Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle 02.09.2000

Kalevi Kauhanen                                                                                     VALITUS
Kuopio
SUOMI FINLAND                                                                                     02.09.2000

 


Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
FRANCE

 


VALITUS VIRHEELLISESTA OIKEUDENKÄYNNISTÄ KOSKIEN SUOMEN KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖSTÄ JA PÄÄTÖKSEEN LIITTYVIÄ MENETTELYITÄ KUNNALLISVALITUSTA KOSKEVASSA ASIASSA

 Kunnioittaen esitämme Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle seuraavaa:

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen mukaan jokaisella on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.
          Valittaessamme Suomessa Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksestä 9.3.1998 / 19 § Kuopion lääninoikeuteen sekä valittaessamme Kuopion lääninoikeuden päätöksestä 10.12.1998 / n:o 1232 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, niin emme ole saaneet Euroopan ihmisoikeussopimuksen edellyttämää oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä kummassakaan oikeusasteessa.
  
 Pyytäen oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä vaadimme Suomen Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 17.3.2000/Taltionro 574/Dnro 87 ja 88/1/99 kumoamista.

  
1.   Olemme valittaneet 11.01.1999 Suomessa Korkeimpaan  hallinto-oikeuteen Kuopion lääninoikeuden päätöksestä 10.12.1998 n:o 1232 ja pyytäneet, että Korkein hallinto-oikeus kumoaisi Kuopion    kaupunginvaltuuston päätöksen virheellisessä järjestyksessä  syntyneenä ja lainvastaisena sekä meidän yksityistä etuamme loukkaavana ja velvoittaisi Kuopion kaupungin korvaamaan meille muutoksenhausta aiheutuneet kulut molemmissa valitusasteissa oheistamiemme laskujen mukaan laillisine korkoineen.

Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin käsitellyt Kuopion kaupunginhallituksen päätöksen kumoamista ja tehnyt päätöksen sillä perusteella, vaikka muutoksenhaussamme pyysimme Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista. (KHO:n päätös / sivu 2, Käsittely Korkeimmassa hallinto-oikeudessa / ensimmäinen kappale.)
                                                                                                                                                                                                    Tämän vuoksi on ilmeisesti jäänyt käsittelemättä keskeinen osa materiaalistamme (liitteet), joilla olisimme osoittaneet vaatimuksemme virheellisen valmistelun tutkimisen välttämättömäksi.


2.   Koska Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt Kuopion kaupunginhallituksen päätöksen kumoamista, niin ilmeisesti siksi on jäänyt  kokonaan huomioimatta 04.10.1999 päivätty toinen lisätäydennys (Liite Kop 9)    muutoksenhakuumme, koska siitä ei ole minkäänlaista merkintää eikä sitä ole mainittu Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä.
                                    
Sanotun toisen lisätäydennyksen liitteineen lähetimme kirjattuna kirjeenä sekä faxina ilman liitteitä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta (puh. 09-1853233) Elina Heikkilä ilmoitti sanotun kirjeen ja faxin tulleen ajoissa perille, kun Kalevi Kauhanen tiedusteli sitä 6.10.1999 klo 08.30.

  
3.   Valituksemme on perustunut siihen, että kunnan jäsenten on voitava valvoa kunnallista päätöksentekoa, koska Suomen valtion kuntiin kohdistuva valvonta tapahtuu paitsi yleisenä hallinnonvalvontana, myös    kuntalaisten muutoksenhakumenettelyn (valituksen) muodossa.
              Sen vuoksi kunnan päätöksenteon on perustuttava kuntalaisen saatavilla olevaan informaatioon.
  
   Olemme väittäneet, että tällaista asiallista informaatiota ei ole ollut tavallisten kuntalaisten eikä edes Kuopion kaupunginvaltuutettujen saatavilla, mutta Kuopion lääninoikeus ja Korkein hallinto-oikeus eivät ole antaneet väitteeseemme perusteltua vastausta. 

Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 § 19 päätöksellä, yhdistää Kuopion Energia Espoon Sähkö Oyj:een, oltiin aiheuttamassa erittäin merkittävää ja jatkuvaa vuosittaista taloudellista menetystä Kuopiolle, mikä olisi vastannut yli yhden (1) veroäyripennin eli n. 60 milj. markan vuosittaista menetystä kuopiolaisille ja pitkällä tähtäyksellä ilmeisesti vieläkin enemmän.

Olemme tietoisia siitä, että tarkoituksenmukaisuusperusteella ei voi hakea muutosta päätökseen, mutta juuri virheellisen ja puutteellisen fuusiopäätöksen valmistelun osoittamiseksi liitimme mukaan taloudelliset    laskelmat.

