Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Toinen lisätäydennys korkeimpaan hallinto-oikeuteen 04.10.1999

Kalevi Kauhanen                                                         Toinen lisätäydennys muutoksenhakuun
Kuopio                                                                            04.10.1999

 


Korkein Hallinto-oikeus
HELSINKI

 


Sen johdosta, että olemme saaneet tietää Kuopion kaupungin kaupunginhallituksen kokouskutsun 27.9.1999 esityslistasta (Asia 11 § 537) asian ratkaisun kannalta uutta ja ratkaisuun vaikuttavaa tietoa, pyydämme esittää seuraavan lisäselvityksen.

HUOMIOITAVAA: Liitteenä olevasta Kilpailuviraston SALAISESTA vastinepyynnöstä (selvityksestä) 6.7.1999 ei saa antaa mitään tietoja eikä kopioita kenellekään ulkopuolisille henkilöille eikä myöskään tästä kirjelmästä tietoja, jotka ovat peräisin sanotusta Kilpailuviraston vastinepyynnöstä!

Viitteet:
1. Kalevi Kauhasen ja Pekka Rantalan muutoksenhaku 11.01.1999.
2. Kalle Keinäsen muutoksenhaku 11.01.1999.
3. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan täydennys muutoksenhakuun 09.03.1999.
4. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan vastaselitys 25.03.1999.
5. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan lisävastaselitys 1.06.04.1999.
6. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan täydennys lisävastaselitys 1:een 27.04.1999.
7. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan lisätäydennys muutoksenhakuun 26.07.1999.

TOINEN LISÄTÄYDENNYS 11.01.1999 MUUTOKSENHAKUUN KUOPION LÄÄNIN- OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ 10.12.1998 / 1232 KUNNALLISVALITUSTA KOSKEVASSA ASIASSA


1. Kilpailuviraston tekemä vastinepyyntö (selvitys) 6.7.1999 Kuopion Energian sähkön ja kaukolämmön hinnoittelusta ja tuloutuksesta Kuopion kaupungille

Viitteissä mainituissa kirjelmissämme ja niihin kuuluvissa liitteissä olemme tuoneet esille mm., että Kuopion Energian ja Espoon Sähkön fuusiota valmistelleiden virkavastuulla toimineiden kuopiolaisten virkamiesten on katsottava olleen täysin tietoisia siitä, että

- Kuopion Energia on suhteellisesti omavaraiselta tuotannoltaan ja tuloksentekokyvyltään yksi parhaimmista kaikista Suomen energia- ja sähköyhtiöistä,

- Kuopion Energian sähkön hinnat ovat keskimäärin Suomen edullisimpien joukossa ja kaukolämmön hinnat ovat maan keskitasoa ja

 - Kuopion Energian huippu tuloksentekokyky perustuu sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, jossa ns. raakaenergiasta saadaan vastapainevoimaloissa hyödyksi yli 85 %, sekä lyhyihin sähköenergian     ja kaukolämmön siirtoyhteyksiin ja -verkkoihin.

 Esittämäämme tukee Kilpailuviraston tekemä 6.7.1999 päivätty vastinepyyntö (selvitys), joka on tehty Ari Jäntin 17.6.1996 päivätyn toimenpidepyynnön johdosta, koskien sähkön hinnan korotusta / piiloverotusta. Ks. LIITE Vp / sivu 1 / Asian vireilletulo.


2. Kilpailuviraston tekemästä Kuopion Energian sähkön ja kaukolämmön hinnoittelua sekä tuloutusta koskevasta vastinepyynnöstä (selvityksestä) käy ilmi mm. seuraavaa:

1. Kuopion kaupunki on antanut asiaa koskevia selvityksiä 16.10.1996, 10.12.1996, 17.1.1997 ja 28.10.1997.
 Kilpailuvirasto on lisäksi kuullut 26.9.1996 suullisesti Kuopion kaupungin edustajaa. Ks. LIITE Vp / sivu1.

 2. Kuopion Energia on antanut kirjallisia selvityksiä 10.10.1996, 11.10.1996, 15.5.1997, 26.2.1998 ja 12.5.1999.
 Lisäksi Kilpailuvirasto on kuullut 26.9.1996 ja 11.10.1996 Kuopion Energian edustajia. Ks. LIITE Vp / sivu 2.

