Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Vastaselitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle 03.10.2002

Kalevi Kauhanen                                                                 Vastaselitys
Kuopio                                                                                    03.10.2002

 


Korkein hallinto-oikeus
HELSINKI

 

Viitteet:
1. Korkeimman hallinto-oikeuden kirje 19.9.2002 / dnro 2549/1/02.
2. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan muutoksenhaku 06.08.2002 Korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

VASTASELITYS KUOPION KAUPUNGINHALLITUKSEN 10.09.2002 ANTAMAAN LAUSUNTOON NRO 4003 / 2000, JOKA KOSKI VIITTEESSÄ 2 MAINITTUA MUUTOKSENHAKUA

Vastaselityksenä Kuopion kaupunginhallituksen 10.09.2002 antamaan lausuntoon nro 4003 / 2000 esitämme kunnioittavasti seuraavaa:

1. Lyhyesti kaupunginhallituksen lausunnosta

Kaupunginsihteeri Matti Kopposelta 24.9.2002 saadun tiedon mukaan Kuopion kaupunginhallitus ei ole käsitellyt sanottua 10.09.2002 päivättyä kaupunginjohtaja Petteri Parosen allekirjoittamaa lausuntoa, joka on tullut kaupunginhallitukselle vain tiedoksi 16.9.2002.

Lausunnossa ei ole esitetty mitään sellaista laillisuusperustetta tai näyttöä muutoksenhaussamme 06.08.2002 esittämiemme vaatimusten sekä todistettavien tietojen ja perusteiden kumoamiseksi, joilla muutoksenhakumme voitaisiin hylätä.

2. Lainvastainen toimivallan siirto toimielimelle
  
Kuopion kaupunginhallituksen johtosäännön 15 §:n mukaan kaupunginhallitus voi siirtää toimivaltaansa kaupunginjohtajalle, apulaiskaupunginjohtajalle tai muulle viranhaltijalle, mutta ei voi siirtää toimivaltaansa kunnan toimielimelle.
Kaupunginhallituksen päätös, valtuuttaa Kuopion Energian johtokunta ostamaan Energiameklarit Oy:n osakkeita, on katsottava kuntalain ja Kuopion kaupunginhallituksen johtosäännön vastaiseksi.                                                 Ks. Muutoksenhaku 06.08.2002 kohta 4 ja LIITE Kup 2 kohta 4.

3. Kuopion kaupungin ja kuntalaisten edunvastainen sekä lainvastainen toiminta

Muutoksenhaussamme olemme tuoneet esille erittäin virheellisen ja puutteellisen sekä tahalliseksi harhauttamiseksi katsottavan päätöksenteon valmistelun sekä esittelijöiden toistuvasti monta vuotta jatkuneen kaupungin ja kuntalaisten edunvastaisen toiminnan.

Väitetyt tarkoituksenmukaisuusperusteet ovat nousseet esille osoittaessamme motiivia lainvastaiseksi ja kaupungin virkasäännön vastaiseksi katsottavalle toiminnalle.

Kuntalain 45 §:ssä sanotaan, että viranhaltijoiden palvelussuhteen ehdoista annetaan voimassa olevien säännösten ja virkaehtosopimusten lisäksi tarpeelliset määräykset virkasäännössä.

Kuopion kaupungilla on virkasääntö, jonka 12 § kuuluu seuraavasti:                                                                                1 mom. Viranhaltijan on suoritettava virkaan kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä.
  2 mom. Viranhaltijan on vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa  tasapuolisuuden tai hänen asemassaan olevalta viranhaltijalta kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa tai on kaupungin edun vastaista. 
  3 mom. Viranhaltija on velvollinen virantoimituksessaan ja kaupungin omaisuuden käytössä noudattamaan taloudellisuutta ja   tarkoituksenmukaisuutta. Ks. LIITE Vs 1.
 
Laki ja sanottu virkasääntö koskee kaikkia viranhaltijoita, niin omilla ansioilla kuin poliittisillakin perusteilla valittuja. Kenenkään kohdalla ne eivät tee poikkeusta.