Olemme vakuuttuneita siitä, että Kuopion kaupunginvaltuuston puutteellinen ja virheellinen fuusiopäätöksen valmistelu oli tehty tarkoitushakuisesti, eli puutteellinen ja virheellinen valmistelu ei johtunut esittelijöiden taitamattomuudesta.

   Kuopion kaupunginvaltuutetuilta salattiin olennaisia tietoja aiheettomasti pörssisalaisuuteen vedoten ja osa tiedoista oli harhauttavaa ja virheellistä. Kun kaupunginvaltuutetut sittemmin riittävästi oikeaa tietoa saatuaan totesivat, että fuusio ei ole Kuopion  eikä kuopiolaisten edun mukainen, päättivät he 19.4.1999 yksimielisesti luopua Kuopion Energian yhdistämisestä Espoon Sähkö Oyj:een.
              Sanottu valtuuston yksimielinen päätös on kiistaton todiste puutteellisesta ja virheellisestä valtuuston päätöksen valmistelusta. Oikeaa tietoa valtuutetut saivat valtaosin ja  pääasiassa valittajien toimesta.              

 Olemme muutoksenhauissamme, sekä Kuopion lääninoikeuteen että Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, tuoneet ilmi sellaisen puutteelliseksi ja virheelliseksi katsottavan Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen valmistelun sekä tiedottamisvelvollisuuden laiminlyönnin, että se olisi pitänyt katsoa virheellisessä järjestyksessä syntyneeksi ja/tai laittomaksi.

Monen esille tuomamme asian kohdalla Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on niin epäselvä ja puutteellinen, ettei siitä käy selville, miten asia on ratkaistu.   

Päätöksessään Korkein hallinto-oikeus ei ole joko käsitellyt tai muutoin ottanut kantaa kaikkiin esittämiimme kysymyksiin tai ei ole antanut päätöksessään riittävästi perusteltuja ja asiallisia vastauksia kaikkiin esiin tuomiimme virheellisiksi ja laittomiksi nähtyihin asioihin, niinkuin oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä     oikeusistuimen kuuluisi antaa.
  
Olemme myös pyytäneet suullista käsittelyä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa, mutta meille ei ole annettu tilaisuutta tulla kuulluksi, vaikka Kuopion kaupunginvaltuuston päätös loukkasi oikeuttamme.
 
Korkein hallinto-oikeus ei ole antanut päätöksessään meille minkäänlaista vastausta, onko asiaa käsitelty ja miten asia on ratkaistu, mm. seuraaviin asioihin/virheellisyyksiin:

3.1   Korkein hallinto-oikeus ei ole antanut päätöksessään minkäänlaista perusteltua eikä perustelematonta vastausta siihen, että Kuopion kaupunginvaltuutetuille fuusiopäätöksentekoa varten toimitetuissa asiakirjoissa mainitut liitteet turpeenotto- ja käyttöoikeuden ehdoista puuttuivat kokonaan valtuutettujen saamista asiakirjoista.
             Turvesoiden turve on kuitenkin käyttöpaikalle tuotuna vähintään kahdensadanviidenkymmenen (250) miljoonan markan arvoinen.                                                                                                                                                     Ks. LIITTEET Kop 2 kohta 3.5., Kop 7 kohdat 4.1., 4.2., 4.3. ja 4.4., Kop 10 esittely. (Kuopion kaupunginhallituksen esityslista 27.4.1998 § 242.)
 

3.2    Korkein hallinto-oikeus ei ole antanut päätöksessään minkäänlaista perusteltua eikä perustelematonta vastausta siihen, että luettelot luovutettavasta kiinteästä omaisuudesta puuttuivat kokonaan Kuopion    kaupunginvaltuutetuille  fuusiopäätöksentekoa varten toimitetuista asiakirjoista.
             Kuitenkin luovutuksen kohteena olevan omaisuuden arvo, jonka omistus- ja hallintaoikeus siirtyi luovutuksen saajalle, oli lähes tuhannen (941 milj. mk) miljoonan markan arvoinen. (Kuopion kaupunginhallituksen esityslista 27.4.1998 § 242.) Ks. LIITTEET Kop 2 kohta 3.5., Kop 10. 
  

3.3   Korkein hallinto-oikeus ei ole antanut päätöksessään minkäänlaista perusteltua eikä perustelematonta vastausta siihen, että Kuopion kaupunginvaltuutetuille ei annettu nähtäväksi ilmeisesti Mandatum & Co    Oy:n laatimaa 18.12.1997 päivättyä arvonmääritysmuistiota ja, että valtuutetuilta salattiin täysin aiheetta mm. pörssisalaisuuteen vedoten sellaisia aivan olennaisia täysin julkisia tietoja, joita valtuutetut olisivat    päätöstä tehdessään välttämättä tarvinneet arvioidessaan yhtiöiden arvoja sekä punnitessaan fuusiosta koituvia etuja ja haittoja.

