Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Työurastani, opinnoistani ja vähän muustakin

TYÖURASTANI, OPINNOISTANI JA VÄHÄN MUUSTAKIN

Minä - Kalevi Kauhanen - kapteeni evp. -  erikoisluokan toimiupseeri - olen toiminut ja opiskellut - mm:

 

1. Varusmiespalvelukseni suoritin Karjalan Tykistörykmentissä 15.6.1956 - 10.5.1957 (Lappeenrannassa). Aliupseerikoulun suoritin yleisarvosanalla kiittäen hyväksytty. Olin viestilinjalla puhelinjaoksen priimus. Alikersantiksi minut ylennettiin heti koulun päätyttyä joulukuussa 1956. 

 

2. Rajavartiolaitoksessa 12.11.1957 – 31.1.1960

Työni valtion palveluksessa alkoi 12.11.1957 Lapin Rajavartioston Kemijärven komppaniassa (1. / LR) rajajääkärinä. Olin tuolloin 21-vuotias muurari. Muuraustöiden loputtua syksyllä 1957, hakeuduin ”talveksi työttömyystöihin” Rajavartiostoon. Suunnitelmissani oli tuolloin palata keväällä 1958 takaisin Kuopioon, hakea Teknilliseen kouluun ja valmistua rakennusmestariksi ja insinööriksi, mutta unelma-ammattini ei koskaan toteutunut. Jäin valtion kapean leivän loukkuun, joka jatkui saumattomasti eläkkeelle jäämiseeni saakka.

Kiinnostuin rajamiehen tehtävistä, jotka olivat joskus enemmän kuin jännityskirjasta. Suoritin Rajajääkärien peruskurssin 1958 yleisarvosanalla kiitettävä ja sain kurssin toiseksi parhaan todistuksen, "priimuksen titelin" hävisin liikuntakoulutuksella. Kersantiksi minut ylennettiin heti Rajakoulun päätyttyä. Koska avoinna olevaa kersantin tointa ei silloin Rovaniemellä tai Kemijärvellä ilmaantunut, korpeen en lähtenyt, niin hakeuduin Puolustusvoimien palvelukseen.

Lähes kuusikymmentä (60) vuotta kestäneet luottamustoimet aloitin vuonna 1958, silloisen Rajajääkäriliiton Kemijärven osaston rahastonhoitajana.
 

3. Puolustusvoimissa 1.2.1960 – 31.1.1984, joukko-osastot ja tehtävät

3.1 Savon Prikaatin kranaatinheitinkomppaniassa; kersanttina 1.2.1960 - 30.04.1964 (Mikkelissä); joukkueenjohtajana ja opetusaliupseerina. Koska olin erikoistunut krh-linjalla sekä viestilinjalla, niin minulla oli kaikki jalkaväen aseiden kouluttaja- ja ammuttajjan oikeudet - pistoolista alkaen, eli mm. kevyen ja raskaan kranaatinheittimen kouluttajan ja ammunnan valvojan oikeudet.

Olin mm. vuoden 1962 syksyllä Puolustusvoimien ensimmäisellä tykistön ja kranaatinheittimistön yhteisellä suurella ampumaleirillä Rovajärvellä - Sarriojärvellä, raskaan kranaatinheitinkomppanian tulijoukkueen (ll tulij / 2. Rs KrhK) kouluttajana ja ammunnan valvojana. Sanottuun tehtävään minut oli valittu Savon Prikaatin Kranaatinheitinkomppanian kantahenkilöstöstä "parhaana osaajana ja kouluttajana".                                                   

Sääkurssin käytyäni minut komennettiin mm. Tykistön ampumalairille Rovajärvelle talvella 1963, tekemään sääkorjauslaskelmia - minkä mukaan tykistö "korjasi piirujaan ampuessaan kaikissa harjoituksissaan"! Se oli aivan ennenkuulumamatonta, että jalkaväen kersantti komenneteen moiseen tykistön "yhteen vaativimpaan tehtävään"?

 

3.2 Viestikoulussa; ylikersanttina 1.5.1964 - 31.5.1966 (Riihimäellä); kanta-aliupseerioppilaiden (viestilinjan) kouluttajana ja varusmiesaliupseerikurssinjohtajana (viestiasentaja-au).                                                                 

          Toimiessani kersanttina Savon Prikaatissa Mikkelissä, niin talven 1964 aikana minua pyydettiin kouluttajaksi neljään (4) sotakouluun ylikersantin vakanssille, eli Kanta-aliupseerikouluun Lappeenrantaan, Reserviupseerikouluun Haminaan, Keskussääasemalle (Sääkouluun) Helsinkiin ja Viestikouluun Riihimäelle.    

          Läksin suuresti pyydettynä Riihimäelle - opettajaksi sotakouluun. Työpaikkani Viestikoulussa oli erittäin mieluinen ja hyvä minulle, mutta kun eteenpäin pääsyn mahdollisuus oli siellä erittäin hidasta, huonosta vakanssitilanteesta johtuen, niin siirryin eversti - "lentäjäsankari" Lauri Pekurin pyynnöstä Karjalan Lennostoon 01.06.1966. 