Koska kaupungin edunvastainen toiminta on todistettavasti ollut jatkuvaa, niin erehtymisestä ei ilmeisesti ole kysymys.
Ei ole uskottavaa, että samat poliittiset esittelijät ja viranhaltijat tekisivät ymmärtämättömyydessään jatkuvasti monen vuoden aikana samantapaisia kaupungin ja kuntalaisten edunvastaisia virheitä päätöksenteon valmisteluissa.

Ilmeisesti motiivina on ollut ja ilmeisesti on edelleenkin  henkilökohtaiset ja/tai muut syyt saada Kuopion Energian toiminnat, hallinta ja omistus pois Kuopiolta. Muutoinhan varsinaisesti jo vuodesta 1997 alkanut Kuopion Energian omistuksen kaappaamiseksi tähtäävä kaupungin ja kuntalaisten edunvastainen toiminta ei ole ymmärrettävissä.

Muutoksenhaussamme esittämämme kaupungin edunvastaiset toiminnat, jotka kaupunginhallitus on katsonut lausunnossaan tarkoituksenmukaisuusperusteiksi, ovat lain ja sanotun virkasäännön mukaan katsottava lainvastaiseksi, sillä viranhaltijan on vältettävä kaikkea mikä on kaupungin edun vastaista ja viranhaltija on velvollinen virantoimituksessaan ja kaupungin omaisuuden käytössä noudattamaan taloudellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.
 
Silloin kun päättäjien tahalliseksi harhauttamiseksi katsottavalla toiminnalla aiheutetaan tai ollaan aiheuttamassa kaupungille ja/tai  kuntalaisille jatkuvaa suurta vahinkoa, muuttuvat väitetyt tarkoituksenmukaisuusperusteet laillisuusperusteiksi.

Jos esim. päätöksenteon valmistelijoiden ja esittelijöiden puuhaama  Kuopion Energian lahjanomainen luovutus 1998 Espoon Sähkö  Oyj:lle olisi toteutunut, niin Kuopio olisi menettänyt jo tähän mennessä laskennallisesti noin 45,4 milj. euroa (270 milj. mk).  Pörssiyhtiön luonteen huomioiden tarkoituksenmukaisuusperusteiksi  naamioidut” ns. ikuisesti jatkuvat kuopiolaisten vuosittaiset  menetykset olisivat todellisuudessa ilmeisesti tähän mennessä jo  noin 80 miljoonaa euroa.
Ks. Muutoksenhaku 06.08.2002 kohta 3 ja LIITE Kup 2 kohta 3.

Muutoksenhaussamme esiin tuomamme perusteet, joita lausunnossa on väitetty  tarkoituksenmukaisuusperusteiksi, on myös katsottava laillisuusperusteiksi.

4. Valtuustoaloite 19.08.2002 Energiameklarit Oy:n osakkuutta koskevan päätöksen purkamiseksi
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.08.2002 valtuutettu Kalevi Kauhanen jätti 16 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen   Kuopion kaupunginhallituksen päätöksen purkamiseksi, jolla kaupunginhallitus oikeutti Kuopion Energian johtokunnan liittämään Kuopion Energiameklarit Oy:n osakkaaksi. Valtuustoaloitteessa   valtuutetut perustelivat esitystään seuraavasti:

”Kuopion kaupunginhallitus päätti 11.12.2000 äänin 8-3 oikeuttaa Kuopion Energian johtokunnan tekemään lopullisen päätöksen Kuopion kaupungin liittymisestä Energiameklarit Oy:n osakkaaksi siten, että osakemerkinnän suuruus on enintään 2 milj. markkaa (n. 0,336 milj. euroa) ja osakemerkintä suoritetaan Kuopion Energian varoista.
                                                                                                                                                                                                            Sittemmin Kuopion kaupunginhallitus 5.3.2001 hylkäsi Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan oikaisuvaatimuksen, jossa oli tuotu esiin mm. Energiameklarit Oy:n jo silloin tiedossa ollut pitkään jatkunut huono taloudellinen asema ja heikot tulevaisuuden näkymät, jonka vuoksi Energiameklarit Oy:n osakkaaksi ei pitäisi   ryhtyä.

