennen valtuuston päätöksen lainvoimaiseksi tuloa, saimme 13.4.1999.

Koska sanotut toimenpidekieltohakumme hylättiin kaksi (2) kertaa kummassakin oikeudessa, niin ilmeisesti myöskään Kuopion lääninoikeus ja Korkein hallinto-oikeus eivät tienneet, että sanottu aiesopimus oli allekirjoitettu 31.3.1998, eli: Kuopion kaupunginhallitus salasi ilmeisesti edellä kohdassa 2. sanotun kaupunginhallituksen päätöksen ja aiesopimuksen allekirjoittamisen kummaltakin oikeudelta eli yhteensä neljä (4) kertaa.
 
Käsityksemme on, että jos Kuopion lääninoikeus ja/tai Korkein hallinto-oikeus olisivat tienneet, että sanottu aiesopimus oli jo allekirjoitettu 31.3.1998, niin toimenpidekieltoa koskevia hakujamme ei olisi hylätty ja Kuopiolle vahingollinen toiminta oli tällöin estynyt.

4. Suokiinteistöjä koskeva turpeenotto- ja käyttöoikeuden ehtojen puuttuminen ja jääviys

4.1. Kuopion kaupungin omistamien n. 600 ha:n tuotantopinta-alaisten turvesoiden turpeenotto- ja käyttöoikeuden ehtojen / liitteiden puuttumisen kaupunginvaltuutetuille 9.3.1998 / § 19 päätöksenteossa tarvittavista asiakirjoista, olemme tuoneet esille viitteenä 1. mainitun Kalevi Kauhasen ja Pekka Rantalan muutoksenhaun 11.01.1999 kohdassa 3.5. ja sanotun muutoksenhaun seuraavissa liitteissä:
- Mh 1 kohta 17. (Kalevi Kauhasen muutoksenhaku 02.04.1998),
- Mh 4 muistio 7.4.1998 kohta 4. (Kalle Keinäsen valitus 14.4.1998),
- Mh 5 kohta 17. (Kalevi Kauhasen selitys 08.06.1998),
- Mh 8 kohta 1. (Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan vastine / selitys  11.09.1998) ja 
- Mh 10 kohta 6. sekä kohdat 7.8.1 ja 7.8.2. (Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja  Pekka Rantalan vastine / selitys 06.11.1998).
 
Viimeksi mainitun kirjelmän kohdassa 6. olemme erityisesti tuoneet esille  sanottujen ehtojen / liitteiden puuttumisen ja sen vaikutuksen päätöksentekoon, turvevarantojen minimi arvon (250 Mmk) sekä kohdissa 7.8.1. ja 7.8.2. turvevarantojen vaikutuksen Kuopion Energian arvonmääritykseen.

Lisäksi olemme tuoneet esille, että kaupunginhallituksen vastineessaan 21.4.1998 / kohta 17 esittämät tiedot Kuopion lääninoikeudelle, Kalevi Kauhasen valitukseen 2.4.1998, on katsottava puutteellisiksi ja ilmeisesti myös lääninoikeutta harhauttaviksi.

Sanotun vastineen kuten muutkin vastineet ja selitykset valituksiimme / muutoksenhakuihimme liittyen, on laatinut ilmeisesti apulaiskaupunginjohtaja ja Kuopion Energian johtokunnan puheenjohtaja Jukka Pulkkinen.
Asemansa vuoksi apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen on katsottava jääviksi laatimaan sanottuihin muutoksenhakuihin (valituksiin) liittyviä vastineita ja selityksiä, koska kaupunginjohtajien  työjärjestyksen mukaan Jukka Pulkkiselle kuuluu johtaa ja valvoa energiahuoltoa eli Kuopion Energiaa ja lisäksi hän on luottamushenkilönä Kuopion Energian johtokunnan puheenjohtaja sekä nimetty perustettavan Suomen Kaupunkienergia Oy:n hallitukseen, jonka tytäryhtiö 10.3.1998 perustettu Kuopion Kaupunkienergia on. Ks. LIITE Tlsv 4 ja LIITE Tlvs 7.