Kaikki tarvittavat oikeat tiedot olivat kyllä esittelijöiden tiedossa ja hallussa. Mm. tilinpäätöstiedot ja vuosikertomukset salattiin, vaikka ne    ovat täysin julkisia myös ja etenkin pörssiyhtiöissä.
             Ks. LIITTEET Kop 2 kohdat 3.1., 3.2 ja 3.3., Kop 5 kohdat 2.1. 2.2., 2.3.  ja 4., Kop 6 kohdat 1. ja 5., Kop 8 kohta 1., Kop 9 kohdat 1., 2. ja 3., Kop 10 kohdat 1., 2. ja 3., Kop 3 kohta 3.1., Kop 11 kohta 1.


3.4   Korkein hallinto-oikeus ei ole antanut päätöksessään minkäänlaista perusteltua eikä perustelematonta vastausta siihen, että myönteisen fuusiopäätöksen aikaansaamiseksi Kuopion kaupunginvaltuutetuille     annettiin taloudellisiin asioihin liittyvää virheellistä tietoa mm.
  - Espoon Sähkö Oyj:sta,
  - Kuopion energiamaksuista,
  - Kuopion Energian investointirahastosta ja
  - Kuopion rasitteeksi tulevasta verotuksesta.
   Ks. LIITTEET Kop 2 kohdat 3.7., 3.8., 3.9. ja 3.10., Kop 3 kohta 3.1.


3.5   Korkein hallinto-oikeus ei ole antanut päätöksessään minkäänlaista     perusteltua tai perustelematonta vastausta siihen, että Kuopion     kaupunginvaltuutetuille annettiin virheellinen ja harhauttava kuva mm.
  - Kuopion Energian tuloksentekokyvystä (ei pärjää yksin) ja
  - arvonmäärittämisen suorittamisesta ja arvonmäärityksen suorittajista.
             Ks. LIITTEET Kop 2 kohta 3.3., Kop 5 kohta 2.2., 2.3. ja 2.4., Kop 8 kohta 1., Kop 9 kohdat 1., 2. ja 3., Kop 10 kohdat 1., 2. ja 3., Kop 11 kohta 1. ja Kop 3 kohta 4.2.


3.6   Korkein hallinto-oikeus ei ole antanut päätöksessään minkäänlaista perusteltua tai perustelematonta vastausta siihen, että Kuopion kaupunginvaltuutetuille jaetuista Kuopion Energian ja Espoon Sähkö Oyj:n    yhdistämistä koskevista asiakirjoista puuttuivat kaikki allekirjoitukset ja, että salaisesta 18.12.1997 päivätystä arvonmääritysmittarista, joka pörssisalaisuuteen vedoten aiheetta salattiin valtuutetuilta, puutuivat myös  kaikki allekirjoitukset. Ks. LIITE Kop 2 kohdat 3.1., 3.3. ja 3.4., Kop 3 kohta 3.1.


3.7   Korkein hallinto-oikeus ei ole antanut päätöksessään minkäänlaista perusteltua tai perustelematonta vastausta Kuopion kaupungin tiedottamisvelvollisuuden laiminlyönnistä, vaikka Kuopion kaupunki ei ollut    julkaissut kuntalaisille suunnattua ilmoitusta tai tiedotetta Kuopion Energian ja Espoon Sähkö Oyj:n yhdistymisestä, jossa olisi mainittu mistä asiasta on kysymys ja miten siitä voidaan esittää tietoja, kysymyksiä ja    mielipiteitä viranomaisille.
  
Vaikka hallintomenettelylain 13 § / 3 momentin mukaan "vireillä olosta ei tarvitse ilmoittaa, jos ilmoittaminen vaarantaa ratkaisun tarkoituksen toteutumisen", niin lain edessä molempia olisi pitänyt katsoa tasapuolisesti.
             Tiedottamisvelvollisuuden laiminlyönti palveli vain Espoon ja Espoon Sähkö Oyj:n tarkoitusperiä, mutta ei Kuopion eikä kuopiolaisten.
Siksi tiedottamisvelvollisuuden laiminlyönti olisi pitänyt katsoa laittomaksi.
   Ks. LIITTEET Kop 2 kohta 3.6., Kop 5 kohta 5. ja Kop 8 kohta 2., Kop 3 kohta 3.2.

4.   Katsomme, että Suomessa Kuopion lääninoikeudessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa emme ole saaneet Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen edellyttämää oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.