Suomen Asiakastieto Oy:n  29.7.2002 raportista käy ilmi, että 1.5.1996 toimintansa aloittaneella Energiameklarit Oy:llä on kolmena vuotena ollut voitollinen tilikauden tulos, joista voittoa on kertynyt yhteensä 0,069 milj. euroa. Kolmena vuotena tappiota on tullut yhteensä 0,371 milj. euroa, eli tulos kuuden vuoden ajalta (1996-2001) on jäänyt yhteensä 0,302 milj. euroa (-1,8 milj. mk) tappiolliseksi. Riskimittarin mukaan yhtiöllä on suuri konkurssiriski. Vuoden 2001 tunnuslukutiivistelmän mukaan käyttökate on -0,6 %, liikevoitto -0,7 %, sijoitetun pääomantuotto -8,8 %, omavaraisuusaste on vain 0,3 ja muutkin tunnusluvut viestivät yhtiön heikosta tilasta.

Energiameklarit Oy ei selviydy selvitystilaan tai   konkurssiin joutumisesta ilman osakkeenomistajien oman pääoman tuntuvaa ja nopeaa lisäpanostusta. Ks. Liite, lehtileike / Taloussanomat 10.8.2002.
 Vastaavasti kuuden vuoden aikana (1996-2001) tuotannossa omavaraisen Kuopion Energian, jonka tuloksesta 70-90 % on tullut   kaukolämmön ja sähkön siirron monopolitoiminnoilla, nettotulos on ollut yhteensä n. 63 milj. euroa (n. 372 milj. mk) voitollinen.

Kuopion Energian nettotulosprosentti sanottuna aikana on ollut 21-28 %, mikä on ollut Suomen energiayritysten ja -laitosten paras, vaikka energian hinnat ovat olleet edullisia. Jos sähkö olisi myyty omakustannushintaan, niin vuosina 1996-2001 nettotulosprosentti olisi ollut vieläkin huikea eli 16-22 %. Kuopion Energian todellinen   rahoitustulos kaupungille ko. aikana on ollut n. 72 milj. euroa (n. 431   milj. mk). Kuopio ei siis tarvitse konkurssikypsäksi katsottavan  Energiameklarit Oy:n osakkuutta.

Päätös liittyä Energiameklarit Oy:n osakkaaksi on Kuopion ja kuopiolaisten edun vastainen. Energiameklareilla ei ole osoittaa mitään sellaista osaamista mitä Kuopion Energiassa ei hallittaisi tai minkä Kuopion Energia voi   hankkia huomattavasti edullisemmin ja Kuopion kannalta katsoen riskittömämmin.

Valtuuston työjärjestykseen viitaten me allekirjoittaneet Kuopion   kaupunginvaltuuston jäsenet esitämme, että Kuopion kaupunginhallitus purkaa pikaisesti sanotun Kuopion kaupungin Energiameklarit Oy:n osakkaaksi liittymistä koskevan päätöksensä.”
Ks. LIITE Vs 2.
 
Valtuustoaloite on aiheellinen, sillä jos Kauhasen, Keinäsen ja Rantalan valitus hylätään, niin Kuopion Energian johtokuntaa sitoo ja velvoittaa kaupunginhallituksen 11.12.2000 tekemä päätös liittää Kuopion kaupunki konkurssikypsäksi katsottavan Energiameklarit Oy:n osakkaaksi, sillä kaupunginhallituksen sanottu päätös on   voimassa niin kauan kunnes se peruu päätöksensä.
  
Päättäjiltä on salattu ja salataan vieläkin, että minkä sarjan osakkeita ja kuinka paljon osakkeita on ollut tarkoitus hankkia, kuinka monta osaketta kahdella miljoonalla markalla (340000 €) olisi saatu sekä kuinka suuri osakkeiden osuus olisi ollut prosentteina (%) yhtiön äänimäärästä ja sen omistuksesta.                           Mahdollisen osakemerkinnän tai -kaupan ja osakassopimuksen ehtoja ei ole edes kysyttäessä sanottu. Ei ole uskottavaa, etteikö päätöksen valmistelijat ja esittelijät olisi sanottuja seikkoja selvittäneet ja  tietäisi niitä.
 Ks. Muutoksenhaku 06.08.2002 kohta 6 ja LIITE Kup 2 kohta 6.
       