4.2. Päätettäessä 27.4.1998 sopimuksesta Kuopion Energian liiketoiminnan ja liikeomaisuuden luovuttamisesta Kuopion kaupungin ja Espoon Sähkö Oyj:n välillä, kaupunginhallitus päätti, että suokiinteistöjä koskevan turpeenotto- ja käyttöoikeuden ehdoista sovitaan erikseen, vaikka kaupunginvaltuuston 9.3.1998 hyväksymässä sopimusluonnoksessa 15.1.1998 (josta liitteet turpeenotto ja käyttöehdoista puuttuivat) sanottiin, että suokiinteistöjä koskevan turpeenotto- ja käyttöoikeuden ehdot ovat liitteen 1 alaliitteessä. Ks. LIITE Tlvs 5 ja LIITE Tlvs 6.
  
Sanotulla tavalla toimiessaan Kaupunginhallituksen on katsottava päättäneen kaupunginvaltuuston päätöksen vastaisesti ja samalla lainvastaisesti, koska kaupunginhallitukselle oli annettu oikeus täydentää, mutta ei suinkaan jättää sanottuja ehtoja tekemättä ja niitä käsittelemättä.

4.3 Kaupunkienergia Oy:n tytäryhtiöt, Kuopion Kaupunkienergia Oy (Rno  733.931) ja Espoon Kaupunkienergia Oy (Rno 733.930), on perustettu 10.3.1998 ja rekisteröity 16.4.1998. Ks. LIITE Tlvs 7.
Kuopion kaupunginhallitus on 25.1.1993 luovuttanut turvesuoalueet Kuopion energialaitoksen hyödynnettäväksi turvesoiden vuokrausta koskevalla sopimuksella.
Kuopion kaupunginhallitus ei ole käsitellyt turpeenoton- ja käyttöoikeuden ehtoja 05.11.1998 mennessä, II kaupunginsihteeri Mikko Aron lausunnon  mukaan, eikä tiettävästi senkään jälkeen. Mikäli valtuuston 9.3.1998 / § 19 päätös fuusiosta olisi saanut lainvoiman, niin minkäänlaista sanottua  kaupunginvaltuuston edellyttämää ehtoa / sopimusta ei olisi ollut Kuopion Kaupunkienergia Oy:n kanssa. Sanottu valtuuston päätöksen vastaiskatsottava menettely on katsottava myös lainvastaiseksi.                     Ks. LIITE Tlvs 8.

4.4. Vaikka Kuopion kaupunginvaltuutetuille 9.3.1998 / § 19 päätöksentekoa varten annetuista asiakirjoista puuttuivat Kuopion Energian luovutusta koskevassa sopimusluonnoksessa 15.1.1998 mainitut turpeenotto- ja käyttöoikeuden ehdot / liitteet, niin valmiudet sanottujen ehtojen tuomiseksi kaupunginhallituksen 27.4.1998 kokoukseen olisi ilmeisesti ollut, koska  kaupungingeodeetti Jorma Pöyhiä oli valmistellut uuden sopimus-luonnoksen ja lähettänyt sen telefaxina jo 16.3.1998 eli kuusi (6) viikkoa ennen sanottua kh:n kokousta Kuopion Energian toimitusjohtaja Raimo Martikalle. Jostakin syystä luonnosta uudeksi sopimusehdoksi ei tuotu kaupunginhallituksen kokoukseen, vaikka aikaa siihen on katsottava olleen riittävästi. Sanottu toiminta on katsottva ko. 9.3.1999 / §19 valtuuston päätöksen vastaiseksi ja siten myös virheelliseksi.                   Ks. LIITE Tlvs 9.

5. Kuopion kaupunginvaltuuston päätös 19.4.1999 aiesopimuksen purkamisesta

Kuopion kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kokouksessaan 9.3.1999 / § 34 luopua Kuopion Energian liiketoimintojen yhdistämisestä Espoon Sähkö Oyj:öön. Samalla valtuusto totesi Kuopion kaupungin ja Espoon kaupungin välillä 31.3.1998 allekirjoitetun aiesopimuksen rauenneeksi ja että asiasta ilmoitetaan Espoon kaupungille.                      Ks. LIITE Tlvs 10.

Koska Kuopion kaupunginvaltuusto fuusioasiassa nyt riittävästi oikeaa tietoa saatuaan on päättänyt yksimielisesti kaupunginhallituksen yksimielisestä ehdotuksesta luopua Kuopion Energian liiketoimintojen yhdistämisestä Espoon Sähkö Oyj:öön, niin on nähtävä Kuopion kaupunginvaltuuston tulleen samalle kannalle meidän muutoksenhakijoiden (valittajien) kanssa eli ts. nähtävä Kuopion kaupunginvaltuuston katsoneen muutoksenhakumme (valituksemme) aiheellisiksi.