Edellä esittämäämme sekä liitteenä oleviin asiakirjoihin viitaten pyydämme kunnioittavasti, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tutkisi asian, kumoaisi Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen ja ryhtyisi tarvittaessa    myös muihin toimenpiteisiin, joihin se antaa aihetta.


Kalevi Kauhanen  
Kapteeni evp    
Taivaanpankontie 1 C 34  
70200 Kuopio                                                                                                                                                                                 SUOMI FINLAND                                                                                                                                                                           Puh. 358 17 282 3892  

Pekka Rantala ja Kalle Keinänen ovat myös allekirjoittaneet tämän minun laatimani asiakirjan.

LIITTEET

Kop 1.  Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 17.3.2000 / Taltionro 574 / Dnro 87 ja 88/1/99, 7 lehteä.

Kop 2.  Kalevi Kauhasen ja Pekka Rantalan muutoksenhaku 11.01.1999 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 11                     lehteä, jossa seuraavat liitteet:

Mh 1.  Kalevi Kauhasen muutoksenhaku 02.04.1998 ja toimenpidekiellonhaku 7.4.1998 Kuopion                                         lääninoikeuteen, 10 + 1 lehteä, ja liitteissä 47 lehteä.

Mh 2.  Pekka Rantalan muutoksenhaku 07.04.1998 Kuopion lääninoikeuteen, 17 lehteä, ilman liitteitä.

Mh 3.  Pekka Rantalan lisäys muutoksenhakuun 15.04.1998 Kuopion lääninoikeuteen, 3 lehteä, ilman liitteitä.

Mh 4.  Kalle Keinäsen valitus 14.04.1998 Kuopion lääninoikeuteen, 4 lehteä, ja liitteenä muistio 7.4.1998 jossa                7 lehteä.

Mh 5.  Kalevi Kauhasen selitys 08.06.1998 Kuopion lääninoikeuteen, 10 lehteä, ja liitteissä 51 lehteä.

Mh 6.  Pekka Rantalan selitys 11.06.1998 Kuopion lääninoikeuteen, 11 lehteä, ilman liitteitä.

Mh 7.  Kalle Keinäsen selitys 12.06.1998 Kuopion lääninoikeuteen, 2 lehteä.

Mh 8.  Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan vastine/selitys 11.09.1998 Kuopion lääninoikeuteen,             7 lehteä.

Mh 9.  Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan vastine/selitys 12.10.1998 Kuopion lääninoikeuteen,             4 lehteä, ja liitteissä 10 lehteä.

Mh 10.  Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan vastine/selitys 06.11.1998 Kuopion                                              lääninoikeuteen, 8 lehteä, ja liitteissä 15 lehteä.

Mh 11. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan lisäys muutoksenhakuun 19.11.1998 Kuopion                        lääninoikeuteen, 5 lehteä, ja liitteissä 2 lehteä.

Mh 12. Varatuomari asianajaja Pauli Markkasen lausunto 16.09.1998 Kuopion lääninoikeudelle, 4 lehteä.

Mh 13. Kuopion lääninoikeuden päätös 10.12.1998/1232, 36 lehteä, ja liitteissä 2 lehteä.

Mh 14. Lehtileike 17.12.1998, Ilta Sanomat, 1 lehti.

Mh 15.    Lehtileike 03.11 1998, Savon Sanomat, 1 lehti.


Kop 3.  Kalle Keinäsen valitus 11.01.1999 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 10 lehteä, ilman liitettä.

Kop 4.  Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan täydennys muutoksenhakuun 09.03.1999                                 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 2 lehteä, ja liitteissä 12 lehteä.

Kop 5.  Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan vastaselitys 25.03.1999 Korkeimpaan hallinto-                        oikeuteen, 7 lehteä, ja liitteissä 9 lehteä.

Kop 6.  Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan lisävastaselitys 1. 06.04.1999 Korkeimpaan hallinto-               oikeuteen, 7 lehteä, liitteissä 17 lehteä.

Kop 7.  Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan täydennys lisävastaselitys 1:een 27.04.1999                             Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 6 lehteä, ja liitteissä 59 lehteä.

Kop 8.  Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan lisätäydennys muutoksenhakuun 26.07.1999                           Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 3 lehteä, ja liitteessä 18 lehteä.

Kop 9.  Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan toinen lisätäydennys muutoksenhakuun 04.10.1999               Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 5 lehteä, ja liitteessä 23 lehteä.

Kop 10. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan kolmas lisätäydennys muutoksenhakuun                                 07.02.2000 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 4 lehteä, ja liitteissä 32 lehteä.

Kop 11. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan neljäs lisätäydennys muutoksenhakuun                                    28.02.2000 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 4 lehteä, ja liitteissä 53 lehteä.