Energiameklarit Oy:n osakkeiden nykyinen arvo voi olla niin huono, että ostettaessa 34000 eurolla osakkeita yhtiön lähes koko osakekanta  merkittävän suurine sitoumuksineen ja/tai velkoineen voisi kaupan myötä tulla Kuopion rasitteeksi.

Osakepääoman korotuksen / suorituksen lisäksi päättäjiltä salattiin myös se, että jatkossa on ilmeisesti sitouduttava myös merkittävän suuruisiin jatkuviin takauksiin sähkökaupassa.
 
Taloussanomien 10.8.2002 artikkelin mukaan viime vuonna pahasti tappiolliseksi vajonnut Energiameklarit Oy kerää omistajiltaan eli   paikallisilta sähköyhtiöiltä osakeannilla rahaa taseensa vahvistamiseen. Tavoitteena on kerätä omistajilta miljoona euroa.                                                                                                                                                 Ks. LIITE Vs 3.  

Jos kaupunginhallituksen päätöksestä ei olisi valitettu, niin Kuopio olisi jo liittynyt Energiameklarit Oy:n osakkaaksi. Osakkuuden säilyttämiseksi prosentuaalisesti entisen suuruisena Kuopio olisi joutunut maksamaan osakepääoman korotusta eli antamaan lisää kaupungin rahaa lähes konkurssikypsän yrityksen pelastamiseksi ja Kuopion kaupungille aiheutunut vahinko olisi kasvanut entisestään. 

5. Ehdotus johtokunnan lausunnoksi 19.08.2002 jätetystä valtuustoaloitteesta

Kuopion Energian johtokunnan 18.9.2002 kokouksen esityslistalla oli ehdotus lausunnoksi 19.08.2002 jätetystä em. kohdassa 4 sanotusta valtuustoaloitteesta, jota Kuopion Energian toimitusjohtaja ehdotti hyväksyttäväksi ja lähetettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle. Ks. LIITE Vs 4.
                                                                                                                                                                                    Ehdotuksesta käy ilmi, että 1.9.2002 Kuopion Energian uutena toimitusjohtajana aloittanut Esa Lindholm ei ole ilmeisesti voinut poiketa Jukka Pulkkisen linjalta, joka on hänen esimiehensä sekä apulaiskaupunginjohtajana että Kuopion Energian johtokunnan puheenjohtajana.

Niinpä uusi toimitusjohtaja mm. ehdottaa, että ”Kuopion Energia pitää tärkeänä, että kaupunginhallituksen aiemmin tekemä päätös säilytetään voimassa, koska mitkään asiaperusteet eivät ole muuttuneet” ja että ”Kuopion Energian näkökulmasta valtuustoaloite   ei anna aihetta toimenpiteisiin”.

Lisäksi toimitusjohtaja Lindholm mm. ilmoittaa, että Energiameklarit   Oy:n tavoitteena ei ole ollut voiton tuottaminen, vaikka Energiameklarit Oy:n yhtiöjärjestyksen 2 § kuuluu seuraavasti: ”Yhtiön toimiala on energiakauppa, siihen liittyvä sähkön ja lämmön hankinta ja tuotanto sekä muu energialiiketoimintaan liittyvien   tuotteiden kehittäminen ja valmistus. Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita ja kiinteistöjä”.                                        Ks. Muutoksenhaku 6.8.2002 LIITE Mh 14.
 
Toimitusjohtajan on katsottava antaneen virheellistä tietoa johtokunnalle harhauttamistarkoituksessa, sanoessaan, että mitkään asiaperusteet eivät ole muuttuneet ja että Energiameklarit Oy:n tavoitteena ei ole ollut voiton tuottaminen.

Todellisuudessa Energiameklarit Oy:n heikko taloudellinen tilanne on vielä entisestäänkin huonontunut sellaiseen taloudelliseen ahdinkoon, lähes konkurssikypsään tilaan, jossa hätätoimenpiteenä kerätään omistajilta rahaa taseen vahvistamiseen (Taloussanomat 10.8.2002) ja että Energiameklarit Oy on perustettu kaupallisilla perusteilla eli voiton tuottamiseksi osakkaille.
 