Lisäksi on todettava, että jos me emme olisi tehneet muutoksenhakuja (valituksia) 16.4.1998 mennessä Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 / § 19 päätöksestä, jonka on katsottava johtuneen virheellisestä ja puutteellisesta päätöksenteonvalmistelusta, niin sanottu päätös olisi saanut lainvoiman 17.4.1998 alkaen, jolloin Kuopion Energia olisi lopullisesti ja peruuttamattomasti yhdistynyt Espoon Sähkö Oyj:öön ja aiesopimusta ei  olisi ilmeisesti voinut enää riitauttamatta purkaa ja luopua Kuopion Energian liiketoimintojen yhdistämisestä Espoon Sähkö Oyj:öön.

6. Pyynnöt Korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Edellä kohdassa 5 esittämäämme viitaten katsomme, että päättäessään luopua Kuopion Energian liiketoimintojen yhdistämisestä Espoon Sähkö Oyj:öön, niin Kuopion kaupunginvaltuuston tosiasiallisiksi nähtävinä perusteina on ollut meidän muutoksenhakijoiden (valittajien) perustelut.                                                                  Tästä johtuen pyydämme kunnioittavasti, että Korkein hallinto-oikeus varaisi Kuopion kaupunginhallitukselle tilaisuuden antaa sanottua valtuuston päätöstä koskevan lausunnon, jossa ilmenisi muutoksenhauissamme esittämämme perustelut.

Uudistaen muutoksenhauissamme aiemmin esittämämme pyynnöt ja vaatimukset, sekä edellä että aiemmin esittämiemme perusteella, pyydämme kunnioittavasti edelleen, että Korkein hallinto-oikeus kumoaisi  Kuopion kaupunginvaltuuston valituksenalaisen päätöksen virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja lainvastaisena sekä meidän yksityistä etuamme loukkaavana ja velvoittaisi Kuopion kaupungin korvaamaan  meille tästä muutoksenhausta aiheutuneet kulut molemmissa valitusasteissa laskujemme mukaisesti laillisine korkoineen.


Kalevi Kauhanen 
Kapteeni evp  
Taivaanpankontie 1 C 34
70200 KUOPIO 
Puh. 017-2828844 
     
Pekka Rantala ja Kalle Keinänen ovat myös allekirjoittaneet tämän laatimani asiakirjan.

LIITTEET

Tlvs 1.  Kuopion kaupunginhallituksen pöytäkirja 30.3.1998 / NRO 13 / 98 / 177 §, 2 lehteä.

Tlsv 2.  Kaupunginjohtaja Kauko Heurun 31.3.1998 allekirjoittama aiesopi mus Kuopion Energian ja Espoon Sähkön yhdistämisestä, 2 lehteä.

Tlvs 3.  Kuopion kaupunginlakimiehen muistio 06.04.1999 aiesopimuksen allekirjoittamiseen liittyvistä toimista, 2 lehteä.
 
Tlvs 4.  Kuopion kaupunginhallituksen kirje 18.3.1998 Espoon Sähkö Oyj:lle, koskien valtuuston 9.3.1998 sekä kaupunginhallituksen 16.3.1998 päätöksiä, 1 lehti.

Tlvs 5. Kuopion Energian luovutusta koskeva sopimus / luonnos 15.1.1998, 3 lehteä.

Tlsv 6.  Kuopion kaupunginhallituksen pöytäkirjan 27.4.1998 NRO 16 / 98 / 242 § ja sopimus / luonnos 31.3.1998, 6 lehteä.

Tlsv 7.  Kuopion Kaupunkienergia Oy:n ja Espoon Kaupunkienergia Oy:n otteet kaupparekisteristä, 4 lehteä.

Tlsv 8.  Kuopion II kaupunginsihteerin selvitys 5.11.1998 turpeenotto- ja käyttöoikeuden ehtojen käsittelystä , 1 lehti.

Tlsv 9.  Sopimusluonnos 16.3.1998 Kuopion omistamien turvesoiden vuokraamisesta Kuopion Kaupunkienergia Yo:lle, 6 lehteä.

Tlsv 10. Kuopion kaupunginvaltuuston kokouksen pöytäkirjan 19.4.1999 NRO 3 / 1999 / 34 §, 59 lehteä.