 

3.3 Karjalan Lennostossa; vääpelistä kapteeniin, 1.6.1966 - 31.1.1984; erilaisissa viestihuollon ja telealan asennus / johtotehtävissä.

Ilmapuolustuksen kokonaistavoitteet asettivat viestitoiminnalla erittäin suuren suoritevaatimuksen. Karjalan Lennoston viestihuoltohenkilöstö vastasi tuolloin periaatteessa kaikista Itäisen ilmapuolustusalueen viesti- ja lennonvarmennusteknilliseen alaan kuuluvista suunnittelu- asennus- ja huoltotehtävistä. Silloisesta Lennoston johtamiseen, lentotoiminnan johtamiseen ja ilmavalvontaan tarvittavasta kalustosta osa oli sen ajan huipputekniikkaan perustuvaa erikoiskalustoa, jota Suomessa oli vain Ilmavoimilla. Suuri osa kalustosta oli sellaista, josta siviili-ilmailu oli täysin riippuvainen. Tämä asetti viestihuollolle erittäin suuren ammatillisen vaatimustason sekä vastuun, koska osa kalustosta oli sellaista, jonka oli periaatteessa toimittava aina, tai jonka huoltoaika oli tarkoin rajattu.

Toimenkuvani ja eteneminen uralla oli systemaattista. Tehtävien vaativuus ja vastuu omasta sekä alaisten toiminnasta / määrästä oli nousujohteista. Tehtäväni Karjalan Lennostossa lyhyesti lueteltuna: Radioaliupseeri, viestimestari, viestihuoltoupseeri ja teleupseeri / keskuspäällikkö.

Oman väritteensä antoivat monet luottamustoimet, joista mainittakoon; Kuopion Nyrkkeilyseurassa mm. puheenjohtajana ja valmentajana 1967 -72, Ilmavoimien Lennonvarmennusteknillisen yhdistyksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana 1973 -82 sekä Kuopion kaupungin väestönsuojelulautakunnan puheenjohtajana 1981 -84.

Kun sairaanhoitajana toimiva vaimoni teki kolmi-vuorotyötä ja tyttäreni olivat pieniä (syntyivät 1974 ja 1976), oli etenkin virkamatkojen ja Ilmavoimien Lennonvarmennusteknillisen yhdistyksen puheenjohtajana tehtävien matkojen aikatauluissa joskus sovittelemista.

 

4. Opinnoistani

Olen suorittanut:

 • Aliupseerikoulun - puhelinjaos / viestilinja 
 • Reserviupseerikoulun krh-linjalla
 • Rajajääkärien peruskurssin 
 • Kanta-aliupseerien peruskurssin ensimmäisen (1.) jakson Kanta-aliupseerikoulussa, jonka hyväksytty suorittaminen oli edellytyksenä (ns. pakollinen) ennen 2. jaksolla erikoistumista.     
 • Kanta-aliupseerien peruskurssin toisen (2.) jakson kranaatinheitinlinjan (krh-linja) Kanta-aliupseerikoulussa, sekä - lisäksi
 • Kanta-aliupseerien peruskurssin (2.) jakson viestilinjan Viestikoulussa, jotka kumpikin vastaavat puolustusvoimien toimiupseerin 4 luokan (ylivääpelin) toimeen vaadittavaa tutkintoa.
 • Viestimestarikurssin puhelinlaitelinjan Viestikoulussa, joka vastaa toimiupseerin 3 luokan (sotilasmestarin) toimeen vaadittavaa tutkintoa.
 • Työteknillisen koulun (3 v.) puhelinteknillisellä linjalla.
 • Luutnanttikurssin teleteknillisen linjan, joka vastaa toimiupseerin 2 luokan, 1 luokan ja erikoisluokan (luutnantin, yliluutnantin ja kapteenin) toimeen vaadittavaa tutkintoa.

Kaikilla suorittamillani kursseilla yleisarvosanani on ollut kiitettävä. 

Aliupseerikoulun kurssilla, Luutnanttikurssilla, Viestimestarikurssilla ja Kanta-aliupseerien peruskurssin 2. jakson viestilinjalla olen ollut kurssin priimus.

Kaikilla muilla kursseilla sijoitukseni oli toiseksi paras. "Priimuksen tittelin" olen ns. hävinnyt liikuntakoulutuksella, mm. Reserviupseerikoulussa, jonka aloitti 1261 miestä.  

Luutnanttikurssille, Viestimestarikurssille ja Kanta-aliupseerien peruskurssin ensimmäiselle (1.) jaksolle pääsyn edellytyksenä oli, että läpäisi pääsykokeet, jotka kestivät kaksi (2) päivää.

 • Reserviupseerikoulun (RUK) kranaatinheitinlinjan suoritin yleisarvosanalla kiitettävä ja sijoitukseni oli koko koulun toiseksi paras. Kurssikertomuksen mukaan kurssin aloitti 1261 oppilasta.