Myös Taloussanomat 10.8.2002 artikkelissaan tuo esille sen, että sanotun yhtiön tavoitteisiin kuuluu tuloksen teko. Ks. Liite Vs 3.

Sanotusta ehdotuksesta käy myös ilmi, että vaikka Kuopio ei ole   Energiameklarit Oy:n osakas, niin Kuopion Energia voi ostaa tarvittaessa  Energiameklarit Oy:ltä päivittäin palveluja mahdollisesti jopa ilman kilpailuttamista. Mielikuvan luominen päättäjille, että ilman Energiameklarit Oy:n osakkuutta ei voisi ostaa sieltä palveluja, on katsottava tahalliseksi päättäjien harhauttamiseksi. Mitään selvitystä   tai laskelmia toimintojen ulkoistamisesta Energiameklarit Oy:lle ilman kilpailua ei ole annettu päättäjien tietoon.
 
Sanotun lausunnon Kuopion Energian johtokunta oli jättänyt 18.9.2002 kokouksessaan pöydälle.

6. Energiameklarit Oy:n osaaminen ja resurssit sähkökaupassa
 
Silloisen kaupunginjohtaja Kari Häkämiehen johdolla esiteltiin Kuopion kaupunginhallituksen 11.12.2000 kokouksessa Energiameklarit Oy:tä Suomen johtavana trading-yhtiönä pörssiluonteisessa sähkökaupassa, jolla on ammattitaitoa ja resursseja riskienhallintaan.                                                                                                                 Ks. Muutoksenhaku 6.8.2002 LIITTEEN Mh 1:n Liite 1 ja LIITE Vs 5.

Kaupunginhallituksen 11.12.2000 kokouksessa esitellyistä kahdestakymmenestäkuudesta (26)  Energiameklarit Oy:n osakkaasta löytyy enää vain 20 Energiamarkkinaviraston vuoden 2001 sähkön myyjien tilinpäätöslistalta. Näistä vielä listalla olevista 20:stä osakkaasta vuonna 2001 oli 12 yhtiötä tehnyt tappiollisen tilinpäätöksen ja 1 (yksi) nollatuloksen sähkön myynnissä.                                                                                                                                 Ks. LIITE Vs 6.
 

Osasyynä Energiameklarit Oy:n vuoden 2001 tappiolliseen tulokseen, joka oli 362800 euroa, on julkisuudessa pidetty juuri huonoa riskienhallintaa energiamarkkinoilla.
Vaikka Energiameklarit Oy:n sanottiin omaavan sähkökaupan riskienhallinnan kannalta Kuopion Energialle välttämätöntä osaamista, niin Energiameklareiden käyttäminen sähkökaupassa on heikentänyt ja tulisi jatkossakin heikentämään sen tulosta.

Kun Energiameklarit Oy:n tuloksia ja osaamista vertaa Suomessa suhteellisesti parhainta tulosta tekevän ja tuotannossa omavaraisimman Kuopion Energian vastaaviin tuloksiin, niin esittelijöiden uskottelut, että pärjätäkseen sähkömarkkinoilla Kuopion on liityttävä Energiameklarit Oy:n osakkaaksi, ovat vähintäänkin irvokkaita.
Sanotunlaiset uskottelut on katsottava päättäjien tahalliseksi harhaanjohtamiseksi.
 

Viitaten em. kohdassa 3 sanottuun, niin jo ehdotus Kuopion liittämisestä Energiameklarit Oy:n osakkaaksi, on katsottava lain ja Kuopion kaupungin virkasäännön vastaisiksi. 
Ks. em. kohta 4 sekä Muutoksenhaku 06.08.2002 kohdat 3 ja 6 ja LIITE Kup 2 kohta 3.