 3. Vuonna 1996 Kuopion Energian kannattavuus on ollut liikevaihtoon suhteutetun käyttökatteen perusteella erittäin hyvä ja sen käyttökate on ollut  36 %, mikä on ollut 15 Suomen suurimman energiayhtiöiden ja -laitosten osalta korkeimpia. Ks. LIITE Vp / sivu 9.

 4. Vuonna 1996 Kuopion Energian nettotuloksen määrä (64 mmk) suhteessa liikevaihtoon (269,3 mmk) on ollut 24 %, mikä on ollut Suomen suurimpien kaupunkien energiayhtiöiden ja -laitosten osalta kaikkein korkein.

Talouselämä-lehden (16/98) tekemän selvityksen mukaan samana vuonna (1996) Suomen sadan (100) suurimman yrityksen keskimääräinen vastaava nettotulos % on ollut 3,3 %.  Ks. LIITE Vp / sivu 9.
   
5.  Vuonna 1997 Kuopion Energian nettotulos % suhteessa liikevaihtoon on ollut 23,3 %. 

Talouselämä-lehden (20/98) tekemän selvityksen mukaan Suomen 500 suurimman yrityksen keskimääräinen vastaava nettotulos % on samana vuonna (1997) ollut 4,3 %.

Vuonna 1998 Kuopion Energian nettotulos on ollut 28,5 %. Ks. LIITE Vp / sivu 9.

 6. Kuopion Energian sijoitetun pääoman tuotto (%) on ollut vuonna 1998  23,1 %, vuonna 1997 18,5 % ja vuonna 1996 18,7 % ja se on ollut selvästi korkeampi muiden Suomen suurimpien kaupunkien     energiayhtiöiden ja -laitosten pääoman tuotto prosentteihin (%) verrattuna. Ks. LIITE Vp / sivu 9 ja 19.

 7. Kuopion Energian taloudellinen asema on ollut muun muassa kannattavuuden ja vakavaraisuuden suhteen erittäin hyvä muihin kunnallisiin energiayhtiöihin ja -laitoksiin verrattuna.

 Lisäksi Kuopion Energian sähköverkkotoiminnan ja myös sähkön myyntitoiminnan kannattavuus on ollut erittäin hyvä ja selvästi parempi kuin energiayhtiöillä ja-laitoksilla keskimäärin.
Ks. LIITE Vp / sivu 10 ja 19.

8. Kuopion Energian sähkön siirron keskihinnat ovat olleet 1.5.1999 voimassa olleeseen hintatasoon perustuen kaikissa tyyppikäyttäjäryhmissä keskimääräisen hintatason alapuolella.

 Myös vuosina 1996-98 Kuopion Energian sähkön siirron keskihinnat ovat olleet kaikissa tyyppikäyttäjäryhmissä alle koko maan sekä taajamayhtiöiden ja -laitosten keskimääräisen hintatason.  Ks. LIITE Vp / sivu 12 ja 21.

  9. Kuopion Energian tyyppikäyttäjien sähköenergian (myynnin) keskihinnat toimitusvelvollisuus asiakkaille ovat olleet vuosina 1997-99 kaikissa tyyppikäyttäjäryhmissä pääsääntöisesti ja eräitä poikkeuksia lukuunottamatta keskimääräisen valtakunnallisen sekä myös taajamayhtiöiden ja -laitosten hintatason alapuolella.

 Kyseisenä aikana Kuopion Energian sähköenergian hinnat eivät ole poikenneet merkittävästi muiden suurimpien kaupunkien energiayhtiöiden ja -laitosten vastaavista hinnoista.  Ks. LIITE Vp / sivu 12 ja 21.

10. Kuopion Energian tyyppikäyttäjien keskimääräiset kaukolämmön hinnat ja keskimääräinen myyntihinta ovat olleet vertailuajankohtina alle koko maan keskimääräisen hintatason.

 Lisäksi tarkasteltaessa kaukolämmön hintoja suhteessa Suomen 15 suurimman kaupungin energiayhtiöiden ja -laitosten kaukolämmön hintoihin 1.1.1997 voidaan todeta, etteivät Kuopion Energian kaukolämmön kokonaishinnat eri tyyppikäyttäjillä ole poikenneet merkittävästi muiden suurten kaupunkien vastaavista hinnoista. Ks. LIITE Vp / sivu 13 ja 21.