Edellä sanottujen tutkintojen / kurssien lisäksi olen suorittanut mm.

 • Räjäytyskurssin, Mittauskurssin, Moottoriajoneuvokurssin, Sääkurssin, 2 Automaattipuhelinkeskus-kurssia, Kaukokirjoitinten huoltokurssin, Kirjanpitokurssin, Järjestötoiminnan peruskurssin, Mikrotietokonekoneenkäyttö-kurssin, Ensiapukurssin, 2 Nyrkkeilynvalmentajakurssia sekä kuusi (6) muuta kurssia, joista kaikista on todistukset.                                                                                                                                                   
 • Suorittamani Tietomiehen 3-vuotisen Työteknillisen koulun (puhelinteknillinen linja) päästötodistuksen, jossa on 16 ainetta, keskiarvo on 9,38 ja Teollisuuden ja kaupan koulutuselin / Tietomiehen johtokunta on 01.08.1977 myöntänyt minulle oikeuden käyttää Työteknikko-nimitystä.

Sanotut opinnot  vuodesta 1956 alken, eli yli 20 vuotta täytettyäni, Työteknillinen koulu mukaanluettuna, ovat ajallisesti kestäneet 8,6 lukuvuotta, joista ns. sotakoulujen osuus on 5,6 lukuvuotta. (Lukuvuosi on 190 päivää.)

Jos ns. lapsena saamiani koulutodistuksia (9 lukuvuotta) käy katsomaan, niin mm. Leppävirran Yhteiskoulun v. 1950 todistuksessa minulla on mm. laulusta "täysi kymppi" (10). Kaikissa juhlissa jouduin aina laulamaan. Sanottu "kymppi" (10) oli saamieni tietojen mukaan Leppävirran Yhteiskoulussa "se ainut kymppi". 

Lisäksi todettakoon, että kukaan luokkani oppilaista, ei kansakoulussa eikä yhteiskoulussa - voittanut minua hiihdossa, juoksussa eikä tappelussa. Eli kateus minua kohtaan alkoi jo kansakoulussa - jatkuen koko työurani ajan - huipentuen "Kuopion Energian pelastamiseen", koska toiminnoillani olen säästänyt v. 1998 alkaen vuoteen 2018 mennessä jo n. 1200 - 1600 miljoonaa euroa energiakuluissa sekä lisäksi yhden (1) veroprosentin!

 

5. Työtodistukseni

Kaikki saamani työtodistukset Puolustusvoimista sekä Rajavartiolaitoksesta ovat kiitettäviä.

 

6. Suurin kiitos minulle - työtaidostani ja osaamisestani Puolustusvoimissa - Ilmavoimien suurinmalta johdolta

        Minun ns. kapteenin "ylennysnappiaisiin" osallistui 29.8.1983 klo 15 - 21 Karjalan Lennoston ns. edustussaunalla, eli Käntinsaunalla (Rissalassa Siilinjärvellä) - Ilmavoimien komentaja kenraali Rauno Meriö, esikuntapäällikkö eversti Kari Korttila ja komento-osastonpäällikkö everstiluutnantti Raimo Rasehorn sekä - Karjalan Lennoston komentaja eversti Pertti Tolla, esikuntapäällikkö everstiluutnantti Aku Miettinen ja viestipäällikkö majuri Erkki Väisänen sekä Ilmavoimien Lennonvarmennusteknillisen yhdistyksen puheenjohtaja ylivääpeli Markku Vänni ja varapuheenjotaja sotilasmestari Seppo Aalto.

          Sanottu "nappiastilaisuus" on suurin kiitos ja kunnianosoitus minulle - palvelustani Rajavartiostossa ja Puolustusvoimissa! Koskaan en ole sanottua ja sen jälkeen moista kuullut, että Rajavartiostossa ja Puolustusvoimissa palvellut toimiupseeri olisi saanut moista kiitosta kunnianosoitusta ja ns. palkintoa toiminnoistaan isänmaamme hyväksi tehdystä kovasta työstä?                                                                                              "Ennen kuulumatonta, että Ilmavoimien suurin johto tulee Jyväskylästä Rissalaan (Siilinjärvelle) - kiittämään ja onnittelemaan kapteeni Kalevi Kauhasta" - sittemmin "Energian pelastajaa - joka mm. Energia-toiminnoillaan on paljon kuopiolaisille energia- ja verokuluissa säästänyt, eli "vuoteen 2019 mennessä jo toistatuhatta miljoonaa euroa - eli "kuopiolaisten pelimiesten silmissä se kaikkein vihatuin - koska estin pelimiesten mm.  Energianmyynnin välityspalkkiot - jotka olisivat olleet jopa 30 % myyntihinnasta?"

 Kalevi Kauhanen                                                                                                                                                     Kapteeni evp.                                                                                                                                                           Virkavan, tuomarinvalan ja sotilasvalan vannonut