7. Kuopion edunvastainen energiapolitiikka toimitusjohtaja Martikan näkemyksenä

Oheen liittämästämme lehtiartikkelista, jossa  Kuopion Energian toimitusjohtaja Martikkaa on haastateltu (SS 25.8.2002) hänen eläkkeelle lähtiessään, käy ilmi viitteitä siitä, että  minkälaista  kaupungin ja kuntalaisten edunvastainen toiminta voi olla ja kuinka paljon se maksaa ja aiheuttaa vahinkoa kaupungille silloin, kun   kaupungin ylin johto pelaa ”energiapelin politiikkaa” kaupungin tuottavimmalla omaisuudella.                               Ks. LIITE Vs 7.                                                                                                                                                                             Ks. Muutoksenhaku 06.08.2002 kohta 3 ja LIITE Kup 2 kohta 3.

8. Yleinen luottamus poliittisiin virkamiehiin ja poliitikoihin

Liitteenä oleva Viikko Savossa  9.2.2000 julkaistu artikkeli, jonka on kirjoittanut Kuopion kaupunginvaltuutettu, filosofian tohtori, diplomi-insinööri Erkki Björk, antaa lisää viitteitä ja selventää minkälaista ”energiapelin politiikkaa” Kuopiossa harjoitetaan ja millainen on luottamus poliittisiin virkamiehiin ja poliitikoihin. Käsitys on hyvin yleinen asioita seuraavilla lainkuuliaisilla kuopiolaisilla.

Viranhaltijoina Kuopion Energian lahjanomaista luovutusta Espoon Sähkö Oyj:lle puuhasivat kaupunginjohtaja Kauko Heuru, apulaiskaupunginjohtaja, Kuopion Energian johtokunnan puheenjohtaja Jukka Pulkkinen ja Kuopion Energian toimitusjohtaja Raimo Martikka. Ilmeisesti samat tahot jotka aloittivat Kuopion Energian kaappaamiseen tähtäävät toimenpiteet jo 1994, johtavat vieläkin ja pystyvät painostamaan tiettyjä henkilöitä toimimaan Kuopion Energian kaappaamiseksi. Ks. LIITE Vs 8.
 
Energiapelin politiikkaa päätöksenteossa hämmentää myös se, että Kuopion kaupunginhallituksen yhdestätoista jäsenestä 4 on kaupunginjohtajien alaisia virkamiehiä ja työntekijöitä.


9.  Pyynnöt Korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Uudistaen kaiken aiemmin muutoksenhaussamme esittämämme sekä kaiken edellä ja aikaisemmin esittämiemme perusteella pyydämme kunnioittavasti, että Korkein hallinto-oikeus toimittaisi asiassa suullisen käsittelyn, kumoaisi Kuopion kaupunginhallituksen päätöksen virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja    lainvastaisena sekä meidän yksityistä etuamme ja oikeuttamme loukkaavana ja velvoittaisi Kuopion kaupungin korvaamaan meille tästä muutoksenhausta aiheutuneet kulut molemmissa oikeusasteissa.

Lisäksi pyydämme, että Korkein hallinto-oikeus määrää Kuopion kaupungille täytäntöönpanokiellon kaikkiin sanottua kaupunginhallituksen päätöstä koskeviin ja siitä johtuviin toimiin.

 

Kalevi Kauhanen                
Kapteeni evp.                
Kaupunginvaltuutettu                    
Taivaanpankontie 1 C 34                
70200 KUOPIO                
Puh. 017-2828844                
Puh. 041-4368398    

Myös Pekka Rantala ja Kalle Keinänen ovat allekirjoittaneet tämän minun laatimani asiakirjan.              


LIITTEET

Vs 1. Kuopion kaupungin virkasääntö, 2 lehteä.

Vs 2. Valtuustoaloite 19.08.2002 Kuopion kaupunginhallituksen päätöksen  purkamiseksi, 3 lehteä.

Vs 3. Lehtileike, Taloussanomat 10.08.2002, 1 lehti.

Vs 4. Kuopion Energian johtokunnan esityslista 18.09.2002, 3 lehteä.

Vs 5. Energiameklarit Oy:n esitteitä 2 kpl ja osakasluettelo, yhteensä 3 lehteä.

Vs 6. Sähkön myyjien vuoden 2001 tilinpäätöstietoja Energiamarkkinaviraston  tilastosta, 2 lehteä.

Vs 7. Lehtileike, Savon Sanomat 25.8.2002, 2 lehteä.

Vs 8. Lehtileike, Viikko Savo 9.2.2000, 1 lehti.