  11. Jotta Kuopion kaupungin Kuopion Energiaan sijoitetun pääoman tuotto olisi vielä noin 10 %, niin Kuopion Energia voisi laskea sähkön tuotannon ja myynnin sekä kaukolämmön hintoja keskimäärin 16 %.
                                                                                                                                                                                                Sähkön siirtohintaa Kuopion Energian olisi mahdollista laskea noin 8 %, jolloin omistaja saisi vielä silloinkin kohtuullisen tuoton sijoitukselleen.  Ks. LIITE Vp / sivu 14 ja 19.

12. Kuopion Energian tuotanto perustuu sähkön ja lämmön yhteistuotantoon jonka vuoksi se pääsee suurempaan kokonaishyötysuhteeseen ja tätä kautta kustannusedun saavuttamiseen sähkön ja lämmön erillistuotantoon verrattuna.

Kuopion Energia pystyy tuottamaan valtaosan tarvitsemastaan energiasta omilla voimalaitoksillaan eikä näin ollen ole juurikaan riippuvainen esim. sähkön tukkumarkkinoilla tapahtuvista hinnanmuutoksista. Ks. LIITE Vp / sivu 21.

13. Kuopion Energian tuotantolaitokset ovat kirjanpidollisesti melkein loppuun kuoletetut ja tämän vuoksi laitoksen oma energian tuotanto kannattaa lähes muuttuvilla kustannuksilla.  Ks. LIITE Vp / sivu 21.

14. Kuopion Energian on useiden muiden kaupunkiyhtiöiden ja -laitosten tapaan varsin edullisessa asemassa verkoston käyttötehokkuuden (siirretty energia/verkoston pituus) ja kuluttajatiheyden (verkoston laajuus suhteessa käyttäjien lukumäärään) osalta erityisesti ei-taajamissa ja laajalla toimialueella toimiviin maaseutuyhtiöihin ja -laitoksiin verrattuna. Ks. LIITE Vp / sivu 21.

 

3. Yhteenveto ja johtopäätökset

Esittämästämme lisäselvityksestä käy kiistatta selville, että fuusioasiaa Kuopion kaupunginvaltuustossa 9.3.1998  käsiteltäessä olisi ollut sellaista tietoa, joka asiassa tapahtuneet käänteet huomioon ottaen olisi mitä todennäköisemmin johtanut toisenlaiseen päätökseen valtuustossa ja joka käsityksemme mukaan osoittaa nyt kaupunginhallituksen argumentoinnin fuusion välttämättömyydestä kysymyksenalaiseksi.

Olennaisinta asiassa on kuitenkin se, että asiaa kaupunginhallituksessa valmisteltaessa sekä asiasta      kaupunginhallituksen valmistelun perusteella valtuustossa päätettäessä, päätöksen perustaksi ei ole tuotu valmistelijoiden toimesta valmistelijoiden tiedossa ollutta kaikkea sitä informaatiota, jota asian merkittävyys huomioon ottaen olisi pitänyt olla valtuutettujen tiedossa.
                                                                                                                                                                                              Puutteellisesta ja harhaanjohtavasta informaatiosta johtuen kaupunkilaiset eivät ole myöskään  voineet  toteuttaa yksittäisille kuntalaisille kuntalain mukaan kuuluvaa demokraattista kontrollia tämän fuusiopäätöksen yhteydessä.

4.Pyynnöt Korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Uudistaen muutoksenhauissamme ja niihin liittyvissä viitteissä mainituissa kirjelmissämme aiemmin esittämämme pyynnöt ja vaatimukset, sekä edellä että aiemmin esittämiemme perusteella, pyydämme kunnioittavasti edelleen, että Korkein hallinto-oikeus kumoaisi Kuopion kaupunginvaltuuston valituksenalaisen päätöksen virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja lainvastaisena sekä meidän yksityistä etuamme loukkaavana ja velvoittaisi Kuopion kaupungin korvaamaan meille tästä muutoksenhausta aiheutuneet kulut molemmissa valitusasteissa laskujemme mukaan laillisine korkoineen.

 

Kalevi Kauhanen  
Kapteeni evp   
Taivaanpankontie 1 C 34  
70200 KUOPIO                                                                                                                                                                        Puh. 017-2828844  

Pekka Rantala ja Kalle Keinänen ovat myyös allekirjoittaneet tämän minun laatimani asiakirjan.
     


LIITE 

Vp  Kilpailuviraston vastinepyyntö 6.7.1999 / Dno 517/61/96 / SALAINEN, ilman liitettä, yhteensä 23 lehteä.